Illustrasjonsbilder 070618 024 Msm 2

Markedskommentar juni 2018

Etter oppgang innledningsvis i måneden falt aksjemarkedene tilbake igjen fra midten av måneden. Eskalering av den handelspolitiske konflikten og fortsatt generell uro rundt europeisk politikk (og italiensk i særdeleshet) ga negative impulser til markedene.

Markedsutvikling

Juni måned som helhet har ikke gitt vesentlige endringer i aksjekurser til tross for en negativ stemning i slutten av måneden. Halvveis i året kan vi konstatere at globale aksjer er uendret i verdi siden årsskiftet mens det norske aksjemarkedet har steget ca. 8 %. «Emerging markets» har utviklet seg svakt i første halvår med en nedgang på 8 %. Dette har vært ledet av økte renter i USA med tilhørende USD styrking. Selskaper innenfor energi- og teknologisektoren har utviklet seg best første halvår når man ser på det globale aksjemarkedet.

Kredittpremier har hittil i år økt både i USA og Europa men i mindre grad i Norden. Dette har vært tendensen også i juni måned. Volatiliteten i aksjemarkedene er nå klart høyere enn den var gjennom hele 2017. Selv om dette kan oppleves ubehagelig, er det ofte en fordel med denne type variasjon for aktive forvaltere som FIRST Fondene.

Picture3

Makroøkonomisk utvikling

Juni måned har ikke gitt vesentlig ny informasjon om den makroøkonomiske utviklingen i verden. Fortsatt er tallene fra Europa klart svakere enn hva tilfellet var i slutten av 2017. Imidlertid tyder ikke tallene på at det er snakk om en bråstopp, snarere at veksten har kommet ned på et mer normalt nivå. I USA fortsetter tallene å vise bildet av en økonomi som vokser sterkere enn hva som er mulig på lang sikt. Kinesiske nøkkeltall viste noe svakere vekst for mai måned, uten at det var noe dramatikk i disse tallene.

Picture4

Strategi

Vi anbefaler nå å være nøytralvektet i aksjer, både internasjonalt og i Norge. I løpet av siste halvår har vi redusert total aksjevekt, først og fremst ved at vi har redusert overvekten mot norske aksjer.

Vi tror fortsatt det mest sannsynlige scenariet er at aksjemarkedene er høyere ved årsskifte enn de er i dag. Samtidig har risikoen i markedene økt, både som følge av at en mer alvorlig avmatning i verdensøkonomien nødvendigvis rykker nærmere og at politiske risikofaktorer har økt i betydning. Vår prinsipielle holdning til politiske risikofaktorer er vanligvis å ignorere dem. Historien har vist oss at politiske hendelser gir minimale varige negative realøkonomiske effekter. Imidlertid ville et mer proteksjonistisk handelspolitisk regime i verden være åpenbart negativt for verdensøkonomien. Vi registrerer at truslene fra Trump og respons fra både Europa og Kina innebærer en klar eskalering av konflikten. Sammen med uro rundt langsiktig løsning for Italia er dette faktorer som er vanskelig å ignorere totalt.

Selv om et mer alvorlig tilbakeslag for verdensøkonomien antas å være minst 12-18 måneder frem i tid og verdsettelsen av aksjer ikke er faretruende høy, anbefaler vi nå kun å være nøytralt vektet i aksjer. Vi er nå på en trend i retning av gradvis risikoreduksjon for å være forberedt på mer alvorlig markedsuro frem i tid. Erkjennelsen av at det er svært vanskelig å treffe markedstopper presist gjør at denne prosessen trolig vil pågå over tid. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å bli direkte negativt innstilt til aksjer. Det samme gjelder for kredittmarkeder (high yield) i Norden.

Relaterte nyheter