Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Markedskommentar desember

Aksjemarkedene steg 3-4 % både ute og i Norge i årets siste måned (lokal valuta). NOK styrkelse eliminerte imidlertid oppgangen i internasjonale aksjer, målt i NOK. Dette markerer avslutningen på et svært sterkt år i aksjemarkedene. Markedene er alltid opptatt av vendepunkter, og bedringen i industrisektoren globalt siste måneder er positive nyheter for markedet. En sannsynlig ordnet Brexit prosess og "fase 1-avtale" mellom Kina og USA gir også positive impulser til markedene. Vår strategi er tuftet på verdsettelse og en langsiktig vurdering av den økonomiske konjunktursyklusen, men de positive faktorene som nevnt over påvirker timing og styrke i vår gradvise tilpasning. Vi gjør følgelig ingen endringer i allokeringen ved inngangen til 2020.

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst er under trend, ledet av industrisektoren. Ytterligere tegn til stabilisering i industrisektoren gjennom desember. Dette gjelder også service-PMI, som steg siste måned. Samlet antydes om lag 3 % global vekst nå.

Konsensus:

Veksttakten tiltar i 2020 men blir ikke høyere enn trendvekst. 3,2 % vekst ventes for verden under ett.

USAs vekst er om lag 1,5 % nå. Sannsynlig at vekstmomentum tiltar de neste månedene - basert på at industrisektoren bedres noe.

Veksten vil tilta fra dagens nivå (ca. 1,5 %) til rundt 2,0 % i 2020.

Europeisk vekst har vært svak over tid. Visse tegn til stabilisering i industrisektoren også i euro-sonen, men dette skjer på et svakere nivå enn verden for øvrig.

Europa er i grenseland mot resesjon. Bedring er ventet neste år (1,0 % som er om lag lik trendvekst).

Fremvoksende økonomier: Tall fra Kina har vist bedring over siste måneder. Underliggende vekst i økonomien er trolig minst like høy nå som i Q3/19. Også andre fremvoksende økonomier viser tegn til stabilisering - først og fremst i industrisektoren.

Uklart bilde for tiden, også pga. handelskrigen. "Normal vekst" neste år i Kina (~6%).

Norsk økonomisk vekst avtar, men indikatorene varierer mye fra måned til måned. Detaljomsetning steg sist måned, men trenden er temmelig flat.

Norsk økonomi utsatt, også pga oljeavhengighet, men veksten vil forbli på et relativt høyt nivå.

Global syklus er moden. Fare for resesjon, men mest sannsynlig først i 2021. Den vil heller ikke bli dyp (som finanskrisen i 2008).

Forventet at global vekst blir over 3 % både i 2020 og 2021 (om lag som trendvekst og langt unna resesjon).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater for høye, spesielt i Norge, men også i resten av verden.

Konsensus:

Meget sterk inntjeningsvekst ventet i 2020 for Norge og rundt 10 % for resten av verden.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn langsiktig likevektsnivå (spesielt i USA). For verden totalt (MSCI World) og Oslo Børs er prisingen om lag 15 % over langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Høy prising i USA en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer. Lavere renter enn normalt = høyere prising enn normalt?

Rente- og kredittmarkedene høyere priset enn normalt. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave og kan sies å prise inn resesjon til tross for en viss oppgang siste måned.

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) som følge av sannsynlig negativ fundamental utvikling frem mot 2021. Foretrekker EMU og EM internasjonalt sfa. prising. Hovedscenario om resesjon først i 2021, men timing vanskelig - også ift. når markedene indiskonterer dette. Derav en gradvis risikoreduksjon over tid.

Vekstavmatning er midlertidig og verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Strategi

Picture2

Månedsrapport desember 2019

Relaterte nyheter