Business 2089534 1920

Markedskommentar januar

Markedene åpnet det nye året som de sluttet fjoråret - i en positiv tone. Troen på bedring i global økonomi fortsatte å være toneangivende. Imidlertid ble denne optimismen avløst av frykt for negative effekter fra Corona-viruset i Kina. Tidligere erfaringer med denne type virus indikerer at effektene vil være kortvarige (både for økonomien og markedene). Oslo Børs endte måneden ned 2 % mens en kraftig kronesvekkelse gjorde at internasjonale aksjer steg med 4 % målt i NOK (uendret i lokal valuta). High yield markedet i Norden har startet året godt med en viss inngang i kredittpremiene.

Strategi

Picture2

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har ligget rundt 3 % gjennom mye av 2019, mens "normal" vekstrate kan sies å være i underkant av 3,5 %. Tall gjennom januar gir støtte for å tro på en viss bedring. Effekten av Corona-viruset vil gi negative effekter men trolig begrenset og kun midlertidig.

Konsensus:

Veksttakten tiltar i 2020 men blir ikke høyere enn trendvekst. 3,2 % vekst ventes for verden under ett.

USAs vekst er om lag 1,75 - 2,0 % nå. Sannsynlig at vekstmomentumet tiltar noe de neste månedene - basert på at industrisektoren bedres noe.

Veksten vil tilta fra dagens nivå (ca. 1,5 %) til rundt 2,0 % i 2020.

Europeisk vekst har vært svak over tid. Fortsatt tegn til stabilisering, men ingen sterk rekyl.

Europa er i grenseland mot resesjon. Bedring er ventet neste år (1,0 % som er om lag lik trendvekst).

Fremvoksende økonomier: Bedring i vekstmomentum i Kina siste måneder men Corona-viruset vil gi negative effekter (kun trolig kortsiktig). En viss bedring også i andre fremvoksende økonomier men disse vil også bli rammet av kinesisk virus.

Uklart bilde for tiden, også pga. handelskrigen. "Normal vekst" neste år i Kina (~6%). EM ex. Kina ventes å få noe høyere vekst i 2020 enn i 2019.

Norsk økonomisk vekst avtar tydelig og spesielt privat konsum synes svak. En kraftigere vekstavmatning i 2020 er nå mer sannsynlig.

Norsk økonomi utsatt, også pga. oljeavhengighet men veksten vil forbli på et relativt høyt nivå. 1,8% vekst er ventet.

Global syklus er moden. Fare for resesjon, men mest sannsynlig først i 2021. Den vil heller ikke bli dyp (som finanskrisen i 2008).

Forventet at global vekst blir over 3 % både i 2020 og 2021 (om lag som trendvekst og langt unna resesjon).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater for høye, spesielt i Norge men også i resten av verden.

Konsensus:

Meget sterk inntjeningsvekst ventet i 2020 for Norge og rundt 10 % for resten av verden.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene er gjennomgående høyere priset enn langsiktig likevektsnivå (spesielt i USA). For verden totalt (MSCI World) og Oslo Børs er prisingen om lag 15 % over langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Høy prising i USA en funksjon av varig super-lønnsomhet i teknologiledere og mangel på alternativer. Lavere renter enn normalt = høyere prising enn normalt?

Rente- og kredittmarkedene høyere priset enn normalt. I mindre grad i Norge/Norden. Statsrenter ekstremt lave og kan sies å prise inn resesjon.

Lave konkursrater og akseptabel økonomisk vekst fremover forsvarer at kreditt-premier er noe lavere enn normalt.

Aktiva allokering: Aksjeundervekt (Norge og internasjonalt) som følge av sannsynlig negativ fundamental utvikling frem mot 2021. Foretrekker EMU og EM internasjonalt sfa. prising. Hovedscenario om resesjon først i 2021 men timing vanskelig - også ift. når markedene indiskonterer dette. Derav en gradvis risikoreduksjon over tid.

Vekstavmatning er midlertidig og verdsettelse lar seg forsvare med super-profitt, (evig) lave renter og mangel på alternativer. Rentemarkedet priser tilsynelatende inn større fare for resesjon enn aksjemarkedet.

Relaterte nyheter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK