G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar januar

Revolt blant privat-investorene i USA - en kuriositet eller opptakten til noe mer alvorlig?

Privatinvestorer har inntatt aksjemarkedene i horder det siste året. I januar så vi et "opprør" mot hedgefond som shorter aksjer. Flere aksjer som i stor grad har vært shortet av hedgefond ble kjøpt i store volum, organisert gjennom sosiale nettsteder. Dette ga store tap for enkelte fond og det ble en viss frykt for at dette igjen kunne gi nedgang i markedene ved at hedgefondene måtte realisere posisjoner. Dette er trolig kortsiktig støy og mer fundamentale forhold vil styre markedsutviklingen over tid. Til tross for at restriksjonene ifm. korona-situasjonen synes å ville vare noe lenger enn tidligere antatt, også som følge av et litt skuffende tempo i vaksineringen, er det all grunn til å vente høy økonomisk vekst i de nærmeste årene. Til tross for en noe anstrengt prising av markedene taler fundamentale forhold samt lave renter for at aksjer vil være det beste plasseringsalternativet fremover.

Strategi

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. USA er ved utgangen av 2020 kun 2.5% under nivået på verdiskapning fra utgangen av 2019. Kina har allerede passert forrige topp mens Europa ligger noe lenger bak til tross for at veksten i Q4 var klart mindre negativ enn ventet. Midlertidig vekstsvekkelse som vi observerer nå synes å bli mer langvarig enn vi antok tidligere og vi må mot slutten av Q2 for at veksten for alvor skal ta av igjen.

Konsensus:

Veksten har vært sterkere etter sommeren enn hva som har vært de løpende forventningene. Offisielle forventninger for inneværende kvartal er for høye men er trolig hensyntatt i markedet og viljen til å se gjennom ny oppblomstring av korona er definitivt til stede enda.

I USA var veksten klart svakere i årets siste kvartal enn i Q3. Dette var ventet og gjennomgående er korttidsindikatorene gode. Restriksjonene er mindre enn i Europa og president Biden har foreslått enorme nye stimuli-pakker, som delvis vil bli realisert. Veksten vil bli sterk i USA i 2021, særlig fra Q2.

For året 2020 ventes veksten å bli -3,5%. Rekylen i 2021 ventes å bli på 3,9%.

Europeisk vekst var ventet å falle markant i Q4 men nedgangen var klart mindre enn ventet. Tall fra service-sektoren viser svakhet som følge av restriksjoner men aktiviteten i industrisektoren er godt opprettholdt. Veksten vil nok først komme i gang for alvor et stykke ute i Q2.

Fallet i BNP er ventet å være større i EU enn i USA som følge av enda sterkere restriksjoner samt at tiltak fra myndighetene ikke er like omfattende. Veksten i 2020 er ventet å bli -7,2% mens rekylen i 2021 ventes å bli på 4,3%. Estimatet for 2021 er noe nedjustert da farten inn i året blir lavere etter gjeninnføring av restriksjoner.

Fremvoksende økonomier: Kinesisk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien men de siste tall, bl.a. fra de såkalte PMI undersøkelser hos bedrifter var svakere enn ventet men samtidig ikke verre enn at de antyder fortsatt bra vekst. I EM for øvrig viser PMI indeksene gjennomgående en bedring i vekststyrken.

Det forventes nå en vekst i 2020 på ca. 2% i Kina. For 2021 er det ventet 8,3% vekst mot noe under 8% for 3 måneder siden.

I Norge har de siste nøkkeltallene vært svært blandet. BNP veksten i november viste seg å være klart mindre negativt enn ventet til tross for kraftige restriksjoner for personer og bedrifter. Samtidig falt detaljomsetningen kraftig i desember, dog etter sterk vekst gjennom mye av 2. halvår 2020. Veksten vil bli svært god når restriksjonene for alvor blir lettet utover Q2.

Det er ventet at veksten i Norge blir -3,5% i 2020, noe som er 2 prosentpoeng bedre enn bare 2 måneder tilbake. Rekylen i 2021 ventes å bli 3,4%. Dette er uendret over de siste måneder.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensial i denne fasen og oppløftende vaksine-nyheter gjør at veksten trolig vil akselerere igjen ila. 2. kvartal. Veksten særlig i 2. halvår blir trolig bedre enn hva som er forventet.

Forventet at global vekst blir -3,8% i 2020 og 5,2% i 2021. Det er lite endring i disse estimatene siste måneder. Det synes å være uvanlig lite uenighet om forløpet gjennom 2021 for global økonomi. "Alle" venter at etter en viss svakhet innledningsvis vil vekstmomentumet tilta markant.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsfallet ifm. nedstengningen av verden ga klart mindre negativt utslag for de børsnoterte selskapenes inntjening enn ventet. Dette er også en følge av at det er selskaper innenfor tjenesteytende sektor som er hardest rammet og disse er klart underrepresentert på børsene. Også for Q4 synes selskapenes resultater å ligge klart i overkant av forventningene. Det er ventet høy inntjeningsvekst i 2021, noe som senere kan bli utfordrende å innfri av samme grunn som inntjeningen overrasket positivt tidligere i 2020.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 3 kvartaler på rad. Ventet inntjeningsvekst for globale aksjer (MSCI World) for 2021 er nå kun ca. 7% lavere enn forventningene var for 2020 på samme tidspunkt i fjor.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Ved inngangen til 2021 er aksjemarkedene om lag 30% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et ekstremt lavt rentenivå, som mest sannsynlig vil bli holdt lavt i lang tid, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Samtidig er det overveiende sannsynlig at de neste 12-24 måneder vil gi sterk økonomisk vekst globalt og på denne bakgrunn er det for tidlig å tråkke på bremsen allerede nå.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt var uendrede gjennom januar mens de falt ca. 0.6 %-poeng i Norden. Nordiske kredittpremier har gjennomgående falt mindre enn internasjonale i 2. halvår 2020 og denne regionen foretrekkes fremdeles.

Kredittmarkedene internasjonalt fulgte godt på aksjemarkedene i november etter å ha vært noe mer avmålt enn aksjemarkedene tidligere i år.

Aktiva allokering: Prisingen av aksjemarkedene er en utfordring ift. overvekt-anbefaling i aksjer. Potensielt kan også oppblomstringen av korona også være en utfordring, men vi er overbevist om at markedet ser gjennom dette og fokuserer på vaksinering de neste månedene med påfølgende sterk utvikling i global vekst fra Q2. Prisingen er ikke prohibitiv høy slik vi ser det, og spesielt ikke i lys av gode vekstutsikter de neste 12-24 måneder. Vi opprettholder overvekt i internasjonale aksjer, med tilt mot Emerging Markets og Europa som har størst eksponering mot sykliske selskaper. Norske aksjer opprettholdes på nøytral vekting og overvekt mot nordisk high yield opprettholdes også.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. "Det eksisterer intet alternativ til aksjer" har blitt et mantra som får økende tilslutning.

Månedsrapport januar

Relaterte nyheter