Hopp til innhold
Nyhet, Tema

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST ALLWEATHER

22.12.21

Som andelseier i SEF FIRST AllWeather (andelsklasse J: LU1369652042, andelsklasse I: LU1369651820 eller andelsklasse A: LU1369651747) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST AllWeather (andelsklasse J: NO0011073868, andelsklasse I: NO0011073850 og andelsklasse A: NO0011073843), som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.

Fusjonen vil tre i kraft 21. januar 2022 («fusjonsdatoen»).

Fondet vil bli stengt for tegning og innløsning fra 14. januar 2022 kl. 12.00 CET og frem til fusjonsdatoen. Andelseiere som ikke ønsker å ta del i fusjonen har rett til å kreve gebyrfri innløsning frem til dette tidspunktet.

På ikrafttredelsesdatoen vil alle eiendelene og gjelden til det fusjonerende fondet bli overført til det mottakende fondet. Hver andelseier vil beholde det samme antall andeler i det fusjonerte fondet, og det blir ingen endring i rettighetene knyttet til slike andeler. Siden den ikke er noen andelseiere i det overtakende fondet så blir bytteforholdet 1:1. Fusjonen er ment å gi en mer effektiv total forvaltningsløsning til fordel for både forvalter og andelseier.

Forvaltningskostnadene for andelseier vil bli redusert etter at fusjonen er gjennomført. Dette som følge av at kostnader som belastes fondet, utover ordinært forvaltningshonorar (regnskap, revisjon etc.), vil være lavere etter fusjonen. Den nøyaktige besparelsen er vanskelig å angi da dette blant annet avhenger av fondets størrelse. Ordinære og avkastningsbaserte forvaltningshonorarer vil være uendret etter fusjonen med unntak av at det i det nye fondet vil være et tak på det avkastningsbaserte honoraret. Dette innebærer også at fondet etter fusjonen vil ha 3 andelsklasser som i dag med FIRST Fondenes krav til minstetegning.

Finansdepartementet har i vedtak av 21. mars 2021 innvilget skattefritak for denne fusjonen. Det er heller ikke nødvendig for den enkelte andelseier å be om skattefritak ifm. skattefastsettingen. Dette vil skje automatisk. Kopi av vedtaket fra Finansdepartementet vil være tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning fra andelseier.

Revisor vil utarbeide en uavhengig bekreftelse på om fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsippene som er fastsatt i fusjonsavtalen for verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser. Kopi av rapporten vil være tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning fra andelseier.

Andelseier kan henvende seg til FIRST Fondene dersom det er behov for supplerende opplysninger til fusjonen.