Hopp til innhold
Nyhet

God inntjeningsutvikling i selskapene og redusert politisk risiko

03.05.17

Første valgomgang i Frankrike reduserte den politiske risikofaktoren i markedet. Foreløpige selskapsresultater i første kvartal er oppløftende i USA, og spesielt i Europa. Ligger forholdene til rette for videre oppgang eller vil politisk usikkerhet, både i USA og Europa, igjen kunne påvirke negativt?

Markedsutvikling

Både norske og globale aksjer steg om lag 1,5 % i april. Det var imidlertid en kraftig oppgang i markedene etter første valgomgang i Frankrike. Særlig i Europa steg aksjemarkedene sterkt etter at forventet valgresultat (for en gangs skyld) slo til. Rentedifferansen mellom franske og tyske renter falt også markant etter dette. Disse bevegelsene tyder på at det var betydelig risiko priset inn i markedene i forkant. (se figur under)

Makroøkonomisk utvikling

Gjennom april har de økonomiske signalene vært noe svakere enn vi har blitt bortskjemt med gjennom siste måneder. Spesielt gjelder dette USA, hvor bl.a. privat konsum har vist noe svakhet gjennom 1. kvartal. Underliggende er det imidlertid en god styrke i amerikansk økonomi, og vi venter bedre økonomisk momentum igjen gjennom resten av 2. kvartal.

I EMU området derimot fortsetter de gode økonomiske nøkkeltallene. Selv om de offisielle anslagene for BNP-vekst i EMU i 2017 har økt noe gjennom året, antyder summen av de ledende indikatorene at veksten bli enda høyere (over 2,5 %).

I fremvoksende økonomier er det fortsatt slik at makroøkonomiske indiklatorer fortsetter å komme inn bedre enn forventet, om enn i noe mindre grad enn tidligere.

Selskapenes inntjening

Selv om det er tidlig i rapporteringssesongen for selskapenes Q1 resultater, er de foreløpige signalene positive. Den negative utviklingen som startet i slutten av 2015 synes definitivt å ha snudd. Det er en klar positiv inntjeningsvekst igjen. I tillegg er resultatene i Q1 så langt klart bedre enn ventet. I Europa er inntjeningen i Q1 over 10 % bedre enn forventet. I Norge har vi foreløpig for få resultater til å snakke om en klar trend.

Det var viktig for aksjemarkedene at inntjening nå viser denne utviklingen. Det kunne argumenteres for at markedet så gjennom de svake resultatene vi så i 2016, og at man slik sett var avhengig av en positiv inntjeningsutvikling nå.

Strategi

Vi har lenge hatt en overvekt mot aksjer basert på verdsettelse av aksjemarkedene samt en langsiktig vurdering av konjunktursyklusen. Vår vurdering er fremdeles at det er lite sannsynlig med en global resesjonslignende utvikling i økonomien. Det globale aksjemarkedet (MSCI World – øverste figur under) er noe høyere verdsatt en historisk. Dette er i hovedsak en funksjon av at amerikanske aksjer er «overpriset». Vi noterer imidlertid også at aksjer i EMU-området nå har nådd et nøytral nivå.

Vi tror imidlertid ikke verdsettelsen representerer et nærstående problem for aksjemarkedet – spesielt ikke i Europa hvor også makroøkonomi og inntjening er i god utvikling. Vi opprettholder derfor vår relative overvekt mot EMU, men reduserer denne månden internasjonale aksjer noe til fordel for norske aksjer. Dette har sin bakgrunn i klar mindreavkastning i Norge så langt i år. Vi har samtidig fortsatt tro på sykliske sektorer og oljemarkedet, noe som trolig vil begunstige det norske markedet absolutt og relativt. I sum betyr dette at vi opprettholder en moderat overvekt mot aksjer ved å ha en overvekt i norske aksjer og nøytral vekting i internasjonale aksjer. Vi tror også at det nordiske høyrentemarkedet fortsatt vil gi en positiv utvikling.