G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar juli

Historisk kraftig fall i økonomisk vekst - inntjeningen i børsnoterte selskaper ikke like svak

Juli ble nok en måned med god avkastning i aksje- og kredittmarkedene. Som vi har beskrevet før har gjeninnhentingen i økonomien etter at bunnen ble passert i april vært sterk (og klart sterkere enn ventet). Selv om den økonomiske veksten i 2. kvartal var historisk svak, klarte de børsnoterte selskapene å unngå like stort fall i inntjeningen som analytikere hadde forventet på forhånd. Overraskende "gode" inntjeningsresultater i Q2 har dominert oppblomstring av antall corona-tilfeller frem mot siste halvdel av juli, som trolig forklarer noe svakere vekstsignaler aller siste uker (smitte-oppblomstring er nå allerede på vei ned igjen). Høsten byr samtidig på mer enn nok av potensielle utfordringer for markedene - geopolitiske gnisninger (Kina-USA) og presidentvalg i USA for å nevne noen.

Strategi

Strategi Juli

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst bunnet i april, noe som ble understøttet av BNP-vekst for 2. kvartal. Påfølgende rekyl opp sterkere enn ventet så langt. Gjeninnhentingen i økonomien vil fortsette men siste tall tyder på mindre sprek utvikling fremover.

Konsensus:

Global vekst for 2020 er ventet å bli -3,7% mens den er ventet å bli 5,1% i 2021. Fallet i 2020 er oppjustert siste måneder men samtidig er oppgangen i 2021 oppjustert enda mer over samme periode.

Verdiskapingen i USA falt 9,5% (ikke-annualisert) i Q2 men økonomien snudde opp i april og gjeninnhentingen har vært sterk etter det. Høy-frekvente tall indikerer at vekstmomentumet har avtatt noe igjen, bl.a. som følge av oppblomstring av smittetilfeller frem til rundt 20. juli. I tillegg er det fortsatt ikke politisk enighet om hvordan støtteprogrammene til arbeidsledige skal videreføres. Dette kan også gi negative impulser til økonomisk vekst den aller nærmeste tiden.

For året 2020 ventes veksten å bli -5,5% med en rekyl på 3,9% i 2021. Det har vært lite endringer i dette de siste måneder. Et slikt forløp betyr at amerikansk økonomi ikke er tilbake til nivået per Q4/19 før i midten av 2022.

Europeisk vekst var historisk svak i Q2 (-12%). Fra midten av april har imidlertid dette snudd meget klart og tallene har også vært betydelig bedre enn hva analytikere har ventet. Vedtak om Recovery fond på 750 mrd. euro vil også gi klart positive impulser inn i 2021. Veksten i EMU området vil nå trolig bli bedre enn i USA det nærmeste året og trolig også bedre enn konsensus ser for seg.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -8,2% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 5,5%.

Fremvoksende økonomier: Rekylen i Q2 ble klart sterkere enn ventet (BNP steg med 11,5%). Privat konsum utvikler seg imidlertid noe svakere enn ventet.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 7,9% vekst. Dette anslaget har blitt økt betydelig siste 3 måneder.

Norske makroøkonomiske indikatorer har vært svært sterke siste tiden. Varekonsumet har økt meget kraftig og er vesentlig høyere enn før corona (dog er tjeneste-konumet klart lavere). Boligmarkedet har også respondert klart positivt på lavere rente.

Det er ventet at veksten i Norge blir -4,5% i 2020 (tidligere -5,5%) og med en rekyl i 2021 til 3,7%.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden har nå allerede passert bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur. Veien tilbake til "normal-tilstand" vil trolig kunne bli noe lengre enn hva markedet ser for seg.

Forventet at global vekst blir -3,7% i 2020 og 5% i 2021. Dette impliserer en forholdsvis rask normalisering, men vi vil på slutten av 2021 fremdeles ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningen i Q2/20 blir klart bedre enn analytikerne forutså. Så langt er inntjeningen hos selskap som har rapportert drøyt 20% bedre enn forventet (gjelder både USA, Norge og Europa for øvrig). Svekkelsen i økonomiene er konsentrert rundt tjenestesektoren og selskapene i disse næringene er underrepresentert blant børsnoterte selskaper (hvilket kan gi negative overraskelser ift. forventninger fremover når ytterligere rekyl må forventes å innbefatte tjenestesektoren i større grad).

Konsensus:

Estimater for 2020 og 2021 er nå stabilisert og økt noe siste måned. For 2021 ventes det en inntjeningsvekst på 30% i USA, 45% i EMU og 54% i Norge.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

MSCI World er nå priset ca. 10% over langsiktig gjennomsnitt. Det er USA som bidrar til dette mens Europa er priset klart lavere enn historisk gjennomsnitt (ca. 10%). Norge er nå priset om lag 5% over langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier er redusert relativt betydelig i juli, særlig i USA. Fremdeles er kredittpremier internasjonalt noe høyere enn langsiktig gjennomsnitt. I Norge og Europa for øvrig var det mindre bevegelser i kredittpremier i juli. Nordisk high yield anses å være mer attraktivt priset enn amerikansk high yield.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Vi opprettholder nøytralvekt i aksjer (overvekt Norge og undervekt internasjonale aksjer) samt overvekt i high yield. Markedene løper muligens litt vel langt foran underliggende fundamentale utvikling men nedsiden er trolig begrenset all den tid vi har passert det økonomiske bunnpunktet allerede og tiltak fra myndighetene reduserer mulighetene for en ny negativ spiral i økonomi og markeder. Samtidig synes markedene å være i overkant ignorante i forhold til kommende presidentvalg i USA og ikke minst forholdet mellom Kina og USA (som er klart forverret siste tiden).

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst.

Relaterte nyheter