I Stock 60834578 XLARGE beskjært mindre fil Copy

Markedskommentar august

September – en farlig måned?

Makroøkonomiske nyheter gjennom august har bekreftet inntrykket av noe svakere vekstmomentum i verdensøkonomien. Både aksje- og kredittmarkeder har fortsatt å ignorere dette gjennom august i form av forsiktig internasjonal børsoppgang og videre reduksjon i kredittpremier. September måned er den svakeste i løpet av kalenderåret hvis vi ser på gjennomsnittstall for Oslo børs de siste 25 år. Dette er fordi flere av de store "krakkene" har skjedd nettopp denne måneden. September har tross alt har gitt flere positive enn negative avkastningsmåneder historisk. Vi anbefaler en forsiktig undervekt i aksjer og gjør ingen endringer i dette på tross av at vi står i foran en "skummel" måned.

Strategi

Strategi august

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Noen flere tegn til at veksten har toppet ut, dels som følge av delta-varianten av korona. Trenden er forsterket gjennom august men en flatere og lengre oppgangskonjunktur kan være positivt for markedene.

Konsensus:

Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Etter mange oppjusteringer siste halvår synes vekstanslaget å ha stabilisert seg på 6.0 % for 2021 og 4.5% for 2022 (som også er høyere enn langsiktig normalvekst). Makroøkonomer er noe tregere til å reagere så reelt sett er trolig markedets vekstforventninger for 2021 noe lavere enn for 2 måneder siden.

I USA er nøkkeltallene blandede men kommer inn noe svakere enn ventet og viser absolutt sett en utflating. Dette gjelder først og fremst privat konsum som var svakt i juli. Veksten i 2022 er nå det sentrale for markedene.

Veksten forventes å bli rundt 6.2% for 2021 (ned fra 6.5% tidligere. For 2022 er forventningene økt noe (4.3% nå).

Europeisk vekst har trolig passert toppen, bla. basert på at PMI for industrien kommer ned (fremdeles på et høyt nivå). Komponent-mangel spesielt i bilindustrien bremser også veksten noe. Selv om veksttoppen er nådd er det grunn til å regne med sterk vekst også fremover. Det er bra potensial for gjen-innhenting i tjenestesektoren spesielt i Sør-Europa.

Vekstforventninger for 2021 er økt noe til 4.7% (fra 4.2% på forsommeren) og er også stigende for 2022 (4.4% mot 4.2% på for-sommeren).

Fremvoksende økonomier: Tallene for Kina er fortsatt svake og spesielt PMI for tjenestesektoren falt mye siste måned. Dette var nok delvis relatert til kraftige innstramminger for å hindre corona-smitte. Ex. Kina er det et blandet bilde men makroøkonomiske indikatorer er i sum fremdeles bedre enn hva som har vært forventet.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8,4% vekst, marginalt lavere enn måneden før.

I Norge var tilsynelatende detaljomsetningen svak i juli men store prisendringer ga forstyrrelser. Reelt sett var forbruket av varer stigende. Sysselsettings-tall indikerer en sterkt underliggende vekst i økonomien.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.7% i 2021, hvilket er uendret siste måned.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur uten at tradisjonelle sykliske komponenter (investeringer etc.) falt mye (hovedsakelig tjenestesektoren som ble rammet). Dette har betydning for forløp og varighet av konjunkturoppgangen vi er inne i nå. Vi vil trolig ha noen år igjen men dette avhenger mest kritisk av at arbeidsmarkedet i USA normaliserer seg i stor grad (veldig mange har i alle fall midlertidig meldt seg ut av arbeidsmarkedet).

Det er forventet at global vekst blir 6.0% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021), men offisielle forventninger for 2022 er en vekst på 4.5%, som i så fall vil være høyere enn trendvekst. Dette innebærer at det ikke er noen forventninger om en mer alvorlig oppbremsing i verdensøkonomien neste år.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 4 kvartalene. Også for Q2/21 er resultatene svært gode, både absolutt og relativt til forventninger. Selv om resultatene slår offisielle forventninger, er utslagene i aksjekurser beskjedne. Dette betyr at markedsaktører i sum har høyere forventninger enn analytikerne.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå over hva forventningene for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med over 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på drøyt 7% (lavere enn forrige måned sfa. oppjustert 2021).

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå 40-50% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode og vi har allerede sett bekymringer rundt inflasjon i markedet. Vedvarende høy inflasjon betinger økt lønnsvekst, noe vi kan få nye indikasjoner om til høsten når arbeidsmarkedet er mer normalisert etter pandemien.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt og i Norden falt på nytt i august. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.

Aktiva allokering: Ved inngangen til juli reduserte vi eksponeringen noe i norske og internasjonale aksjer. Verdsettelse er en økende utfordring, og til tross for at vi ser for oss god global økonomisk vekst gjennom inneværende og neste år anser vi risikoen for økende. Den mest sannsynlige utviklingen er at aksjemarkedene fortsatt vil stige moderat, men økt risiko rundt dette scenariet gjorde at vi reduserer aksjevekten for en måned siden. Vi gjør ingen nye tilpasninger nå ved inngangen til september. Juli har gitt større avvik i hvordan aksjemarkedet og rentemarkedet vurderer utsiktene, noe som representerer en risiko på kort sikt. De langsiktige betraktningene er i hovedsak uforandret, men noe svakere vekst (fremdeles høyere enn trendvekst) kan gi en lengre oppgangsperiode og dermed trolig også forlenge tiden frem til en mer alvorlig nedgang i markedene.

Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er trolig at økonomisk vekst blir svært god i 2021 og 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Månedsrapport august

Relaterte nyheter