Illustrasjonsbilder 070618 004 Msm 2

Markedskommentar september 2018

Oslo Børs steg til nye høyder i september, mest på bakgrunn av sterk utvikling i oljeprisen. Det norske aksjemarkedet har nå steget 15 % så langt i 2018, mens Verdensindeksen kun har steget 4 %. Markedene synes å ha blitt lei av (eller vant til) utspillene rundt handelskrig mens italienske politikere fremdeles makter å uroe verdens finansmarkeder. Politikk og makroøkonomiske nyheter vil dominere markedet også fremover.

Markedsutvikling

Uroen rundt fremvoksende økonomier («Emerging Markets») avtok mot slutten av september, hvilket ga høyere aksjekurser og lavere renter i dette området. Markedet har tilsynelatende vent seg til handelskrigen, og president Trumps beslutning om kun 10 % toll på kinesiske varer i første omgang men senere økning til 25 % ble faktisk oppfattet positivt i markedet.

Picture1

Makroøkonomisk utvikling

Makroøkonomiske nyheter gjennom september bekrefter tendensen den siste tiden. USA utvikler seg sterkt mens de fleste andre regioner opplever noe svakere vekstsignaler. I sum tyder indikatorer på at den globale økonomiske veksten fremdeles er på eller noe over langsiktig normal vekst («trendvekst»). Det er påfallende at USA, hvor oppgangsfasen er mest moden, opplever den sterkeste veksten. Andre regioner, som f.eks. Europa, er mindre modne i forhold til inneværende økonomisk ekspansjon. Svakere signaler i disse regionene er dermed mindre alvorlig da det er mindre sannsynlig at de er opptakten til en kraftigere økonomisk nedtur.

I Norge har det gjennom de siste månedene kommet svært sprikende signaler om tilstanden i norsk økonomi. Etter et overraskende kraftig fall i detaljomsetningen i sommer har de to siste månedene vist oppgang igjen, dog uten å utligne fallet fullt ut. Likevel tror vi trenden er i retning av en sterkere norsk økonomi, blant annet drevet av oljeinvesteringer de neste årene. Det er således grunnlag for flere rentehevinger fra Norges Bank samt en sterkere NOK gjennom 2019.

Strategi

Oslo Børs’ oppgang gjennom 2018 er godt understøttet av bedrede inntjeningsutsikter for de børsnoterte selskapene. Imidlertid er P/B forholdet nå kommet opp i 2,2, hvilket er 20 % høyere enn normalt. Dette innebærer at det norske markedet nå er dyrere enn verdensindeksen («MSCI World») slik vi vurderer det. Historien har vist oss at alvorlige aksjemarkedsfall (nesten) alltid blir utløst av alvorlige realøkonomiske ubalanser. Den mest sannsynlige kandidaten i så måte nå er en tradisjonell syklisk overoppheting i amerikansk økonomi. Dette temaet er imidlertid svært høyt på den globale agendaen. Stor oppmerksomhet rundt dette kan faktisk redusere risikoen for en slik overoppheting, eventuelt dempe de markedsmessige utslagene av dette. I grafen under har vi satt sammen en rekke variable som tradisjonelt foranlediger en resesjon i amerikansk økonomi. Sannsynligheten for en resesjon innen 12 måneder er fremdeles ikke alarmerende høy.

Picture2

Samtidig er det slik at risikoen øker samtidig som avkastningspotensialet reduseres med økende prising (se graf under). Dette er grunnlaget for at vi ved inngangen til oktober reduserer eksponeringen mot norske aksjer til en svak undervekt. Anbefaling om nøytral vekting av internasjonale aksjer opprettholdes. Endringen må ses som et av flere skritt i en gradvis risikoreduksjon i tråd med økende prising og mer fremskreden økonomisk syklus.

Picture3

Relaterte nyheter