Hopp til innhold
Nyhet

2016 – et urolig år med lykkelig slutt – hva med 2017?

03.01.17

2016 ble et begivenhetsrikt år. Med tidlig uro rundt kinesisk økonomi, UK på vei ut av EU, Trump som vinner av presidentvalget i USA, oljepris som falt til 30 USD/fat, for å nevne noe, ville det gitt høye odds å spå at markedene ville utvikle seg positivt i 2016. Det siste året illustrerer at det det betaler seg å fokusere på de langsiktige økonomiske fundamentale forhold fremfor enkelthendelser. 2017 byr på nok av potensielle urolige begivenheter – vil markedene nok en gang se igjennom mulige negative utfall, og vil de underliggende fundamentale forholdene være tilstrekkelig gode for verdens aksje- og kredittmarkeder?

2016

Figuren under viser utviklingen i sentrale markeder gjennom 2016. Vi har sett store svingninger i både aksje- og kredittmarkedene. For året som helhet ga norske aksjer 12,1 % mens globale aksjer (i NOK) ga 5,1 %. Internasjonalt toppet kredittpremien (differansen mot statsrenter) ut på ca. 9 % mens den ved slutten av året hadde falt til under 5 %. 2016 var med andre ord et år hvor det ville vært skjebnesvangert å redusere risikoen i porteføljen på et uheldig tidspunkt.

Global vekst

Den økonomiske oppgangen siden finanskrisen har vært lang, men samtidig svak historisk sett. De siste årene har vært preget av at vekstforventningene har måttet bli nedjustert. Dette var tilfelle også i 2016. Imidlertid tiltok vekstforventningene noe mot slutten av året, i takt med sterkere korttidsindikatorer og positive forventinger til amerikansk økonomi i kjølevannet av presidentvalget.

 

Utsikter for 2017

Vårt syn er at global økonomisk vekst vil være tilfredsstillende også i 2017. Det er imidlertid flere faktorer som kan forstyrre dette bildet. Politisk risiko har definitivt kommet sterkere frem i løpet av 2016, og i 2017 er det presidentvalg blant annet i Frankrike (april/mai) som kan gi effekter. Risikoen består i at Marine Le Pen vinner valget i Frankrike, utskriver folkeavstemning om EU medlemskap og at Nei-siden vinner denne. Dette ville kunne bety slutten på Euro og EU slik vi kjenner det i dag. Vi tror det er veldig langt frem til et slikt utfall, men det er lett å se for seg volatilitet i markedene i forkant av valget, blant annet i Frankrike.

I USA har foreløpig utsiktene til flere vekststimulerende tiltak fra president Trump dominert mulige langsiktige negative effekter fra mulige handelspolitiske tiltak. Vi tror ikke Trumps verbale utsagn i valgkampen vil bli implementert på en slik måte at de langsiktig positive effektene av handel blir satt kraftig i revers.

Vi underslår ikke at politiske eller andre enkelthendelser kan gi betydelige markedsutslag, men vårt utgangspunkt i utforming av vår strategi er at de endringer vi kan observere i utgangspunktet ikke er strukturelle i den forstand at de endrer økonomienes funksjonsmåte på varig basis.

Vårt hovedfokus ved vurdering av den økonomiske situasjonen er derfor å anslå sannsynlig gjenværende del av den økonomiske oppgangsfasen før vekst-svekkelse og mulig resesjon inntreffer. Dette er naturligvis en vanskelig øvelse og avhenger av lengde og styrke i inneværende oppgang samt hva som er langsiktig naturlig vekst i økonomien. Grafen under gir et anslag på hvor langt vi er i den økonomiske oppgangsfasen i OECD-området (faktisk BNP vekst i forhold til langsiktig normal vekst – stigende linje indikerer at faktisk vekst er sterkere enn normal vekst).

Grafen tilsier at det i OECD området som helhet fortsatt er rom for videre økonomisk oppgang (vi er godt under normale toppnivåer i tidligere konjunktursykluser). Dette bildet skjuler imidlertid at det er betydelig forskjeller mellom ulike land, og samtidig tilsier usikkerheten rundt dette målet at det er viktig med kontinuerlig overvåking. Vi overvåker ulike indikatorer som kan gi forvarsler om at man nærmer seg slutten av en økonomisk oppgang.

USA er nærmest toppen av de store økonomiene, noe som blant annet viser seg i lav arbeidsledighet og noe stigende lønnsvekst. Dette er en utvikling vi følger, men foreløpig ser vi begrenset fare for et signifikant tilbakeslag i amerikansk økonomi i 2017.

Kina vil også i 2017 være høyt oppe på listen av risikofaktorer. Etter å ha vært oppe i over 12 % BNP-vekst før finanskrisen har veksten avtatt jevnt og trutt. Det vil si at man så langt har fått til en myk landing. Høy gjeldsvekst over tid har gitt høy gjeldsgrad i Kina, noe som definitivt representerer en risiko, men vi tror ikke vi vil se en hard økonomisk landing i løpet av 2017.

Sterk renteoppgang kan også være en trussel for aksjemarkedene i 2017. 2016 markerte ganske sikkert bunnen av denne rentesyklusen. Imidlertid må vi se en veldig rask og kraftig oppgang i rentene før dette representerer en fare for aksjemarkedene.

Norsk økonomi er ofte underordnet når det gjelder utviklingen på Oslo Børs. Vi kan imidlertid slå fast at 2017 etter all sannsynlighet vil gi bedre vekst enn 2016. De aller fleste indikatorer støtter en slik utvikling.

 

Strategi 2017

Vårt strategiske markedssyn er basert på en langsiktig vurdering av konjunktursyklusen samt verdsettelse av markedene. Vi har fortsatt grønt lys i forhold til første faktor, men med en økende årvåkenhet i forhold til gjenværende tid av oppgangskonjunkturen. Når det gjelder verdsettelse (gjengitt i grafene til høyre), er globale aksjer generelt nøytralt verdsatt – hvor europeiske er på den attraktive siden og amerikanske på den dyre siden. Norske aksjer, målt etter tradisjonell P/B modell er også på den attraktive siden. Inntjeningsutviklingen i norske og internasjonale selskaper har vært skuffende de siste 1-2 årene, men dette har nå trolig snudd, mye som følge av at mange sykliske sektorers lønnsomhet (herunder oljerelatert) har bunnet ut.

Vi tror derfor at aksjemarkedene vil utvikle seg positivt i 2017, og europeiske og norske aksjer fremstår som mest attraktive. Når det gjelder kreditt, er det slik at internasjonalt er kredittpremiene noe lavere enn normalt. I Norge/Norden har vi ikke noen god langsiktig statistikk på kredittpremier, men vi ser god verdi i mange segmenter, noe som bør gi en god avkastning for året som helhet.