I Stock 60834578 Xlarge Beskjaert Mindre Fil Copy

Markedskommentar juni

Rekylen i økonomien er sterkere enn antatt, men ny oppblomstring av viruset i USA gir fornyet usikkerhet

Markedene var i hovedsak positive også i juni, men vi så enkelte større negative utslag. Makroøkonomiske indikatorer antyder at rekylen er enda sterkere enn antatt på forhånd. Samtidig ser vi tydelige tegn på at antall Korona-tilfeller øker kraftig i USA igjen. Spenninger mellom USA og Kina har også tidvis gitt noe usikkerhet i markedene. Kredittmarkedene i Norge og Norden forøvrig var positive og high yield fond steg med over 4 % i juni. Bedriftenes resultater for 2. kvartal, og enda viktigere, deres utsikter fremover, vil være viktig for den videre markedsutvikling. Selv om markedet trolig har priset inn fortsatt rask økonomisk gjeninnhenting, er det et viktig poeng at vi har passert bunnpunktet i denne økonomiske nedturen. Samtidig er verdsettelsen av aksjer nå gjennomgående høyere enn det langsiktige gjennomsnittet (kredittpremier er fremdeles høyere enn gjennomsnittet). Vi har derfor et nøytralt aksjesyn og positivt syn på high yield.

Strategi

Strategi Juni

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst er klart negativ, målt år over år, men kraftig positiv målt fra måneden før. Det betyr at vi allerede har passert økonomisk bunnpunkt. Den kraftige rekylen vi har sett siste måned er en reaksjon på fraværet av mulighet til å bruke penger over noen måneder. Videre vekst vil være mer avmålt, bl.a. fordi ledighet vil forbli på et høyere nivå over en lengre periode.

Konsensus:

Veksten vil tilta klart fra mai og vi vil få en forholdsvis rask oppgang tilbake til "gamle" nivåer igjen. I 2020 ventes -3,7 % vekst og hele 5 % i 2021. Forventningene for 2021 har økt vesentlig siden mai.

USAs vekst var -4,8 % i Q1 og det var kun deler av mars hvor restriksjonene var effektive. I Q2 blir veksten mye svakere enn dette også. Tall for konsum og arbeidsmarked har bedret seg kraftig i forhold til måneden før. Ny oppblomstring av Korona-virus gir usikkerhet for videre utvikling i økonomien.

Rask oppgang ventes fra mai/juni, også basert på signaler fra president Trump ift. å lette på restriksjoner. For året 2020 ventes veksten å bli -5,7 % med en rekyl til 4,1 % i 2021 (klar oppjustering siste måned).

Europeisk vekst har blitt enda mer skadelidende i Q1 enn i USA (delvis som følge av at de var tidligere ute med å stenge ned aktivitet). BNP falt med 14 % (fra Q1, annualisert) hvilket innebærer bråstopp i mars. Gjennomgående positive tall etter gjenåpningen. Beskjeden økning i antall Korona-tilfeller etter gjenåpning samt god mulighet for vedtak om "EU Recovery Fund" på 750 mrd. euro er positivt for videre økonomisk utvikling.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,6 %.

Fremvoksende økonomier. Veksten i Kina ble -9,8 % i Q1 (ikke-annualisert). I mars steg industriproduksjonen ekstremt raskt og var ikke langt under pre-corona nivåer. Selv om privat forbruk ikke har rekylert på samme måte, er nøkkeltall gjennomgående positive. I sum har makroøkonomiske nøkkeltall vært bedre enn ventet i Kina siste måned.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 1,5 %, hvilket forutsetter en relativt rask rekyl fra inneværende kvartal.

Norsk økonomisk vekst blir utsatt for et dobbelt angrep - corona virus og fallende oljepris. Kraftige virkemidler vil ikke være nok til å unngå en kraftig negativ vekst i Norge. Tall for varekonsum og boligpriser gir grunn til en viss optimisme. I motsatt retning peker sannsynlig negativ effekt fra fallende oljeinvesteringer neste år. Varekonsumet er faktisk klart høyere nå enn før Korona-utbruddet, men som for de fleste andre land trekker konsumet av tjenester totalen klart ned.

Det er ventet at veksten i Norge blir -5 % i 2020 og med en relativt beskjeden rekyl i 2021 (3,8 % vekst).

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden har nå allerede passert bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur (vi må tilbake til depresjonen på 1930-tallet for å finne tilsvarende). Veien tilbake til "normal-tilstand" vil trolig kunne bli noe lengre enn hva markedet ser for seg.

Forventet at global vekst blir -3,7 % i 2020 og 5 % i 2021. Dette impliserer en forholdsvis rask normalisering, men vi vil på slutten av 2021 fremdeles ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater spesielt for 2020 men også 2021 er redusert kraftig siste 2 måneder. Det er klare tegn til stabilisering i inntjeningsforventningene nå. Usikkerheten rundt hvor svake resultatene blir for Q2/20 er stor, men for markedet er dette "gårsdagens nyheter".

Konsensus:

2020 estimater er ned 55 % (Norge) og ca. 30 % i resten av verden. Også 2021 er justert ned betydelig.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

MSCI World er nå priset ca. 10 % over langsiktig gjennomsnitt. Det er USA som bidrar til dette mens Europa er priset klart lavere enn historisk gjennomsnitt (ca. 10 %). Norge er nå priset i tråd med langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer. Mangel på avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder.

Kredittpremier er redusert relativt betydelig også i juni og kun i Norden. Fremdeles er kredittpremier høyere enn langsiktig normale nivåer.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Vi opprettholder nøytralvekt i aksjer (overvekt Norge og undervekt internasjonale aksjer) samt overvekt i high yield. Markedene løper muligens litt vel langt foran underliggende fundamentale utvikling, men nedsiden er trolig begrenset all den tid vi har passert det økonomiske bunnpunktet allerede og tiltak fra myndighetene reduserer mulighetene for en ny negativ spiral i økonomi og markeder.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst.

Relaterte nyheter