Alexander Andrews 636454 Unsplash Copy 3

Markedskommentar mai

Har markedene glemt at vi er midt i den dypeste økonomiske nedturen siden 1930-tallet?
(Nei, ikke nødvendigvis, men da bør alt gå på skinner fremover)

Aksje- og kredittmarkeder har steget kraftig gjennom mai og inn i juni. Gjennom mai har vi sett gjenåpning av økonomier på begge sider av Atlanteren, foreløpig uten alvorlig oppblomstring av Korona-tilfeller. Økonomiske nøkkeltall har fortsatt å normalisere seg i land som er mest fremskredet (som Kina). Markedene gjør rett i å se bort fra svake tall i dag, vel og merke under forutsetning av at veksten tar seg raskt opp igjen. Det er nå mindre toleranse priset inn i markedene for en mer langvarig normaliseringsperiode. Normaliseringen kan trekke ut i tid som følge av ny oppblomstring av virus eller at negative 2. runde effekter (høyere arbeidsledighet etc.) gjør at det tar lang tid å komme tilbake til gamle nivåer på verdiskapning i økonomien og i bedriftene. Som vi skrev forrige måned er det nærmest helt sikkert at bunnen i økonomien ble passert i april. Dette er et sterkt signal for markedene. Vi er nøytral vektet i aksjer og overvektet i high yield, noe vi føler er en fornuftig avveining mellom det faktum at bunnen i økonomien er passert og at markedene er svært optimistiske til hvor raskt normalisering vil skje.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst er klart negativ nå, men vi har allerede passert bunnen. Spørsmålet er hvor rask oppgangen blir og i hvilken grad det vil være negative 2. runde effekter av fallet (arbeidsledighet vil være høyere enn før Corona bl.a.). Global PMI for mai indikerer fortsatt forverring fra april, hvilket er overraskende. Trolig er disse indikatorene ikke veldig informative nå.

Konsensus:

Veksten vil tilta klart fra mai og vi vil få en forholdsvis rask oppgang tilbake til "gamle" nivåer igjen.

USAs vekst var -4,8% i Q1 og det var kun deler av mars hvor restriksjonene var effektive. I Q2 blir veksten mye svakere enn dette også. Åpningen av økonomien går fremover men fremdeles er korttidstatistikk svak.

Rask oppgang ventes fra mai/juni, også basert på signaler fra president Trump ift. å lette på restriksjoner. For året 2020 ventes veksten å bli -5,7%.

Europeisk vekst har blitt enda mer skadelidende i Q1 enn i USA (delvis som følge av at de var tidligere ute med å stenge ned aktivitet). BNP falt med 14% (fra Q1, annualisert) hvilket innebærer bråstopp i mars.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,6%.

Fremvoksende økonomier: Veksten i Kina ble -9,8% i Q1 (ikke-annualisert). I mars steg industriproduksjonen ekstremt raskt og var ikke langt under pre-corona nivåer. Privat forbruk og investeringer derimot viste kun en svak vekst og er langt under tidligere nivåer.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 1,5%, hvilket forusetter en relativt rask rekyl fra inneværende kvartal.

Norsk økonomisk vekst blir utsatt for et dobbelt angrep - corona virus og fallende oljepris. Kraftige virkemidler vil ikke være nok til å unngå en kraftig negativ vekst i Norge. Tall for varekonsum og boligpriser gir grunn til en viss optimisme.

Det er ventet at veksten i Norge blir -3% i 2020 og med en relativt beskjeden rekyl i 2021 (2,8% vekst).

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden har nå allerede passert bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur (vi må tilbake til depresjonen på 1930-tallet for å finne tilsvarende).

Det er forventet at global vekst blir rundt -3% i 2020 og 5% i 2021. Vi vil da selv på slutten av 2021 ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsestimater spesielt for 2020 men også 2021 er redusert kraftig siste 2 måneder. Det er tegn til stabilisering i inntjeningsforventningene nå.

Konsensus:

2020 estimater er ned 55% (Norge) og ca. 30% i resten av verden. Også 2021 er justert ned betydelig.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

MSCI World er nå priset ca. 10% over langsiktig gjennomsnitt. Det er USA som bidrar til dette mens Europa er priset klart lavere enn historisk gjennomsnitt (ca. 10%). Norge er nå priset i tråd med langsiktig gjennomsnitt.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer.

Kredittpremier er redusert relativt betydelig også i mai, men allikevel er de klart høyere enn normalt. Spesielt gjelder dette i Norden.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Vi opprettholder nøytralvekt i aksjer (overvekt Norge og undervekt internasjonale aksjer) samt overvekt i high yield. Markedene løper muligens litt vel langt foran underliggende fundamentale utvikling men nedsiden er trolig begrenset all den tid vi har passert det økonomiske bunnpunktet allerede.

Markedene stiger kraftig på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt.

Relaterte nyheter