I Stock 49771484 LARGE Copy

Markedskommentar mai

Markedene ser gjennom "inflasjonssjokk" i mai

Inflasjon har vært på radaren til markedsaktører etter at det ble klart at veksten ville ta seg kraftig opp ifm. færre korona-restriksjoner. Inflasjonstallene fra USA var mye høyere enn ventet og førte først til en nedgang i aksjemarkedene. Dette ga seg imidlertid raskt som følge av at inflasjonshoppet blir sett på som midlertidig (base-effekter sfa. prisfall i fjor vår) samt at selskapsresultater for 1. kvartal har vært svært oppløftende. Mai endte dermed med en ny oppgang for aksjemarkeder både hjemme og internasjonalt.

Strategi

Strategi mai 21

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:

Global vekst har etter bunnen i april hentet seg inn klart raskere enn antatt. Global økonomi er nesten tilbake til utgangspunktet i 4. kvartal 2020. Veksten fra rundt midten av 2021 vil bli svært sterk, ledet av USA. Etter meget kraftige oppjusteringer av forventet vekst synes disse offisielle forventningene nå å være realistiske. Global verdiskaping var marginalt under nivået per Q4/20 ved årsskiftet og ligger nå over dette.

Konsensus:

Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Stadig oppjusteres vekstanslaget og er nå på 6.0 %.

I USA er makroøkonomiske indikatorer fremdeles sterke (med unntak for at privatpersoner tok en liten shoppe-pause). Indikatorene kommer nå inn mer på linje med hva som forventes.

Veksten i 2021 ventes nå bli 6.5% mot 6.3% for en måned siden.

Europeisk vekst henger etter USA pga. vaksinasjonstempo men i tillegg til en veldig sterk optimisme i industrisektoren begynner også tjenestesektoren å vise tegn til bedring. Ulike sentiment-indikatorer stiger markant og i sum er makroøkonomiske tall fra Europa bedre enn forventningene.

Vekstforventninger for 2021 er om lag uendret på 4.2% . Dette er noe lavere enn ved inngangen til året som følge av nye nedstengninger.

Fremvoksende økonomier: Tallene for Kina er noe svakere enn hva som har vært forventet. Allikevel tilsier tallene høy vekst fremover. I andre land, spesielt i Asia, er det store forskjeller bl.a. som følge av ulik korona-situasjon men i sum er det slik at makroøkonomiske tall i fremvoksende økonomier ex. Kina er klart bedre enn ventet.

Veksten i Kina ble 2.4% i 2020. For 2021 er det ventet 8.5% vekst, noe som er uendret ift. forrige måned.

I Norge blir nøkkeltall fortsatt påvirket av generelle restriksjoner og i sum er de svakere enn hva analytikere har forventet. Detaljomsetning noe opp i april igjen etter noen volatile måneder. Gradvis bortfall av restriksjoner vil gi tydelig positive effekter fra mai.

Veksten i Norge er ventet å bli 3.5% i 2021, marginalt ned fra siste måned.

Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur. Det er spesielt ulike tjenestesektorer som er hardt merket av nedturen. Dette er svært uvanlig i nedgangstider og har samtidig medført at en del sykliske størrelser ikke har falt som vanlig (varige konsumgoder, opplåning blant bedrifter etc.). Dette kan få betydning for vekstforløpet senere, men vil imidlertid først være en potensiell bekymring på et senere tidspunkt. Det er fremdeles bra med vekstpotensial i denne oppgangsfasen.

Det er forventet at global vekst blir 6.0% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021).

Inntjening

FIRST Fondenes syn:

Inntjeningsresultater for 1. kvartal viste seg å bli nok et kvartal med svært positive overraskelser. Faktiske resultater kommer inn ca. 20% bedre (10% i Norge) enn forventet for 3. kvartal på rad. Kan på sikt være en fare for at markedet etter hvert kan bli skuffet over manglende vekst i inntjeningen når i-tjenestesektoren "overtar" for varesektoren når det gjelder økonomisk vekst.

Konsensus:

Estimatene har vært for konservative 3 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå kun 5% under hva forventningen for 2021 var rett i forkant av pandemien. Etter kraftig økende forventninger til inntjeningen i 2021 i alle regioner, er denne trenden nå flatet ut.

Markedene


FIRST Fondenes syn:

Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå mer enn 40% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er strukturelt lavt fremover, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Vekstutsiktene er svært gode og vi har allerede sett bekymringer rundt inflasjon i markedet. Vedvarende høy inflasjon betinger økt lønnsvekst, noe vi kan få nye indikasjoner om til høsten når arbeidsmarkedet er mer normalisert etter pandemien.


Konsensus:

Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).

Kredittpremier i Norden falt i mai mens de var uendret internasjonalt. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.

Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.

Aktiva allokering: Vår investeringsmetodikk tilsier normalt sett en gradvis nedjustering av risiko. Vi gjør ingen endring i allokeringen ved inngangen til mai på tross av relativt høy prising i aksjemarkedene. Global økonomisk vekst vil være svært god gjennom resten av 2021 og mest sannsynlig også i 2022, hvilket i så fall gjør risikoen for en stor markedsnedgang begrenset. Avkastningsutsiktene i det nordiske high yield markedet er, til tross for avtagende kredittpremie over tid, fortsatt attraktive nok til å forsvare en overvekt mot denne aktivaklassen.

Markedene stiger på det faktum at bunnen i økonomien er passert og trolig også på forventning om at normaliseringen vil skje raskt. Dette er understøttet av at de fleste første makroøkonomiske tall etter gjenåpning har vist kraftig positiv vekst. Lave rentenivåer både for sikre og mer usikre obligasjoner internasjonalt gjør at aksjemarkedet vurderes å være eneste alternativ (i fravær av større negative hendelser).

Månedsrapport mai

Relaterte nyheter