G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar desember

Markedene har priset inn gode nyheter for det nye året – er det rom for ytterligere positive overraskelser?

Avslutningsmåneden er med på å illustrere et spesielt år – etter kraftig fall i februar og mars har avslutningen av året vært svært sterk. Oslo Børs steg nærmere 5% i desember etter rekordoppgangen i november, noe mer enn internasjonale markeder. Samtidig fortsatte kredittpremier å falle både i Norge og internasjonalt. Etter tradisjonelle verdsettelses-modeller er aksjemarkedene nå relativt høyt priset. Markedet synes imidlertid å være i ferd med å stille spørsmålstegn rundt gyldigheten av "gamle" modeller. Selv om historien ofte har straffet de som betrakter endringer som varige, gir dagens rentenivåer (som også er ventet å forbli lave lenge) støtte til å akseptere noe høyere prising enn normalt.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Dette illustreres tydelig av BNP vekst i 3. kvartal i USA, Europa og Kina. Verdiskapningen i global økonomi er nå trolig kun 3 % under nivået ved utgangen av 2019. Veksten mot slutten av fjoråret og inn i 2021 er klart avtagende (spesielt innenfor tjenestesektoren og i Europa). Dette ser vi tydelig på daglige aktivitetsindikatorer og nivået på restriksjoner som gjeninnføres. Dette vil imidlertid være av midlertidig karakter.

Konsensus:

Veksten har vært sterkere etter sommeren enn hva som har vært de løpende forventningene. Offisielle forventninger for inneværende kvartal er for høye men er trolig hensyntatt i markedet og viljen til å se gjennom ny oppblomstring av korona er definitivt til stede enda.

Verdiskapingen i USA økte med 7,4% (ikke-annualisert) i Q3 etter å ha falt med 9,1% i Q2. De siste nøkkeltallene har vært noe svakere enn gjennom tidlig høst, men ikke i stor grad og industriaktiviteten viser faktisk økende vekst.

For året 2020 ventes veksten å bli -3,5%. Rekylen i 2021 ventes å bli på 3,9%. Endringen siste måneder tyder på en opprevidering av vekststyrken fra H1/20.

Europeisk vekst steg med hele 12,7% i Q3 etter å ha falt med 11,8% i Q2. Veksttallene var meget sterke for
Q3 men for Q4 må vi vente negativ vekst igjen etter nye kraftige restriksjoner i mange europeiske land. Vekstsvekkelsen blir trolig mye mindre alvorlig enn i vår. De første indikasjonene bekrefter dette i form av reduserte PMI, men kun for tjenestesektoren. Aktiviteten i industrisektoren er godt opprettholdt også inn i desember. Den meget omfattende tiltakspakken er også endelig godkjent og vil bety kraftig stimuli til økonomien og veksten i 2021 (spesielt i siste del) vil kunne bli sterkere enn konsensus (4.6%).

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,4% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 4,6%. Estimatet for 2021 er noe nedjustert da farten inn i året blir lavere etter gjeninnføring av restriksjoner.

Fremvoksende økonomier: Kinas økonomi er tilbake på et bra vekstspor igjen. Dette blir bekreftet av
siste nøkkeltall også selv om bl. a. de såkalte PMI indeksene indikerer noe lavere (men fremdeles høy) vekst i desember.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 8,3% vekst mot noe under 8% for 3 måneder siden.

Norsk økonomi utviklet seg i hovedsak positivt inn mot nyttår. De siste konsumtallene var svært spreke (oppgang på 2.9% i november målt mot oktober). Andre indikatorer har også bidratt til at Norges Bank fremskyndet sannsynlig tidspunkt for første renteheving, noe som førte til en viss styrking av kronen.

Det er ventet at veksten i Norge blir -3,5% i 2020, noe som er 2 prosentpoeng bedre enn bare 2 måneder tilbake. Rekylen i 2021 ventes å bli 3,4%. Dette er uendret over de siste måneder.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er
svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som
vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensiale i denne fasen og oppløftende vaksine-nyheter gjør at veksten trolig vil akselerere igjen ila. inneværende kvartal. Veksten i 2021 blir trolig bedre enn hva som er offisielt konsensus (5.2%).

Forventet at global vekst blir -3,8% i 2020 og 5,2% i 2021. Det er lite endring i disse estimatene siste måneder. Det synes å være uvanlig lite uenighet om forløpet gjennom 2021 for global økonomi. "Alle" venter at etter en viss svakhet innledningsvis vil vekstmomenumet tilta markant.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsfallet ifm. nedstengningen av verden ga klart mindre negativt utslag for de børsnoterte selskapenes inntjening enn ventet. Dette er også en følge av at det er selskaper innenfor tjenesteytende sektor som er hardest rammet og disse er klart underrepresentert på børsene. Det er ventet høy inntjeningsvekst i 2021, noe som senere kan bli utfordrende å innfri av samme grunn som inntjeningen overrasket positivt tidligere i 2020.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 2 kvartaler på rad, hvilket er uvanlig. Ventet inntjeningsvekst for globale aksjer (MSCI World) for 2021 er nå kun ca. 7% lavere enn forventningene var for 2020 på samme tidspunkt i fjor.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Ved inngangen til 2021 er aksjemarkedene om lag 30% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et ekstremt lavt rentenivå, som mest sannsynlig vil bli holdt lavt i lang tid, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Samtidig er det overveiende sannsynlig at de neste 12-24 måneder vil gi sterk økonomisk vekst globalt og på denne bakgrunnen er det for tidlig å tråkke på bremsen allerede nå.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt falt også gjennom desember (ca. 0,5 og 0,20 prosentpoeng i hhv. USA og Europa/Norden). Internasjonalt er nå kredittpremier klart lavere enn normalt og fremstår som noe mindre attraktivt priset. Verdien bedømmes å være klart bedre i Norden.

Kredittmarkedene internasjonalt fulgte godt på aksjemarkedene i desember etter å ha vært noe mer avmålt enn aksjemarkedene tidligere i år.

Aktiva allokering: Prisingen av aksjemarkedene er en utfordring ift. overvekt-anbefaling i aksjer. Potensielt kan også oppblomstringen av korona også være en utfordring, men vi er overbevist om at markedet ser gjennom dette og fokuserer på vaksinering de neste månedene med påfølgende sterk utvikling i global vekst. Prisingen er ikke prohibitiv høy slik vi ser det, og spesielt ikke i lys av gode vekstutsikter de neste 12-24 måneder. Vi opprettholder overvekt i internasjonale aksjer, med tilt mot Emerging Markets og Europa som har størst eksponering mot sykliske selskaper. Norske aksjer opprettholdes på nøytral vekting og overvekt mot nordisk high yield opprettholdes også.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Månedsrapport desember

Relaterte nyheter