Buy Sell FIRST Fondene oktober 2020

Markedskommentar september

Tradisjonen tro ga september noe mer uroligheter i markedene, men ingen dramatikk å spore. Manglende alternativer til aksjer - "There Is No Alternative (TINA)" - dominerer

Tradisjonen tro ga september litt mer urolige markeder. En viss høydeskrekk ift. prising, spesielt av teknologi-relaterte selskaper gjorde seg gjeldende, spesielt i begynnelsen av måneden. Hovedbildet er fremdeles at global økonomi henter seg videre inn. Imidlertid ser vi visse tegn til at oppblomstring av korona-tilfeller i Europa gir noe fornyet uro innenfor tjenesteytende næringer. Presidentvalget i USA er en kjent risikofaktor og det samme er korona-viruset. Selv om begge disse og andre faktorer kan gi støy på kort sikt vil global økonomi fortsatt bedres og understøtte markedene.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst bunnet i april men ved utgangen av juni var trolig globalt BNP ca. 10 % lavere enn ved inngangen til året. Vi får en kraftig gjeninnhenting også i Q3 slik at gapet til Q4/19 reduseres til ca. 7%. Farten vil avta gjennom Q4 og hvor mye avhenger bl. a. av når det kommer nye stimuli-pakker i USA. Global industri PMI økte videre til 52,3 i september.

Konsensus:

Det er ventet rask gjeninnhenting av veksten og det er trolig mer fokus på at retningen er så utvetydig enn hvor lang tid det tar å komme tilbake.

Verdiskapingen i USA falt 9,1% (ikke-annualisert) i Q2. Etter dette har nøkkeltall stort sett vært solide og indikert en kraftig rekyl i Q3. Samtidig viser enkelte alternative indikatorer at oppgangen flater ut. Fortsatt er politikerne ikke klart å bli enig om nye tiltakspakker. Gir negative utslag i vekst på kort sikt, men kan også ha langsiktige negative effekter.

For året 2020 ventes veksten å bli -5,0% med en rekyl på 3,7% i 2021. Det har vært lite endringer i dette de siste måneder. Et slikt forløp betyr at amerikansk økonomi ikke er tilbake til nivået per Q4/19 før i midten av 2022.

Europeisk vekst var historisk svak i Q2 (-12%). Fra midten av april har imidlertid dette snudd meget klart og tallene har også vært betydelig bedre enn hva analytikere har ventet. Vedtak om Recovery fond på 750 mrd. euro vil også gi klart positive impulser inn i 2021. Veksten i industrisektoren synes fortsatt å bedre seg mens tjenestesektoren har opplevd noe mer motvind siste tiden.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -8,0% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 5,7%.

Fremvoksende økonomier: Rekylen i Q2 ble klart sterkere enn ventet (BNP steg med 11,5%). Veksten i privat konsum noe mer avmålt men solid gjeninnhenting samlet sett.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 8% vekst.

Norske makroøkonomiske indikatorer er fortsatt sterke. Varekonsumet har økt meget kraftig (til tross for et overraskende sterkt tilbakefall i august) og er vesentlig høyere enn før corona (dog er tjenestekonsumet klart lavere).

Det er ventet at veksten i Norge blir -4,5% i 2020 (tidligere -5,5%) og med en rekyl i 2021 til 3,7%.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen og verden har nå allerede passert bunnpunktet i en historisk kraftig økonomisk nedtur. Den raske nedturen (veksten bunnet allerede etter 4 måneder) har også medført at endel tradisjonelle tilpasninger ikke har skjedd (f.eks. låneopptak hos bedriftene). Dette kan bety at også oppgangen vil fortone seg annerledes enn normalt. Dette vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt.

Forventet at global vekst blir -3,9% i 2020 og 5% i 2021. Dette impliserer en forholdsvis rask normalisering, men vi vil på slutten av 2021 fremdeles ligge et godt stykke under tidligere trendbane for globalt BNP.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Q2 viste seg å bli mye bedre enn ventet, trolig bl.a. som følge av at de deler av økonomiene som ble hardest rammet i mindre grad er representert blant børsnoterte selskaper. I tillegg har støtteordninger direkte rettet mot selskaper hatt en positiv effekt.

Konsensus:

Estimater er blitt oppjustert etter gode Q2-tall. I USA ventes inntjeningen å ha tatt tilbake det tapte allerede ved inngangen til 2021.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Etter et visst fall i september er MSCI World fremdeles priset ca. 15% over langsiktig gjennomsnitt. Vårt foretrukne prisingsmål for Oslo Børs er markedsverdier ift. bokførte verdier og sistnevnte har blitt gradvis nedjustert gjennom 2020 sfa. nedskrivinger spesielt blant oljeselskaper. P/B er nå 2,05 (ca. 10% høyere enn normalt). Til tross for at vi er noe over normale prisingsnivåer, er nivået ikke faretruende høyt og i tillegg er det sannsynlig at rentenivået vil bli liggende lavt i mange år. Til tross for muligheten for støy fra presidentvalg og korona-utvikling, vil trolig bedring i global økonomi inn i 2021 kunne gi grunnlag for høyere prising av aksjemarkedene fremover.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier steg internasjonalt i september og var om lag uendret i Norge. Internasjonalt er nå kredittpremier i high yield segmentet om lag på langsiktig normale nivåer men fremdeles godt under nivået fra primo 2020.

Kredittmarkedene er (som vanlig) noe mindre optimistiske enn aksjemarkedene.

Aktiva allokering: Nedturen og påfølgende oppgang i 2020 har vært ekstrem i forhold til tidligere vendinger både i økonomi og markeder. Usikkerheten rundt presidentvalget er i alle fall delvis reflektert i markedet og videre vekst i global økonomi vil trolig være tilstrekkelig for å understøtte aksjemarkedet på sikt. Vi øker derfor vekten i internasjonale aksjer noe. Overvekt i high yield opprettholdes da avkastningsforventninger her fremdeles anses å være høyere enn normalt.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Relaterte nyheter