Alexander Andrews 636454 Unsplash Copy 3

Markedskommentar august

Globale aksjer opp mer enn 50 % fra mars - prisingen begynner å bli en utfordring

Optimismen var godt opprettholdt gjennom juli. Aksjemarkedene i ulike regioner i verden steg fra 4 % (Norge) til 7 % (USA) målt i lokal valuta. En styrket NOK ga imidlertid Oslo Børs en tetplass sammen med det amerikanske markedet når vi målet avkastning i NOK. Gjeninnhentingen i økonomiene fortsetter, og spesielt gjør dette seg gjeldende for vareforbruket blant husholdningene. Økonomiske nøkkeltall for juli og august indikerer tydelig at fallet i globalt BNP på ca. 9 % siden Q4/19 delvis vil bli reversert i løpet av dette kvartalet. Det amerikanske aksjemarkedet er nå tilbake på all time high igjen. Oppgangen er imidlertid veldig ujevn og er dominert av globale selskaper som har styrket sin posisjon gjennom 2020 (Amazon, Apple, Google etc.). Det er ventet kraftig forbedring i resultatutviklingen for børsnoterte selskaper fremover og fravær av klart negative nyheter forklarer hvorfor markedet foretrekker aksjer fremfor renteplasseringer med svært lave avkastningsmuligheter.

Strategi

Picture3

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst bunnet i april, men ved utgangen av juni var trolig globalt BNP ca. 9 % lavere enn ved inngangen til året. Vi får en kraftig gjeninnhenting særlig i Q3 men også i Q4. Allikevel vil vi ved utgangen av året fremdeles være under nivået ett år tidligere.

Konsensus:

Det er ventet rask gjeninnhenting av veksten og det er trolig mer fokus på at retningen er så utvetydig enn hvor lang tid det tar å komme tilbake.

Verdiskapingen i USA falt 9,1 % (ikke-annualisert) i Q2. Etter dette har nøkkeltall stort sett vært solide og indikert en kraftig rekyl i Q3. Samtidig viser enkelte alternative indikatorer at oppgangen flater ut.

For året 2020 ventes veksten å bli -5,0 % med en rekyl på 3,7 % i 2021. Det har vært lite endringer i dette de siste måneder. Et slikt forløp betyr at amerikanske økonomi ikke er tilbake til nivået per Q4/19 før i midten av 2022.

Europeisk vekst var historisk svak i Q2 (-12 %). Fra midten av april har imidlertid dette snudd meget klart og tallene har også vært betydelig bedre enn hva analytikere har ventet. Vedtak om Recovery fond på 750 mrd. euro vil også gi klart positive impulser inn i 2021. Veksten i EMU området vil nå trolig bli bedre enn i USA det nærmeste året og trolig også bedre enn konsensus ser for seg.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -8,0 % mens rekylen i 2021 ventes å bli på 5,7 %.

Fremvoksende økonomier: Rekylen i Q2 ble klart sterkere enn ventet (BNP steg med 11,5 %). Veksten i privat konsum noe mer avmålt, men solid gjeninnhenting samlet sett.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2 % i Kina. For 2021 er det ventet 8 % vekst.

Norske makroøkonomiske indikatorer er fortsatt sterke. Varekonsumet har økt meget kraftig og er vesentlig høyere enn før corona (dog er tjeneste-konsumet klart lavere). Boligmarkedet har også respondert klart på lavere rente. Det samme har arbeidsmarkedet hvor ledigheten faller merkbart.

Det er ventet at veksten i Norge blir -4,5 % i 2020 (tidligere -5,5 %) og med en rekyl i 2021 til 3,7 %.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden har nå allerede passert bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur. Veien tilbake til "normal-tilstand" vil trolig kunne bli noe lengre enn hva markedet ser for seg.

Forventet at global vekst blir -3,9 % i 2020 og 5 % i 2021. Dette impliserer en forholdsvis rask normalisering, men vi vil på slutten av 2021 fremdeles ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q2 viste seg å bli mye bedre enn ventet, trolig bl.a. som følge av at de deler av økonomiene som ble hardest rammet i mindre grad er representert blant børsnoterte selskaper. I tillegg har støtteordninger direkte rettet mot selskaper hatt en positiv effekt.

Konsensus:

Estimater er blitt oppjustert etter gode Q2-tall. I USA ventes inntjeningen å ha tatt tilbake det tapte allerede ved inngangen til 2021.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

MSCI World er nå priset ca. 15-20 % over langsiktig gjennomsnitt. Det er USA som bidrar til dette mens Europa er priset lavere enn historisk gjennomsnitt (ca. 10 %). Vårt foretrukne prisingsmål for Oslo Børs er markedsverdier ift. bokførte verdier og sistnevnte har blitt gradvis nedjustert gjennom 2020 sfa. nedskrivinger spesielt blant oljeselskaper. P/B er nå over 2,0 og drøyt 10 % høyere enn normalt.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier er redusert videre gjennom august (0,3-0,4% poeng både hjemme og ute). Internasjonalt er nå kredittpremier i high yield segmentet om lag på langsiktig normale nivåer men fremdeles godt under nivået fra primo 2020.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Nedturen og påfølgende oppgang i 2020 har vært ekstrem i forhold til tidligere vendinger både i økonomi og markeder. Prisingen av aksjer har i økende grad blitt en utfordring, også for norske aksjer. Overvekten i norske aksjer reduseres til fordel for internasjonale aksjer uten at total aksjeeksponering endres (fremdeles nøytral vekt). Overvekt i high yield opprettholdes da avkastningsforventninger her fremdeles anses å være høyere enn normalt.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Relaterte nyheter