FIRST Fondene 3

Markedskommentar august

Etter en svak åpning i begynnelsen av august er markedene nå om lag tilbake til utgangspunktet ved månedsstart. Makroøkonomiske nyheter har samtidig vært på den svake siden gjennom siste måned. I tillegg har den politiske risikoen økt, både i form av økt sannsynlighet for hard Brexit og faren for en lengre uløst handelskonflikt.

Selv om vi fremdeles ser det som mest sannsynlig at et mer alvorlig fall i veksttakten for verdensøkonomien ligger nærmere 2021, har risikoen for at dette skjer tidligere økt. I tråd med kommunisert strategi tilsier dette at aksjevekten reduseres forsiktig videre. Prising av aksjemarkedene er høyere enn normalt men langt fra de nivåer vi har sett i tidligere historiske topper.

a. Korttidsindikatorer makro

i. Samlet sett marginalt svakere makronyheter gjennom august. Fortsatt et markant todelt bilde (industri mye svakere enn tjeneste-sektoren). Globale makroindikatorer kommer i snitt fortsatt under hva som er forventet men i avtagende grad (betyr trolig at forventningene er blitt nedjustert).

ii. USA: Privat konsum holder seg svært godt men industri- og tjenestesektoren svekket seg noe mer enn ventet. Ifølge en undersøkelse falt optimismen blant husholdningene klart i august men ligger fremdeles på et relativt høyt nivå. Ordreinngang for kapitalvarer, som er ledende for investeringsutviklingen steg noe siste måned men indikerer en relativt flat investeringsutvikling fremover.

iii. Emerging markets: Svake tall for privat konsum og investeringer i Kina siste måned. Andre indikatorer mer blandet. Ex Kina er bildet også blandet men noen toneangivende land viser en gledelig bedring i PMI for industrien inn i september.

iv. EMU: Industri-PMI fikk et lite løft inn i september, men er fremdeles på nivåer som tyder på fall i industri-aktiviteten. Samtidig er tjeneste-sektoren fremdeles klart sterkere.

v. Norge: BNP-vekst i 2. kvartal (2,7% annualisert over 1. kvartal) klart høyere enn trend. Arbeidsledigheten falt også noe. Oljeinvesteringene kan imidlertid allerede ha nådd toppen slik at impulsen til økonomisk vekst utover blir fraværende. Økonomisk vekst og prisvekst i dag taler for en renteheving i september men usikkerheten rundt fremtidig vekst har økt.

b. Konjunktursyklus/Ubalanser

i. Den økonomiske syklusen er moden – først og fremst i USA. Det er fortsatt slik at vi mangler en del bekreftelser fra viktige deler av økonomien (spesielt arbeidsmarkedet) for at en økonomisk nedtur (resesjon) skal skje i nær fremtid. Mest sannsynlig er dette en hendelse som vil skje først mot/i 2021. Imidlertid har risikoen for at dette materialiserer seg tidligere økt den siste tiden. Politisk risiko både fra handelskrig og en hard Brexit har økt. Samtidig er de makroøkonomiske indikatorene noe forverret gjennom siste måned.

c. Andre momenter

i. Politikk

• Handelskrig: Kina og USA har nå problemer med å bli enige om man i det hele tatt skal møtes for å forhandle. Lite sannsynlig med en snarlig løsning på konflikten. Den kan også utvides videre, og en konflikt med Europa kan også komme i løpet av høsten.

• Brexit: Faren for en hard Brexit har økt men fremdeles mest sannsynlig at dette ikke skjer. Vanskelig å si hva de umiddelbare økonomiske effektene ville være og usikkerheten ville bli stor hvis UK forlater EU uten noen ny avtale.

ii. Inntjening: Lite endringer i estimater hjemme og internasjonalt den siste tiden men estimatene for kommende år synes i større grad enn vanlig å være for optimistiske.

iii. Sentralbanker

• FED: Store kutt ventet fremover til tross for at FED «skuffet» noe i forbindelse med forrige rentemøte.

• ECB: Nye tiltak vil bli annonsert i september men vil de klare å overraske markedet positivt og vil det hjelpe på økonomisk vekst?

iv. Verdsettelse: P/B Oslo Børs 6% over snitt. CAPE (syklisk justert P/E) MSCI World: 6% over snitt. CAPE MSCI EMU: lik snitt. CAPE MSCI USA: 38% over snitt, CAPE EM 25% under snitt. High Yield USA: Premie mot stat 3,94 mot 5,1 i snitt.

d. Strategi

i. Aksjeandel: undervekt (marginalt økt fra forrige måned).

ii. Internasjonale aksjer: undervekt (uendret).

• Foretrekker Emerging Markets og EMU på bekostning av USA (hovedsakelig basert på verdsettelses-forskjeller). Overvekt reduseres (EM og EMU vil trolig utvikle seg svakere i et svakt marked).

iii. Norge: Lik undervekt i Norge som internasjonalt (marginalt økt undervekt i Norge fra forrige måned). Til tross for svak utvikling i Norge versus internasjonale markeder i år har inntjeningen blant selskap på Oslo Børs utviklet seg svakere enn for tilsvarende selskaper ute og Oslo Børs fremstår slik sett dyrere nå enn ved årsskiftet.

iv. Svak undervekt High Yield (uendret).

• Kredittpremien internasjonalt økte med 30 basispunkter i august.

• Kredittpremie Norge/Norden steg med ca. 15 basispunkter i august.

v. Overvekt Investment grade (IG) obligasjoner (økt).

• Klart høyere yield i Norge enn internasjonalt (også etter valutasikring til NOK).

Månedsrapport august 2019

Relaterte nyheter