G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar juni

Enden er nær!... (for tiden med 0-rente vel og merke)

Det har vært flere viktige møter i ulike sentralbanker i juni. Norges Bank vil trolig heve renten 4 ganger over 12 måneder med start til høsten. Av større betydning for verdens kapitalmarkeder er hva den amerikanske sentralbanken sier. Signalene som kom i juni tilsier at rentehevingene i USA starter høsten 2023 og ikke i 2024 som tidligere signalisert. Dette skapte umiddelbart noe uro, men også dette ristet markedene av seg. Juni ble derfor nok en måned med stigende aksjemarkeder og fallende kredittpremier.

Strategi

Picture1

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Selv om den globale veksten trolig topper ut i disse dager, vil veksten ligge over trendvekst godt inn i 2022.

Konsensus:

Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Etter mange oppjusteringer siste halvår synes vekstanslaget å ha stabilisert seg på 6.0 % for 2021.

I USA er det makroøkonomiske momentumet fremdeles sterkt men detaljomsetningen falt noe mer tilbake enn ventet siste måned. For øvrig er ulike indikatorer svært gode fremdeles.

Veksten forventes å bli rundt 6.5% for 2021 og dette synes å ha stabilisert seg siste måneder.

Europeisk vekst henger etter USA pga. vaksinasjonstempo men i tillegg til en veldig sterk optimisme i industrisektoren begynner også tjenestesektoren å vise tegn til bedring. Ulike sentiment-indikatorer stiger markant og i sum er makroøkonomiske tall fra Europa klart bedre enn forventningene.

Vekstforventninger for 2021 er økt noe til 4.5% (fra 4.2%) . Dette er nå det samme nivået som ved inngangen til året (til tross for korona-bølge 3 i vår).

Fremvoksende økonomier: Tallene for Kina fortsetter å komme inn noe under forventningene og det er ingen tvil om at veksten nå er noe svakere enn for noen måneder siden. Allikevel er ikke indikatorene svakere enn at det trolig blir en tilstrekkelig god vekst fremover. I andre land, spesielt i Asia, er det store forskjeller bl.a. som følge av ulik korona-situasjon men i sum er det slik at makroøkonomiske tall i fremvoksende økonomier ex. Kina er klart bedre enn ventet.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8,5% vekst, noe som er uendret over de siste månedene.

I Norge var detaljomsetningen langt over forventingene siste måned. Arbeidsmarkedet fortsetter også å bedres raskt. Det ligger an til en høy vekst gjennom resten av 2021.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.5% i 2021, uendret fra siste måned.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Arbeidsmarkedet i USA er den viktigste enkeltfaktoren i denne vurderingen og vi legger til grunn at flere kommer tilbake til arbeidsstyrken når ledighetstrygden reduseres til høsten.

Det er forventet at global vekst blir 6.0% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021), men offisielle forventninger for 2022 er en vekst på 4.5%, som i så fall vil være høyere enn trendvekst.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 3 kvartalene. Det er i tråd med gode økonomiske utsikter ventet fortsatt god vekst i inntjening. Dette vil materialisere seg men det vil være vanskeligere å overraske markedet positivt fremover.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 3 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå på linje med hva forventningen for 2021 var rett i forkant av pandemien. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på 10%.

Markedene


FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå 45% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er strukturelt lavt fremover, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode og vi har allerede sett bekymringer rundt inflasjon i markedet. Vedvarende høy inflasjon betinger økt lønnsvekst, noe vi kan få nye indikasjoner om til høsten når arbeidsmarkedet er mer normalisert etter pandemien.


Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier i Norden falt i mai mens de var uendret internasjonalt. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.

Aktiva allokering: Vår investeringsmetodikk innebærer en gradvis nedjustering av risiko. Ved inngangen til juli reduserer vi eksponeringen noe i norske og internasjonale aksjer. Verdsettelse er en økende utfordring, og til tross for at vi ser for oss god global økonomisk vekst gjennom inneværende og neste år anser vi risikoen for økende. Den mest sannsynlige utviklingen er at aksjemarkedene fortsatt vil stige moderat men økt risiko rundt dette scenariet gjør at vi reduserer aksjevekten. Vi reduserer også vekten mot high yield marginalt (fortsatt overvekt) som følge av stadig lavere kredittpremier.

Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er trolig at økonomisk vekst blir svært god i 2021 og 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Månedsrapport juni

Relaterte nyheter