I Stock 60834578 Xlarge Beskjaert Mindre Fil Copy

Markedskommentar april

Sell in May and go away?

Slik lyder et gammelt ordtak i aksjemarkedet. Selv om det de siste 25 årene er en viss tendens til at perioden frem til sommeren gir bedre avkastning enn siste del av året i det norske aksjemarkedet, er kalenderen trolig et tvilsomt prinsipp for investeringsbeslutninger. inflasjonsfrykten ble dempet i april til tross for høyere inflasjonstall enn ventet (men trolig lavere enn fryktet) i USA. Lange renter falt og aksjemarkeder steg i april. Nyheter rundt utvikling i økonomier og selskaper er fortsatt god, men aksjemarkedet begynner å bli bortskjemt med sterke inntjeningsresultater fra selskapene.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Global økonomi er nesten tilbake til utgangspunktet i 4. kvartal 2020. Veksten fra rundt midten av 2021 vil bli svært sterk, ledet av USA. Høye offisielle forventninger vil trolig vise seg for konservative.

Konsensus:

Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Stadig oppjusteres vekstanslaget og er nå på 5.8%.

I USA fortsetter vekstsignalene å være sterke. I 1. kvartal steg BNP med 6.4% (som ventet). Spareraten fortsetter å øke som følge av husholdningene ikke bruker alle pengene de får fra staten. Dette vil trolig underbygge en sterk vekst videre i 2021 og inn i 2022.

Veksten i 2021 ventes nå bli 6.3% mot 5.7% for en måned siden.

Europeisk vekst henger etter USA pga. vaksinasjonstempo men i tillegg til en veldig sterk optimisme i industrisektoren begynner også tjenestesektoren å vise tegn til bedring. BNP veksten var negativ i 1. kvartal (om enn mindre negativ enn ventet) men vil bli svært god særlig i 2. halvår og inn i 2022.

Vekstforventninger for 2021 er uendret på 4.1%. Dette er noe lavere enn ved inngangen til året som følge av nye nedstengninger.

Fremvoksende økonomier: Litt svakere vekst enn ventet i Kina i Q1 og noe svakere utvikling antydes gjennom PMI-tall for april. Kontroll på kredittveksten synes å være viktigere i forhold til vekststimulanse i Kina nå. Ex. Kina er makroindikatorer gjennomgående bedre enn ventet men det er stor variasjon mellom land, bl.a. som følge av pandemien.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8.5% vekst, noe som er uendret ift. forrige måned.

I Norge blir nøkkeltall fortsatt påvirket av generelle restriksjoner. Til tross for dette var det liten endring i detaljomsetning i mars og optimismen blant husholdninger økte relativt kraftig. Rekylen i norsk økonomi blir sterk når restriksjonene etterhvert fjernes.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.7% i 2021, hvilket er uendret siste måned.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensiale i denne fasen og oppløftende vaksine-nyheter gjør at veksten trolig vil akselerere igjen ila. 2. kvartal. Veksten særlig i 2. halvår blir trolig bedre enn hva som er forventet.

Det er forventet at global vekst blir 5,8% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsresultater for 1. kvartal er godt underveis og nok en gang er analytikere altfor pessimistiske. Faktiske resultater kommer inn ca. 20% bedre (10% i Norge) enn forventet for 3. kvartal på rad. Kan være en fare for at markedet etter hvert kan bli skuffet over manglende vekst i inntjeningen når i tjenestesektoren "overtar" for varesektoren når det gjelder økonomisk vekst.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 3 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå kun 5% under hva forventningen for 2021 var rett i forkant av pandemien.

Markedene


FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå ca 40% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er strukturelt lavt fremover, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode, og faktisk så gode at faren for inflasjon kan komme inn i markedet tidligere enn normalt.


Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier i Norden og internasjonalt for øvrig falt gjennom april. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.

Aktiva allokering: Vår investeringsmetodikk tilsier normalt sett en gradvis nedjustering av risiko. Vi gjør ingen endring i allokeringen ved inngangen til mai på tross av relativt høy prising i aksjemarkedene. Global økonomisk vekst vil være svært god gjennom resten av 2021 og mest sannsynlig også i 2022, hvilket i så fall gjør risikoen for en stor markedsnedgang begrenset. Avkastningsutsiktene i det nordiske high yield markedet er, til tross for avtagende kredittpremie over tid, fortsatt attraktive nok til å forsvare en overvekt mot denne aktivaklassen.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. Lave rentenivåer både for sikre og mer usikre obligasjoner internasjonalt gjør at aksjemarkedet vurderes å være eneste alternativ (i fravær av større negative hendelser).

Månedsrapport april

Relaterte nyheter