Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Markedskommentar juli 2018

Realøkonomien viser styrke i USA og gode tegn til stabilisering i Europa samtidig som handelspolitiske utspill fortsatt bidrar med usikkerhet til markedene. Fundamentale forhold vil nesten alltid dominere, men handelspolitikk kan til syvende og sist naturligvis gi klare negative effekter til realøkonomien. I juli valgte markedene å legge mest vekt på gode fundamentale tall, både i form av realøkonomiske nyheter samt inntjeningstall i selskapene for 2. kvartal.

Markedsutvikling

Aksjemarkedene steg jevnt over i verden gjennom juli. Som vanlig har kursbevegelser fra dag til dag speilet tonen i den handelspolitiske konflikten som råder i verden. Globale aksjer steg med om lag 3 % mens norske aksjer var opp 2 %. Kredittpremier falt gjennomgående i juli, og da spesielt i USA. Lange statsrenter steg relativt markant i flere land, blant annet som følge av markedets tolking av den japanske sentralbankens fremtidige kjøp av obligasjoner.

Makroøkonomisk utvikling

Figuren under viser et bilde av hvordan faktiske makroøkonomiske nøkkeltall utvikler seg i forhold til forventning. Tall over 0 indikerer overvekt av positive overraskelser. For de fleste regioner er vi nå i nærheten av 0-streken. En viktig observasjon er at europeiske nøkkeltall nå er mer i tråd med forventningene, etter å ha skuffet over en periode. I et absolutt perspektiv er det viktig å merke seg at amerikansk økonomi fortsetter å vise solid vekst – BNP steg med 4,1 % i 2. kvartal. Dette er ikke opprettholdbart, men indikerer at det er god fart i amerikansk økonomi. Den lave arbeidsledigheten har gitt grunn til å frykte økende lønns- og prisvekst fremover. Tallene for juli tyder imidlertid ikke på at lønnsveksten akselererer faretruende. Selv om BNP-veksten i EMU var marginalt svakere enn ventet, tyder andre tall på at veksten stabiliseres på et bra nivå, om enn noe lavere enn på slutten av 2017. Kinesiske tall tyder på en viss fortsatt forsiktig oppbremsing i økonomien, men fremdeles kan man vente om lag 6 % vekst. For norsk økonomi er nyhetsstrømmen ganske volatil. Imidlertid synes veksten å være relativt god.

Picture5

Strategi

Vi gjør ingen endringer i anbefalt strategi ved inngangen til august, hvilket betyr nøytralvekt i aksjer (Norge og internasjonalt) og en viss overvekt i «high yield» (nordisk eksponering).

De siste tall for realøkonomi og selskapsinntjening bekrefter bildet av et solid fundament for aksje- og kredittmarkedene. Risikoen består i hvor lenge dette vedvarer. Vår vurdering er at oppgangskonjunkturen, med tilhørende god inntjeningsutvikling for selskapene, bør kunne vare minimum ytterligere 12-18 måneder. Det er naturligvis betydelig usikkerhet rundt dette anslaget og den tiltagende politiske risikoen, spesielt innenfor handelspolitikk, bidrar til ytterligere usikkerhet. Aksjemarkedene fremstår noe høyere priset enn normalt (se grafer under for Norge og verden), men ikke faretruende mye høyere. I sum rettferdiggjør dette en nøytral holdning til aksjer.

Picture9

Relaterte nyheter