Hopp til innhold
Nyhet

Har markedene priset inn tilstrekkelig med usikkerhet?

07.06.17

Det har vært mye fokus på politisk risiko i Europa og USA denne våren. Valg i Europa har falt ut på den heldige siden og markedene synes å akseptere Trumps krumspring. Makroøkonomiske signaler og selskaps resultater har gjennomgående vært gode. Stille før stormen eller begynnelsen på en ny god periode for markedene?

Markedsutvikling

Aksjemarkedene steg noe i underkant av 2 % i Norge og globalt (målt i lokal valuta) gjennom mai. En viss NOK-styrking ga lavere avkastning i NOK for internasjonale aksjer. Europeiske aksjer fortsatte å utvikle seg noe mer positivt enn verden forøvrig.

I hvilken grad markedene er preget av usikkerhet kan måles på flere måter – et mye benyttet mål er en såkalt volatilitetsindeks. Dette kan utledes fra hvordan opsjoner i aksjemarkedet prises. I grafen under vises den såkalte VIX indeksen fra USA. Når den er lav forventer markedet lite bevegelser i kursene i nærmeste fremtid.

Volatiliteten har knapt vært lavere siden årtusenskiftet. I 2007 var den på like lave nivåer, noe som naturligvis kan virke skremmende i og med at finanskrisen da sto for døren. En lav volatilitet bør imidlertid tolkes som at markedet er mer utsatt for negative nyheter enn at det er et forvarsel om et kraftig og varig fall.

Makroøkonomisk utvikling

Etter at makroøkonomiske nyheter var overraskende mye bedre enn forventet innledningsvis i 2017 (se figur under hvor tall over 0 indikerer positive overraskelser), har tendensen snudd noe. Spesielt gjelder dette i USA hvor det faktisk er overvekt av negative overraskelser. Det er viktig å merke seg at grafen ikke nødvendigvis sier noe om absolutt vekst i økonomiene. I USA har riktignok 1. kvartal vært noe svak (som det av en uforklart grunn ofte er). Det gjaldt særlig privat konsum, men tall fra 2. kvartal viser noe bedring igjen. I EMU området er makroøkonomiske nyheter fortsatt svært positive, til tross for at markedet ikke lenger lar seg overraske i samme grad som tidligere. I fremvoksende økonomier er det fortsatt en viss bedring å spore, selv om nyhetene fra Kina kanskje er marginalt på den svake siden. Vi tror imidlertid ikke kinesisk økonomisk vekst vil avta markert nærmeste tiden, og for verden som helhet ser vi for oss at veksten fremover vil ligge noe over trend-vekst (langsiktig vekstpotensiale).

Norsk økonomi fortsetter å bedres, men samtidig er det tegn til at boligprisene vil kunne falle fremover pga. bl.a. rekordhøyt tilbud av boliger for salg. Et priskrakk ville være stor en utfordring for norsk økonomi og norske aksjer og kredittobligasjoner. Dette er ikke vårt hovedscenario, men utviklingen følges tett.

Inntjening i bedriftene

Selskapene har nå i praksis avsluttet rapportering av resultatene i 1. kvartal. Disse har gjennomgående vært gode, og spesielt gjelder dette i Europa. Her har resultatene vært rundt 8 % bedre enn analytikernes forventninger, og veksten i forhold til året før er på hele 29 %. I Norge er også veksten i forhold til samme periode i fjor god, men allikevel bare om lag på linje med forventningene. Etter at inntjeningsutviklingen har vært svak siden slutten av 2015, er det nå et veldig bra momentum i inntjeningsutviklingen igjen. Dette ser man også klart i analytikerenes forventning til fremtidig inntjening for resten av 2017 samt 2018.

Strategi

Verdsettelse av aksjemarkedene samt langsiktig vurdering av konjunktursyklusen er som kjent våre bærebjelker i strategiutformingen. Vi tror fortsatt et markert fall i økonomisk aktivitet i verden er et stykke unna og aksjemarkedene er ikke faretruende høyt priset i våre øyne. Dette til tross for at vi er noe over langsiktig gjennomsnittsnivå for globale aksjer (se graf under). Vi viderefører en overvekt mot norske og europeiske aksjer. Av grafen under ser vi at det norske markedet ofte utvikler seg bedre enn globale aksjer når oljeprisen stiger. Denne avhengigheten er noe redusert i og med at olje og oljesensitive aksjer utgjør mindre av det norske marekdet i dag enn for 10-15 år siden. Vi tror det langsiktige normale oljeprisnivået er over dagens på rett i overkant av 50 USD/fat. I tillegg tror vi fortsatt sykliske sektorer vil gjøre det godt fremover, hvilket også er positivt for det norske markedet.

High yield kredittpremier er klart lavere enn normalt internasjonalt, men i Norden ser vi fortsatt god verdi og anbefaler fortsatt overvekt.

Vår anbefalte portfølje inneholder dermed mer risiko enn normalt. Dette betyr ikke at korreksjoner er utelukket, blant annet basert på en rekordlav volatilitet i markedet. Imidlertid er disse korreksjonene notorisk vanskelig å forutsi, og vi legger vekt på vår langsiktige fundamentale analyse ved utforming av strategien.