Business 2089534 1920

Markedskommentar januar

Markedene åpnet det nye året som de sluttet fjoråret - i en positiv tone. Troen på bedring i global økonomi fortsatte å være toneangivende. Imidlertid ble denne optimismen avløst av frykt for negative effekter fra Corona-viruset i Kina. Tidligere erfaringer med denne type virus indikerer at effektene vil være kortvarige (både for økonomien og markedene). Oslo Børs endte måneden ned 2 % mens en kraftig kronesvekkelse gjorde at internasjonale aksjer steg med 4 % målt i NOK (uendret i lokal valuta). High yield markedet i Norden har startet året godt med en viss inngang i kredittpremiene.

Strategi

Picture2

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har ligget rundt 3 % gjennom mye av 2019, mens "normal" vekstrate kan sies å være i underkant av 3,5 %. Tall gjennom januar gir støtte for å tro på en viss bedring. Effekten av Corona-viruset vil gi negative effekter men trolig begrenset og kun midlertidig.

Konsensus:

Veksttakten tiltar i 2020 men blir ikke høyere enn trendvekst. 3,2 % vekst ventes for verden under ett.

USAs vekst er om lag 1,75 - 2,0 % nå. Sannsynlig at vekstmomentumet tiltar noe de neste månedene - basert på at industrisektoren bedres noe.

Veksten vil tilta fra dagens nivå (ca. 1,5 %) til rundt 2,0 % i 2020.

Europeisk vekst har vært svak over tid. Fortsatt tegn til stabilisering, men ingen sterk rekyl.

Europa er i grenseland mot resesjon. Bedring er ventet neste år (1,0 % som er om lag lik trendvekst).

Fremvoksende økonomier: Bedring i vekstmomentum i Kina siste måneder men Corona-viruset vil gi negative effekter (kun trolig kortsiktig). En viss bedring også i andre fremvoksende økonomier men disse vil også bli rammet av kinesisk virus.

Uklart bilde for tiden, også pga. handelskrigen. "Normal vekst" neste år i Kina (~6%). EM ex. Kina ventes å få noe høyere vekst i 2020 enn i 2019.

Norsk økonomisk vekst avtar tydelig og spesielt privat konsum synes svak. En kraftigere vekstavmatning i 2020 er nå mer sannsynlig.

Norsk økonomi utsatt, også pga. oljeavhengighet men veksten vil forbli på et relativt høyt nivå. 1,8% vekst er ventet.

Global syklus er moden. Fare for resesjon, men mest sannsynlig først i 2021. Den vil heller ikke bli dyp (som finanskrisen i 2008).

Forventet at global vekst blir over 3 % både i 2020 og 2021 (om lag som trendvekst og langt unna resesjon).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater for høye, spesielt i Norge men også i resten av verden.

Konsensus:

Meget sterk inntjeningsvekst ventet i 2020 for Norge og rundt 10 % for resten av verden.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn langsiktig likevektsnivå (spesielt i USA). For verden totalt (MSCI World) og Oslo Børs er prisingen om lag 15 % over langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Høy prising i USA en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer. Lavere renter enn normalt = høyere prising enn normalt?

Rente- og kredittmarkedene høyere priset enn normalt. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave og kan sies å prise inn resesjon.

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) som følge av sannsynlig negativ fundamental utvikling frem mot 2021. Foretrekker EMU og EM internasjonalt sfa. prising. Hovedscenario om resesjon først i 2021 men timing vanskelig - også ift. når markedene indiskonterer dette. Derav en gradvis risikoreduksjon over tid.

Vekstavmatning er midlertidig og verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Relaterte nyheter