I Stock 49771484 LARGE

Markedskommentar juli

Svakere økonomisk vekst = bedre utsikter for aksjemarkedet?

Det er noen tegn til at global økonomisk vekst har passert toppen, og da spesielt i USA. Rentemarkedene gir tilsynelatende et tydelig signal om dette i form av klart fallende lange renter gjennom juli. Delta-varianten av korona-viruset er med på å skape en viss usikkerhet rundt det videre vekstforløpet i global økonomi. Et par dagers uro i aksjemarkedene ble avløst av ny oppgang slik at også juli endte med oppgang i de fleste aksjemarkeder. Noe mer usikkerhet rundt det videre vekstforløpet tolkes trolig positivt da det kan underbygge en lengre periode med full gass fra sentralbankene.

Strategi

Strategi juli

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Noen flere tegn til at veksten har toppet ut, dels som følge av delta-varianten av korona. En flatere og lengre oppgangskonjunktur kan være positivt for markedene.

Konsensus:

Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Etter mange oppjusteringer siste halvår synes vekstanslaget å ha stabilisert seg på 6.0% for 2021 og 4.5% for 2022 (som også er høyere enn langsiktig normalvekst).

I USA viste privat konsum noe sterkere utvikling i juni etter en svak mai. Imidlertid var BNP veksten svakere enn ventet i Q2. Også bedriftsindikatorer antyder at vekstmomentum er noe svekket. Forholdene ligger allikevel til rette for at veksten blir god gjennom resten av 2021 og godt inn i 2022 slik vi ser det.

Veksten forventes å bli rundt 6.5% for 2021 og dette synes å ha stabilisert seg siste måneder. For 2022 er forventningene økt noe (4.2% nå).

Europeisk vekst henger etter USA pga. vaksinasjonstempo men i tillegg til en veldig sterk optimisme i industrisektoren begynner også tjenestesektoren å vise tegn til bedring. Ulike sentimentindikatorer stiger markant og i sum er makroøkonomiske tall fra Europa klart bedre enn forventningene. Også BNP veksten i Q2 overrasket positivt.

Vekstforventninger for 2021 er økt noe til 4.6% (fra 4.2% på forsommeren).

Fremvoksende økonomier: Tallene for Kina fortsetter å komme inn noe under forventningene og det er ingen tvil om at veksten nå er noe svakere enn for noen måneder siden. For EM ex. Kina er utfordringene med korona fremtredende for flere av dem. Imidlertid er indikatorene her i sum bedre enn forventet.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8,5% vekst, noe som er uendret over de siste månedene.

I Norge var detaljomsetningen opprettholdt på et svært høyt nivå. Trenden i arbeidsmarkedet er også god til tross for en litt skuffende utvikling i juli.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.7% i 2021, hvilket er høyere enn for en måned siden.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Arbeidsmarkedet i USA er den viktigste enkeltfaktoren i denne vurderingen og vi legger til grunn at flere kommer tilbake til arbeidsstyrken når ledighetstrygden reduseres til høsten. Noe lavere styrke i veksten nå kan forlenge den økonomiske syklusen noe.

Det er forventet at global vekst blir 6.0% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021), men offisielle forventninger for 2022 er en vekst på 4.5%, som i så fall vil være høyere enn trendvekst. Dette innebærer at det ikke er noen forventninger om en mer alvorlig oppbremsing i verdensøkonomien neste år.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 4 kvartalene. Også for Q2/21 er resultatene svært gode, både absolutt og relativt til forventninger. Selv om resultatene slår offisielle forventninger, er utslagene i aksjekurser beskjedne. Dette betyr at markedsaktører i sum har høyere forventninger enn analytikerne.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå på linje med hva forventningen for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med nesten 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på nesten 10%.

Markedene

FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå ca. 45% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode og vi har allerede sett bekymringer rundt inflasjon i markedet. Vedvarende høy inflasjon betinger økt lønnsvekst, noe vi kan få nye indikasjoner om til høsten når arbeidsmarkedet er mer normalisert etter pandemien.

Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier internasjonalt steg noe i juli mens de var uendret i Norden. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.

Aktiva allokering: Ved inngangen til juli reduserte vi eksponeringen noe i norske og
internasjonale aksjer. Verdsettelse er en økende utfordring, og til tross for at vi ser for oss god global økonomisk vekst gjennom inneværende og neste år anser vi risikoen for økende. Den mest sannsynlige utviklingen er at aksjemarkedene fortsatt vil stige moderat, men økt risiko rundt dette scenariet gjorde at vi reduserer aksjevekten for en måned siden. Vi gjør ingen nye tilpasninger nå. Juli har gitt større avvik i hvordan aksjemarkedet og rentemarkedet vurderer utsiktene, noe som representerer en risiko på kort sikt. De langsiktige betraktningene er i hovedsak uforandret, men noe svakere vekst (fremdeles høyere enn trendvekst) kan gi en lengre oppgangsperiode og dermed trolig også forlenge tiden frem til en mer alvorlig nedgang i markedene.

Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er trolig at økonomisk vekst blir svært god i 2021 og 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Månedsrapport juli

Relaterte nyheter