FIRST Fondene 2019  5

Markedskommentar juni

Aksjemarkedene er lite endret i forhold til nivåene primo mars som var siste tidspunkt hvor anbefalt aksjevekt ble redusert. På bakgrunn av at aksjemarkedene ikke har blitt dyrere i perioden samt at risikoen for en snarlig resesjon fremdeles anses å være lav, er det heller ikke naturlig å gjøre tilpasninger i aksje- eller kreditteksponeringen nå.

Vi forholder oss til verdsettelse av markedene samt en langsiktig vurdering av den økonomiske syklusen og fastsetter risikonivået i porteføljen ut fra dette. Med dagens verdsettelse (høyere enn normalt men ikke ekstrem) og konjunktursituasjonen (samt sentralbankenes tydelige vilje til å være ekspansive) gir historien oss støtte for at aksjemarkedene mest sannsynlig ikke har nådd toppen i denne syklusen. Vår tilnærming til en slik utvikling vil være å redusere risikoen gradvis i tråd med stigende kurser.

a. Korttidsindikatorer makro

i. Global industriaktivitet er svekket ytterligere gjennom juni, målt bl.a. ved PMI-indikatoren. Det er imidlertid ingen videre forverring i tjenestesektoren slik at samlet sett fremstår global økonomisk vekststyrke som uendret. Et positivt trekk er at privat konsum fortsatt holder seg på en bra veksttakt. Hvis den globale konsumenten opprettholder dagens forbruk, vil industrien bedres i neste omgang.

ii. USA: Bedriftsbarometre viser ytterligere svakhet siste måned. Samtidig holder privat konsum seg bra (god vekst siste måned og oppreviderte tall for tidligere måneder). Indikatorer for investeringsutviklingen er noe svekket siste tiden men samlet etterspørsel ser fortsatt ut til å utvikle seg forholdsvis bra.

iii. Emerging markets: Ingen vesentlig endring i vekstbildet for Kina og andre land i denne regionen. Eksportsektoren i Kina er foreløpig bare i begrenset grad rammet av handelskrigen med USA.

iv. EMU: Bedriftsbarometre fortsatt svake men tegn til stabilisering, særlig i selskaper innenfor tjenestesektoren. Husholdningene uttrykker fortsatt god optimisme og konsumet utvikler seg bedre enn industrisektoren. ECB har signalisert at de vil kunne bli mer ekspansive igjen – trolig i form av nye kvantitative lettelser.

v. Norge: I sum tyder indikatorene på en økonomi som vokser noe raskere enn trendvekst til tross for at privat konsum hadde en svak måned i mai. Norges Bank økte renten i juni som ventet men varslet noe overraskende at det var sannsynlig med nok en heving i høst. Dette ga en styrking av NOK (som har vært merkelig svak over tid).

b. Konjunktursyklus/Ubalanser

i. Det er naturlignok lite endringer i det overordnede konjunkturbildet fra en måned til neste. Arbeidsmarkedet og gjelds- og investeringsandelen hos bedrifter i USA indikerer tydelig at vi er i siste del av oppgangskonjunkturen. Samtidig er det lite gjeldsoppbygging hos husholdningene (snarere tvert imot faktisk). Det vil derfor være bedriftssektoren som vil være utgangspunktet for en økonomisk nedtur slik det ser ut i dag. Dette innebærer i så fall en relativt mild økonomisk nedtur. Tall for nye arbeidsledige, husholdningenes optimisme og boligbygging har alltid vist tydelig forverring i forkant av resesjoner. Disse indikatorene er ikke endret gjennom siste måned, hvilket betyr at en resesjon heller ikke nå synes å være nært forestående.

c. Andre momenter

i. Politikk: En eskalert handelskrig mellom Kina og USA ulmer i bakgrunnen. Det meste taler imidlertid for at forhandlingene vil fortsette utover mot høsten (som vil være i Xi og Trump sin interesse), hvilket trolig vil være tilstrekkelig bra for markedene.

ii. Inntjening: Estimatene for 2. kvartal 2019 er lite nedjustert til tross for relativt svake makro-tall de siste måneder. Norge og Emerging Markets har sett betydelige nedjusteringer av 12 måneders fremtidig inntjening siden 4. kvartal, men dette har nå stabilisert seg.

iii. Sentralbanker: Både FED og ECB signaliserte klar vilje til å lette på pengepolitikken (FED ventes å senke renten i juli). Dette er med på å underbygge tillitten i markedene. Historien viser jo at periodene hvor FED kutter og økonomien ikke forverres for sterkt gir god markedsavkastning.

iv. Råvarer: Markedspriser noe på vei opp siste uker, spesielt for oljepris.

v. Verdsettelse: P/B Oslo Børs 10% over snitt. CAPE (syklisk justert P/E) MSCI World: 6% over snitt, CAPE MSCI EMU: lik snitt, CAPE MSCI USA: 30% over snitt, og CAPE EM 25% under snitt. High Yield USA: Premie mot stat 3,76 mot 4,81 i snitt.

d. Strategi

i. Aksjeandel: undervekt (uendret).
ii. Internasjonale aksjer: undervekt (uendret)
a. Foretrekker Emerging Markets og EMU på bekostning av USA.
iii. Norge: noe mindre undervekt Norge enn internasjonale aksjer (uendret).

iv. Svak undervekt High Yield (uendret)
a. Kredittpremien internasjonalt falt tilbake med 40 basispunkter etter å ha steget hele 75 basispunkter i mai.
b. Kredittpremie Norge/Norden er om lag uendret i juni. Hittil i år har premier falt med om lag 50 basispunkter i Norden og ca. 100 basispunkter internasjonalt.

Månedsrapport juni 2019

Relaterte nyheter