Hopp til innhold
Nyhet

Faren over?

10.10.16

Ingen dramatikk i september – måneden mange frykter alene av historiske årsaker. En viss urolighet i forhold til hva FED ville gjøre på sitt rentemøte var det som skapte en viss urolighet. Usikkerheten rundt Deutsche Bank var heller ikke tilstrekkelig til å gi negativ avkastning i verdens aksjemarkeder i september.

Markedet ristet av seg både tradisjonell høst-skrekk, mulige FED hevinger og uro rundt Deutsche Bank. Etter en viss svekkelse mot midten av september hentet markedene seg inn og ga marginalt positiv avkastning i aksjemarkedene i september. NOK styrket seg betraktelig, noe som ga negativ avkastning for internasjonale aksjer, målt i NOK. I grafen under ser vi gjennomsnittlig månedsavkastning i det norske aksjemarkedet (historikk siden 1983)

Kilde: Swedbank

 

Verden går sin (skjeve) gang

Det skjer sjelden dramatiske makroøkonomiske vendinger i løpet av en måned. Så heller ikke gjennom september. På figuren under ser vi at selv om nyhetene i de 10 største økonomiene i verden er like positive som tidligere (i forhold til forventningene), er de i sum som ventet.

Amerikansk økonomi er mest i mest moden fase av konjunkturoppgangen av de større utviklede økonomiene. De siste bedriftsbarometre har pekt noe nedover og ledigheten er lav, selv om den ikke har avtatt i det siste. Investeringsandelen samlet i USA (investeringer i forhold til total verdiskapning – BNP) ligger noe over snittet, men betraktelig under nivåer hvor man kan snakke om klare overinvesteringer. Veksten i sysselsettingen vil trolig kunne fortsette en god stund til uten at arbeidsledighet og lønnsvekst blir henholdsvis for lav og for høy. Dette kan skje ved at arbeidstilbudet, som har falt mye siden finanskrisen, tar seg opp igjen. Sparerate og gjeldsnivå blant husholdninger er heller ikke på nivåer som vanligvis er forenlig med kraftig oppbremsing i økonomien.

I Europa er økonomiske nyheter om lag som ventet. Bedriftsbarometre innenfor industrien tenderer oppover igjen, hvilket må sies å være positivt da industrien gjerne leder på resterende delen av økonomien. Naturlig vekststyrke i Europa er lavere enn i f.eks. USA som følge av vekst i befolkning og arbeidsstyrke. Det er uansett naturlig å se for seg at europeisk økonomi kan vokse i flere år uten man går inn i en overmoden fase.

Det er få nye impulser å lese ut fra økonomiske nyheter i fremvoksende økonomier den siste måneden. Dette innbefatter også Kina, hvor det er grunn til å registrere at boligprisveksten i flere regioner er svært høy. Partikongress i det kinesiske kommunistpartiet neste år gir en ekstra årvåkenhet hos myndigheten i forhold til å akseptere svekkelser i den økonomiske veksten i tiden fremover.

På tross av blandede signaler fra norsk økonomi, er det grunn til å hevde at det er stadig mer sannsynlig at vi har passert bunnen. Stigende oljepriser, bl.a. som følge av bedre balanse i markedet samt nye signaler fra OPEC, er også positivt for norsk økonomi og det norske aksje- og kredittmarkedet

 

Strategi

Vår strategi er tuftet på langsiktige vurderinger av konjunktursyklusen og verdsettelse av aktivaklassene. Vi tror det er tilstrekkelig lang tid til verden går inn i klar økonomisk oppbremsing. Samtidig anser vi aksjemarkedene som tilstrekkelig attraktivt priset til at vi ønsker å ha en moderat overvekt i aksjer i tiden fremover. Det faktum at oppgangen, både realøkonomisk og ikke minst i aksjemarkedene, har vart så lenge tilsier samtidig en viss forsiktighet – derfor kun moderat overvekt i aksjer.

Vi gjør ingen endringer i strategien denne måneden. Dette betyr at vi har en viss overvekt både i internasjonale aksjer og norske aksjer. På den internasjonale siden ønsker vi å skjevvekte i klar favør av europeiske aksjer kontra amerikanske. En viktig grunn til dette vises i nederste graf som viser at amerikanske aksjer er vesentlig høyere verdsatt enn europeiske.

Vi viderefører også en positiv holdning til kreditt, og da spesielt mot en veldiversifisert nordisk portefølje.