Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm Kopi

Markedskommentar februar

Spredning av Corona-viruset utover Kinas grenser, og da spesielt i form av kraftige utbrudd i Italia, ga store negative utslag i markedene i februar. Fra nærmest å neglisjere viruset totalt falt markedene ca.12 % bare den siste uken i måneden. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet (eller rettere sagt tiltakene for å redusere spredningen) vil bli signifikante, spesielt i Kina. Dette er "alle" enige om, men usikkerheten går på hvor langvarig effekten blir. Dette er igjen en funksjon av hvordan viruset sprer seg utover Kina (hvor utbredt og når får man kontroll) samt de mulige negative følge-effektene (lavere konsum som følge av frykt og eventuelle oppsigelser etc.). Utfallsrommet ift. markedsutvikling fremstår nå som svært binær; Corona-viruset kan gi mer langvarig økonomisk nedgang (resesjon) som følge av stor og mer langvarig utbredelse av viruset samt negative følgeeffekter på etterspørsel. Alternativt kan utbruddet bli brakt raskt under kontroll og midlertidig vekst-svekkelse bli avløst av kraftig gjen-innhenting, også understøttet av kraftige stimulanser. I så fall vil markedene "se gjennom" kortsiktig svekkelse og gi grunnlag for en klar oppgang i aksjemarkedene.

Strategi

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har ligget rundt 3 % gjennom mye av 2019, mens "normal" vekstrate kan sies å være i underkant av 3,5 %. Effekten av Corona viruset vil innebære at veksten går ned mot 2 % i Q1 og muligens Q2. Således vil de positive signalene man har sett over de siste 3-4 månedene, i alle fall midlertidig, bli satt på hold.

Konsensus:

Veksttakten tiltar i 2020 men blir ikke høyere enn trendvekst. Forventet global vekst i 2020 er redusert fra 3,1 til 2,9% ila. de 2 siste uker. Reelle forventninger trolig enda lavere som følge av Kina.

USAs vekst er om lag 1,75 % nå. På kort sikt vil veksten avta som følge av Corona-viruset. Stimulanser er allerede iverksatt i form av et "emergency" rentekutt fra FED.

1,8 % vekst ventet i 2020, hvilket er om lag på linje med trend-vekst. Reelt sett er forventningene lavere som følge av Corona-virus.

Europeisk vekst har vært svak over tid. Stabilisering og noe tiltagende vekst i begynnelsen av året vil bli avløst av negativt momentum som følge av virus-bekjempelse.

Offisielt er konsensus vekst-forventninger 1,0 % men reelt er dette på vei ned.

Fremvoksende økonomier: Veksten i Kina vil bli negativ i Q1 (for første gang på 30 år). Produksjonen er på vei opp igjen men er fortsatt langt fra på normale nivåer. Mye tyder på at virus situasjonen er under kontroll men de kortsiktige negative økonomiske effektene vil bli betydelig.

Forventninger for 2020 vekst er redusert fra 5,9 til 5,5 %. Trolig vil forventningene komme ytterligere ned.

Norsk økonomisk vekst avtar tydelig og spesielt privat konsum synes svak. En kraftigere vekstavmatning i 2020 er nå mer sannsynlig (til nivåer under forventet vekst).

Norsk økonomi utsatt, også pga. oljeavhengighet men veksten vil forbli på et relativt høyt nivå. 1,8 % vekst er ventet (uendret siste 3 måneder).

Global økonomisk syklus er moden, noe som betyr at faren for resesjon er tilstede. Corona viruset kan være "sjokket" som dytter verdensøkonomien i resesjon men samtidig stimuleres økonomiene, først og fremst gjennom pengepolitikk.

Forventet at global vekst blir rundt 3 % både i 2020 og 2021 (marginalt under trendvekst og langt unna resesjon).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater for høye, spesielt i Norge men også i resten av verden. Nedjusteringer foregår men som vanlig i et for lavt tempo.

Konsensus:

Meget sterk inntjeningsvekst ventet i 2020 for Norge og rundt 8 % for resten av verden. Forventningene for inneværende år er redusert den siste tiden.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er priset høyere enn langsiktig gjennomsnitt fremdeles (også etter klart fall i februar). Norge er om lag 5 % høyere og MSCI World indeksen er ca. 10% over normal prising.

Konsensus:

Høy prising i USA er en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer. Lavere renter enn normalt = høyere prising enn normalt?

Rente- og kredittmarkedene høyere priset enn normalt, selv om high yield kredittpremie steg med om lag 1 %-poeng i februar. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave (spesielt etter fall gjennom februar) og kan sies å prise inn resesjon.

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) opprettholdes til tross for at markedene er blitt billigere (fortsatt høyere enn normalt). Samtidig vet vi at veksten vil få en midlertid knekk og risikoen for at dette utvikler seg til en mer langvarig vekstsvekkelse (resesjon) i nær fremtid er helt klart økt.

Høy verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Relaterte nyheter