G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar november

Markedene ristet av seg valgkvaler og korona-frykt. Sterkeste november måned noen sinne i Norge

Som vi antok forrige måned ville markedene se gjennom eventuell usikkerhet rundt presidentvalg og oppblomstring av korona. November måned bød på meget kraftig oppgang i aksjemarkedene og samtidig en veldig tydelig rotasjon i retning av sykliske aksjer og såkalte verdi-aksjer. Svært oppmuntrende resultater fra flere vaksine-produsenter gir håp om normalisering i løpet av 1. halvår 2021. I så fall vil svekkelsen vi ser i global økonomisk vekst nå fort bli avløst av fornyet sterk økonomisk innhenting i løpet av 1. kvartal neste år.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Dette illustreres tydelig av BNP vekst i 3. kvartal i USA, Europa og Kina. Verdiskapningen i global økonomi er nå trolig kun 3 % under nivået ved utgangen av 2019. Samtidig vet vi at veksten i inne-værende kvartal blir langt svakere, spesielt i Europa, hvor ny delvis nedstengning vil gi negative utslag. Dette vil imidlertid være et midlertidig fenomen.

Konsensus:

Veksten har vært sterkere etter sommeren enn hva som har vært de løpende forventningene. Offisielle forventninger for inneværende kvartal er for høye men er trolig hensyntatt i markedet.

Verdiskapingen i USA økte med 7,4% (ikke-annualisert) i Q3 etter å ha falt med 9,1% i Q2. Tall for oktober har gjennomgående vært relativt sterke (om enn noe svakere enn i september) På kort sikt er det usikkerhet som følge av koronaoppblomstring samt fortsatt fravær av fornyet stimulansepakke.

For året 2020 ventes veksten å bli -4,0%, noe som er klart bedre enn for bare en måned siden. Rekylen i 2021 ventes å bli på 3,8%.

Europeisk vekst steg med hele 12,7% i Q3 etter å ha falt med 11,8% i Q2. Veksttallene var meget sterke for Q3 men for Q4 må vi vente negativ vekst igjen etter nye kraftige restriksjoner i mange europeiske land. Vekstsvekkelsen blir trolig mye mindre alvorlig enn i vår. De første indikasjonene bekrefter dette i form av reduserte PMI, men kun for tjenestesektoren. Aktiviteten i industrisektoren er godt opprettholdt også inn i november.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,8% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 5,5%.

Fremvoksende økonomier: Kinas økonomi er tilbake på et bra vekstspor igjen og nøkkeltall er gjennomgående sterkere enn ventet inn i november.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 8% vekst.

Norsk økonomi må fortsatt karakteriseres å være i bedring til tross for noen svakheter siste måneden ifm. nye restriksjoner. Retail sales steg igjen i oktober og nivået er 10% over pre-korona nivå (samlet konsum fremdeles under pari som følge av svakt tjenestekonsum).

Det er ventet at veksten i Norge blir -3,6% i 2020, noe som er 2 prosentpoeng bedre enn bare 2 måneder tilbake. Rekylen i 2021 ventes å bli 3,5%. Dette er uendret over de siste måneder. I sum betyr dette at forventet makroøkonomisk forløp i Norge over 2020 og 2021 blir klart bedre enn hva som var antatt i sommer.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensiale i denne fasen og oppløftende vaksine-nyheter gjør at veksten trolig vil akselerere igjen ila. Q1 neste år.

Forventet at global vekst blir -3,9% i 2020 og 5,2% i 2021. Det er lite endring i disse estimatene siste måneder og trolig ligger reelt konsensus høyere enn dette.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q3 tall for selskapenes inntjening ble mye bedre enn ventet, noe som var situasjonen over hele verden. Gjennomgående var inntjeningen 20% bedre enn ventet. Vi er fortsatt et godt stykke under nivået i Q4/19 men innhentingen har vært mye raskere enn ventet.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 2 kvartaler på rad, hvilket er uvanlig. Ventet inntjeningsvekst for 2021 er høyt men synes nå mer fornuftig.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Kraftig kursoppgang i november har naturlig nok gjort at aksjemarkedene fremstår dyrere enn ved forrige månedsskifte. Globale aksjer (MSCI World) er nå mer enn 25 % over gjennomsnittlig P/E nivå. I Norge er forholdet nesten det samme. Selv om prisingsnivået er en utfordring, er dette først og fremst i et lengre perspektiv. Prisingen er fremdeles ikke så høy at den overstyrer det faktum at global økonomisk vekst vil være en klar positiv faktor gjennom 2021.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt falt betydelig gjennom november (ca. 1 prosentpoeng i USA og Europa) men i Norden falt kredittpremier om lag med halve. Internasjonalt er nå kredittpremier lavere enn normalt og fremstår som noe mindre attraktivt priset. Verdien bedømmes å være bedre i Norden.

Kredittmarkedene internasjonalt fulgte godt på aksjemarkedene i november etter å ha vært noe mer avmålt enn aksjemarkedene tidligere i år.

Aktiva allokering: Gjeninnhentingen i verdensøkonomien samt i selskapenes inntjening har vært klart sterkere enn hva vi og markedet har lagt til grunn. Det er fortsatt usikkerhet rundt de globale økonomiske konsekvensene av korona-bølge 2 men trolig skal det mye til for at markedene ikke skal "se gjennom" og fokusere på bedre utsikter i 2021, godt hjulpet av positive vaksine-nyheter. Overvekt aksjer og high yield videreføres på samme nivå i desember.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Relaterte nyheter