Hopp til innhold
Nyhet

Er korreksjonen over?

06.04.18

Vi forutså forrige måned at aksjemarkedene fremover ville vise en mer volatil utvikling enn det vi så gjennom 2017. Det har slått til allerede i mars. Negative uttalelser fra president Trump vedrørende handelspolitikk og uro rundt de største teknologiselskapene i USA har sammen med noe svakere vekstsignaler fra verdensøkonomien gitt negativ markedsutvikling i mars. Hva nå?

Markedsutvikling

Etter at aksjemarkedene tilsynelatende så ut til å nå bunnen allerede i første del av februar har mars gitt fornyet uro. Handelspolitiske utspill fra president Trump og uro rundt en del av de toneangivende teknologiselskapene i USA har sammen med en fortsettelse av trenden med noe svakere vekstsignaler fra verdensøkonomien gitt nytt press på aksjemarkedene. Grafen under illustrerer utviklingen i viktige aksjemarkeder fra toppen i slutten av januar. Vi merker oss at Oslo Børs har klart seg (uvanlig) bra.

En annen markert trend den siste tiden er aksjefallet i de ledende teknologiaksjene i USA. Den såkalt FANG+ indeksen (Facebook, Google, Netflix etc.) har bidratt mye til oppgangen i det bredere aksjemarkedet siste 18 måneder men disse aksjene faller nå klart tilbake, dels av selskapsspesifikke årsaker, men også som følge av en viss generell skepsis til holdbarheten i forretnings-modellen til disse selskapene (se grafen under).

Makroøkonomisk utvikling

Tendensen til noe mer avdempede makroøkonomiske signaler fortsetter i mars. Spesielt i Europa er dette tilfelle, hvor indikatorene nå kommer inn svakere enn forventet etter 18 måneder med positive overraskelser. Vi må imidlertid huske at indikatorene har vært eksepsjonelt gode over lang tid og en viss normalisering er ikke unormalt. I USA har privat konsum vist noe svakere utvikling siste 2 måneder, men skattelette vil trolig gi økt privat konsum fremover. Samtidig er bedriftsbarometre svært sterke. Det er derfor grunn til å vente fortsatt god vekst i USA videre i 2018.

I Kina er det noe motstridende signaler, men i sum er det grunn til å hevde at veksten fremover vil opprettholdes på et fortsatt høyt nivå, om enn marginalt lavere enn gjennom de siste kvartalene.

I Norge friskmeldte vi boligmarkedet forrige måned. «Pasienten» er fortsatt frisk og vi ser for oss en relativt god vekst i norsk økonomi fremover. Privat konsum har riktignok sviktet noe siste 2 måneder, men bl.a. som følge av et «mystisk» fall i forbruket av matvarer. Vi tror derfor at forbruksveksten vil være forholdsvis god fremover. Aktiviteten på norsk oljesokkel vil også øke ut fra de investeringstellinger som er offentliggjort siste tiden.

Strategi

Markedsuroen vi observerer i disse dager er, slik vi vurderer det, ikke innledningen til et større og mer varig markeds-fall. Denne analysen bygger på at det er lav sannsynlighet for at vi nå står foran en snarlig kraftig oppbremsing i verdensøkonomien (resesjon). De fleste tradisjonelle signaler om nært forestående resesjon er fortsatt fraværende.

Verdsettelse av aksjemarkedene har bedret seg i tråd med korreksjonen, og markedene fremstår som nøytralt til noe over nøytralt priset. Vi har ingen illusjoner om å forutsi markedsbevegelser i det korte bildet, og det er svært vanskelig å si når bunnen er nådd. Korreksjonens størrelse rettferdiggjør imidlertid en viss høyere aksjevekt. Det er naturlig at dette skjer ved å øke vekten i internasjonale aksjer da norske aksjer har utviklet seg bedre enn internasjonale aksjer over en viss tid.

Vi er samtidig svært årvåkne i forhold til mulige faresignaler om at den denne oppgangsperioden er i ferd med å kulminere. Vi har per i dag tilstrekkelig komfort i forhold til dette til å dra nytte av billigere aksjemarkeder.