G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar oktober

Oppblomstring av korona og usikkerhet rundt presidentvalg versus sterk utvikling i makroøkonomi og selskapsinntjening

Sterk oppblomstring av korona, men også frykt for uro rundt presidentvalget i USA ga tydelige utslag i markedene mot slutten av oktober. Samtidig var det mange positive fundamentale nyheter gjennom måneden. Økonomiene henter seg raskere inn enn antatt, stort sett over hele verden og det samme gjelder selskapenes inntjening. Vi får et tilbakeslag i økonomiene, spesielt i Europa, i 4. kvartal, men trolig vil markedene se gjennom dette da vi har vært her før samt at en vaksine sannsynligvis ikke er langt unna i tid. Et jevnt (og dermed uklart) valgresultat i USA er fryktet, men vil trolig heller ikke representere mer enn midlertidig støy.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Dette illustreres tydelig av BNP vekst i 3. kvartal i USA, Europa og Kina. Verdiskapningen i global økonomi er nå trolig kun 3-4% under nivået ved utgangen av 2019. Samtidig vet vi at veksten i inneværende kvartal blir langt svakere, spesielt i Europa, hvor ny delvis nedstengning vil gi negative utslag. Dette vil imidlertid være et midlertidig fenomen.

Konsensus:

Veksten har vært sterkere etter sommeren enn hva som har vært de løpende forventningene. Offisielle forventninger for inneværende kvartal er for høye men er trolig hensyntatt i markedet.

Verdiskapingen i USA økte med 7,4% (ikke-annualisert) i Q3 etter å ha falt med 9,1% i Q2. Momentet inn i Q4 er også sterkt da tall for september måned gjennomgående har vært gode. På kort sikt er det usikkerhet som følge av koronaoppblomstring samt fortsatt fravær av fornyet stimulansepakke.

For året 2020 ventes veksten å bli -4,0%, noe som er klart bedre enn for bare en måned siden. Rekylen i 2021 ventes å bli på 3,8%.

Europeisk vekst steg med hele 12,7% i Q3 etter å ha falt med 11,8% i Q2. Veksttallene var meget sterke for Q3, men for Q4 må vi vente negativ vekst igjen etter nye kraftige restriksjoner i mange europeiske land. Vekstsvekkelsen blir trolig mye mindre alvorlig enn i vår.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,8% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 5,5%.

Fremvoksende økonomier: Det har vært gode tall for disse økonomiene gjennom Q3 og spesielt i september. Dette er tilfelle spesielt for Kina, men også andre fremvoksende økonomier. Det er klar bedring å spore bl.a. i de månedlige PMI undersøkelsene. Korona situasjonen synes nå generelt å være mer under kontroll i disse landene (dog fremdeles med stor variasjon).

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 8% vekst.

Norske makroøkonomiske indikatorer må fremdeles betraktes som solide til tross for at detaljomsetningen steg noe mindre enn ventet i september. Varekonsumet er imidlertid skyhøyt over nivået fra før korona (men tjeneste-konsumet er selvfølgelig klart lavere). Arbeidsledigheten tikker videre nedover og boligprisene stiger videre.

Det er ventet at veksten i Norge blir -3,6% i 2020, noe som er 2 prosentpoeng bedre enn bare 2 måneder tilbake. Rekylen i 2021 ventes å bli 3,5%. Dette er uendret over de siste måneder. I sum betyr dette at forventet makroøkonomisk forløp i Norge over 2020 og 2021 blir klart bedre enn hva som var antatt i sommer.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensial i denne fasen.

Forventet at global vekst blir -3,9% i 2020 og 5,2% i 2021. Det er lite endring i disse estimatene siste måneder og trolig ligger reelt konsensus høyere enn dette.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q3 tall tyder så langt på mye bedre inntjening hos børsnoterte selskaper enn ventet. Dette gjelder både i USA og Europa (inkl. Norge).

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 2 kvartal på rad, hvilket er uvanlig. Ventet inntjeningsvekst for 2021 er høyt men synes nå mer fornuftig.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Etter et visst videre fall i oktober er MSCI World fremdeles priset ca. 15% over langsiktig gjennomsnitt. Vårt foretrukne prisingsmål for Oslo Børs er markedsverdier ift. bokførte verdier og sistnevnte har blitt gradvis nedjustert gjennom 2020 sfa. nedskrivinger spesielt blant oljeselskaper. P/B er nå 1,97 (ca. 10% høyere enn normalt). Til tross for at vi er noe over normale prisingsnivåer, er nivået ikke faretruende høyt og i tillegg er det sannsynlig at rentenivået vil bli liggende lavt i mange år. Vi tror ikke oppblomstring av korona eller uro rundt presidentvalget vil ha langvarig negativ innvirkning på aksjemarkedet.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer, men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt falt i begynnelsen av oktober men steg igjen i forbindelse med generell markedsuro. Samlet var det lite bevegelser. Internasjonalt er nå kredittpremier i high yield segmentet om lag på langsiktig normale nivåer,men fremdeles godt under nivået fra primo 2020. I Norden steg kredittpremiene noe gjennom måneden.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktivaallokering: Gjeninnhentingen i verdensøkonomien samt i selskapenes inntjening har vært klart sterkere enn hva vi og markedet har lagt til grunn. Usikkerhet rundt korona og presidentvalg i USA representerer trolig ikke mer enn midlertidig støy. Vi økte aksjevekten noe forrige måned og beholder denne posisjonen inn i november. Vi opprettholder også overvekten i high yield markedet.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Relaterte nyheter