FIRST Fondene 4

Markedskommentar juli

Fundamentale nyheter gjennom juli har vært relativt nøytrale. Globale makroøkonomiske nyheter har bekreftet og delvis forsterket inntrykket av en svak industrisektor og en tjenestesektor som holder relativt godt stand. Månedstall for privat konsum offentliggjort i juli i USA og Europa har vært klart positive.

Inngangen til august har bydd på aksjemarkedsfall verden over – utløst av avsluttede forhandlinger om handelsavtale mellom Kina og USA med etterfølgende trussel om ny straffetoll på kinesisk import fra 1. september. Et uendret bilde av verdensøkonomien gjennom juli samt lavere kursnivåer ved inngangen til august gjør at vi avventer med å gjøre nye tilpasninger i aksjevekten. Denne beslutningen er også basert på at vi allerede er undervektet aksjer og High Yield.

a. Korttidsindikatorer makro

i. Uendret industri-PMI globalt (49,3 mot 49,4 forrige måned). Dette indikerer aktivitetsfall i industrien. Tjenestesektoren holder bedre stand slik at samlet PMI trolig stiger marginalt til 51,4 i juli. Det er fortsatt slik at globalt privat konsum vokser klart bedre enn industriproduksjonen (tall siste måned understreker dette enda tydeligere). Makroindikatorer for global økonomi fortsetter å komme inn noe svakere enn forventet (uendret tendens gjennom siste måned). «Current Activity Indicator» fra Goldman Sachs viser noe bedre vekst siste måned men fortsatt under trendvekst i verden.

ii. USA: Privat konsum steg mer enn ventet i juni og husholdningenes optimisme er (rekord)høy. Bedriftsbarometre er relativt svake men ingen store negative overraskelser for siste måned. BNP veksten var sterkere enn ventet i andre kvartal. I sum er makro-tall på den positive siden i juli, noe som også reflekteres i «surprise-indeksen».

iii. Emerging markets: PMI viser noe bedring siste måned men sentimentet i regionen er veldig styrt av handelspolitiske utspill.

iv. EMU: Industri-PMI fortsetter sitt fall og ligger nå på 46,5, noe som indikerer klart negativ vekst i industrisektoren. Samtidig er tjeneste-sektoren klart sterkere (som i USA og resten av verden). Privat konsum steg klart i juni, noe som underbygger forskjellen i industrisektoren kontra tjenestesektoren.

v. Norge: Noe svakere tall for norsk økonomi gjennom juli. Arbeidsmarkedstall og tall for privat konsum var noe svakere enn ventet, men hovedbildet er fremdeles en økonomi som vokser på eller noe over trend.

b. Konjunktursyklus/Ubalanser

i. Den økonomiske syklusen er moden – først og fremst i USA. Med unntak av fallet i bedriftsindikatorer siste 3 måneder er det imidlertid ingen av de andre tradisjonelle «triggerne» som lyser rødt og heller ikke gult (hussalg, arbeidsmarked og konsument-tillit). Global industrisektor er i resesjons-territorie allerede, men spørsmålet er om den negative stemningen her sprer seg til husholdningene nå (som er en forutsetning for at vi skal få en tradisjonell resesjon). I så fall ville resesjonen med stor sannsynlighet bli av den milde typen (lite eksesser hos husholdningene – lite behov for kraftig konsolidering). Mest sannsynlig vil en resesjon ikke inntreffe før om minst 12 måneder.

Mind The Gap

c. Andre momenter

i. Politikk

a. Handelskrig: Trump truer med 10% toll på nye 300 mrd. USD fra Kina. Usikkerheten øker igjen.

b. Brexit: Ny statsminister i England øker faren for en hard Brexit men fremdeles mest sannsynlig at dette ikke skjer.

ii. Inntjening: Resultatene for andre kvartal var svake i Norge men bedre enn forventet i USA og Europa (dog kun på linje med normal over-leveranse). Ingen store nedjusteringer av inntjeningsforventningene i Europa eller USA men til en viss grad i Norge siste måned.

iii. Sentralbanker

a. FED: Kuttet 0,25 %-poeng som «alle» ventet (noen ventet 0,5 %-poeng) men markedet tok dette negativt da rentekuttet ble oppfattet mer som en «mid-cycle justering» enn starten på en full rentekutt-syklus.

b. ECB: Antydninger om lettelser ble bekreftet på siste møte men faktiske rentekutt ble utsatt til september.

c. Alle de store sentralbankene uttrykker nå vilje til å gjennomføre lettelser.

iv. Råvarer: Prisfall, spesielt etter uttalelser fra Trump om straffetoll.

v. Verdsettelse: P/B Oslo Børs 7% over snitt. CAPE (syklisk justert P/E) MSCI World: 7% over snitt. CAPE MSCI EMU: lik snitt. CAPE MSCI USA: 38% over snitt, og CAPE EM 25% under snitt. High Yield USA: Premie mot stat 3,97 mot 5,1 i snitt.

d. Strategi

i. Aksjeandel: undervekt (uendret).

ii. Internasjonale aksjer: undervekt (uendret).

a. Foretrekker Emerging Markets og EMU på bekostning av USA (hovedsakelig basert på verdsettelses-forskjeller).

iii. Norge: noe mindre undervekt Norge enn internasjonale aksjer (uendret). Oslo Børs har utviklet seg svakt i år (hovedsakelig som følge av svak utvikling i «norske» sektorer).

iv. Svak undervekt High Yield (uendret).

a. Kredittpremien internasjonalt økte med 16 basispunkter i juli etter kraftig utgang siste uken.

b. Kredittpremie Norge/Norden er om lag uendret i juli. Hittil i år har premier falt med om lag 50 basispunkter i Norden og med om lag 80 basispunkter internasjonalt.

Månedsrapport juli 2019

Relaterte nyheter