Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm 2

Markedskommentar november

Oppgangen i aksjemarkedene fortsatte gjennom november, også for sykliske selskaper, etter ytterligere tegn til stabilisering i vekstutsikter for global industrisektor. Politiske nyheter rundt handelsavtale USA/Kina og Brexit tenderte også til å være støttende for markedet. 3. kvartals selskapsrapportering er nå helt ferdigstilt og forløp bedre enn fryktet (men ikke bedre enn offisielle forventninger). Denne cocktailen har vært en god miks for markedet de siste månedene. I tråd med metodikk reduseres aksjevekten "ett knepp" til etter 2-3 måneder med solid kursoppgang. Nedvektingen skjer i internasjonale aksjer som har steget mest både siste måneder og så langt i år. Vekten i high yield endres ikke.

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst under trend, ledet av industrisektoren. Ytterligere tegn til stabilisering i november, men fremdeles er tallene kun forenlig med svak vekst. Privat konsum holder stand men barometre for tjenestesektoren faller fortsatt (men nivået indikerer fortsatt vekst). Vekstmomentumet vil mest sannsynlig bedres i det korte bildet.

Konsensus:

Svak vekst nå er midlertidig og veksten neste år vil bli sterkere enn den er nå. 3,1 % vekst i global økonomi (marginalt under trendvekst) ventes i 2020. Oppgang i aksjemarkedene gjennom oktober/november impliserer vekstbedring.

USAs vekst er avtagende med noen svake signaler siste måned på privat konsum. Industrisektoren stabiliseres og også tjenestesektoren, målt ved PMI indekser. Ordrestatistikk siste måned positiv ift. svak investeringsutvikling siste tiden.

Vekstavmatning er midlertidig og veksten i 2020 vil være høyere enn hva den er nå og om lag på trendvekst (1,75-2,0 %).

Europeisk vekst har vært svak over tid. Tegn til stabilisering på lavt nivå basert på industri-PMI. Dette er tilfellet også for november men samtidig tegnes et svakere bilde av resten av økonomien (men fremdeles indikeres positiv vekst)

Europa er i grenseland mot resesjon. Bedring er ventet neste år (1,0 % som er om lag lik trendvekst). Markedene venter trolig en tydelig bedring i veksten basert på stigende aksjemarked og stigende lange statsrenter siste 2-3 måneder.

Fremvoksende økonomier: PMI fra Kina og øvrige asiatiske land positive i november. "Harde tall" (detaljomsetning/ industriproduksjon) bedre siste måned.

Uklart bilde for tiden, også pga. handelskrigen. "Normal vekst" neste år (~6%).

Norsk økonomi viser avtagende vekststyrke. Noe økende arbeidsledighet og svakt konsum siste måned underbygger dette.

Norsk økonomi utsatt, også pga. oljeavhengighet men veksten vil forbli på et relativt høyt nivå.

Global syklus er moden. Fare for resesjon, men mest sannsynlig først i 2021. Den vil heller ikke bli dyp (som finanskrisen i 2008).

Forventet at global vekst blir over 3 % både i 2020 og 2021 (om lag som trendvekst og langt unna resesjon). Ulike målinger av resesjonsfare neste 12 måneder klart høyere enn normalt, men avtatt i november.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q3 resultater blandede med små skuffelser i Norge men allikevel bedre enn fryktet. Forventninger frem i tid er for høye - spesielt i Norge (men mest hos analytikere). Inntjeningsveksten nå ligger rundt 0 internasjonalt og er negativ i Norge.

Konsensus:

Flat utvikling i Q3/19 men deretter klar vekst i inntjening både internasjonalt og ikke minst i Norge (30% fra dagens nivå og til begynnelsen av 2020).

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn langsiktig likevektsnivå. Spesielt gjelder dette amerikanske aksjer samt såkalte "vekst-aksjer".

Konsensus:

Høy prising i USA er en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer. Lavere renter enn normalt = høyere prising enn normalt?

Rente- og kredittmarkedene høyere priset enn normalt. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave og kan sies å prise inn resesjon.

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) som følge av sannsynlig negativ fundamental utvikling frem mot 2021. Foretrekker EMU og EM internasjonalt sfa. prising. Hovedscenario om resesjon først i 2021 men timing vanskelig - også ift. når markedene indiskonterer dette. Derav en gradvis risikoreduksjon over tid.

Vekstavmatning er midlertidig og verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Strategi

Strategi

Månedsrapport november 2019

Relaterte nyheter