Hopp til innhold
Nyhet

Global økonomisk vekst er rekordhøy – vil det vedvare?

05.12.17

Den globale veksten er nå – med unntak av den første rekylfasen etter finanskrisen – den sterkeste vi har sett på snart 10 år. Dette har bidratt til å gi sterk utvikling i aksje- og kredittmarkedene i 2017. Vil de gode nyhetene fra realøkonomien fortsette eller er det nå så bra som det kan bli?

Markedsutvikling

Det var noen tegn til svakhet i aksjemarkedene mot midten av måneden, og spesielt i Norge. Den forventede korreksjonen spilte imidlertid aldri helt ut og for måneden under etter falt Oslo Børs 1,2 %. Globale aksjer utviklet seg bedre og i lokal valuta steg de 1,7 %, mens en markert NOK-svekkelse på tampen av måneden ga en avkastning på nesten 4 % målt i NOK (se figur under). I internasjonale kredittmarkeder var det store utslag, og spesielt i high yield markedet hvor kredittpremien først steg med hele 0,5 prosentpoeng før de falt tilbake igjen.

Makroøkonomisk utvikling

Den globale veksten har overrasket positivt gjennom store deler av året. Figuren under viser hvordan vekstmomentumet har tiltatt gjennom fjoråret og akselerert videre også etter dette (rød linje).

«Alle» er nå kjent med at verdensøkonomien er i bedring. Spørsmålet er hvor lenge det varer, og om vi eventuelt støter på kapasitetsbegrensninger. Den type oppgang vi nå ser har ofte en selvforsterkende kraft og vil således tendere til å vare en god stund. Det er også positivt at investeringsveksten nå viser klare tegn til å tilta. Dette vil kunne gi et godt vekstbidrag i tiden fremover samtidig som det vil gi (forventninger om) bedring i produktivitetsveksten i vestlige økonomier. Det siste har vært en mangelvare så langt i oppgangen etter finanskrisen.

I Norge er det fortsatt boligmarkedet som representerer den største faren for økonomien samlet. Det kritiske spørsmålet er om prisnedgangen gir effekter på privat konsum. Tall for privat konsum i oktober viste en klart svakere utvikling enn ventet og gir ytterligere spenning i forhold til kommende tall. Prisutvikling for boliger i november (ikke offentliggjort i skrivende stund) er viktig. Fortsatt stabilisering som vi så i oktober vil begrense eventuell frykt hos folk og således begrense en negativ effekt på norsk økonomi. Den norske kronen har svekket seg betydelig, trolig mye som følge av frykt for videre prisnedgang i boligmarkedet. Vi tror NOK vil styrke seg igjen, i alle fall når vi kommer over i 2018, blant annet basert på en fortsatt sterk oljepris.

Strategi

Vi gjør ingen endring i strategien inn i desember. Det innebærer at vi fortsatt har en svak overvekt i aksjer, konsentrert i norske aksjer. Det er sannsynlig med en korreksjon i markedene, men som alltid er det notorisk vanskelig å vite når de inntreffer. Vi fokuserer derfor som vanlig på det langsiktige avkastningspotensiale, basert på verdsettelse og vurdering av konjunktursyklusen. Vi tror den økonomiske veksten vil fortsette på et høyt nivå, og ser sannsynligheten for en brå stopp i 2018 som relativ lav. Selv om verdsettelsen er noe over normalen, er den ikke høyere enn at det fortsatt er fornuftig med en viss overvekt i aksjer.

High yield markedet i Norge ga svakt negativ avkastning i november, men vi ser fortsatt et attraktivt potensiale her og anbefaler en viss overvekt også i denne aktivaklassen.