Hopp til innhold
Nyhet

Ligningskurser 31.12.2019

02.01.20

«Utdeling» av skattepliktig resultat i rentefond

FIRST Høyrente

FIRST Rente

FIRST Pengemarked

Skattepliktige resultat ved årets slutt er skattepliktig for den enkelte fonds andelseier. Det skattepliktige resultat utdeles til andelseiere i form av nye andeler. Denne beskattes av andelseier som øvrige renteinntekter f. eks., bankrenter.

Utdelingen skjer ved tildeling av nye andeler til andelseierne, og fondets andelsverdi/kurs reduseres tilsvarende. Andelseiernes total verdi er således upåvirket av tildelingen. Verdimessig har dette ingen betydning for andelseierne. Samlet verdi er identisk før og etter tildelingen.

Skattepliktig resultat er fondets renteinntekter og realiserte kursgevinst i løpet av et kalenderår, fratrukket fondets forvaltningshonorar.

Skattepliktige resultat vil fremkomme i års oppgave fra VPS, post 3.1.2. Års oppgavene vil du motta pr. post eller e-post i løpet av januar.

Har du solgt andeler i rentefond i løpet av året vil du få tilsendt en realisasjonsoppgave hvor gevinsten eller tapet vil fremkomme. Realisasjonsoppgaven vil du motta fra VPS pr. post eller e-post i løpet av februar. Både renteinntekter og realiserte kursgevinster vil da beskattes som ordinær kapitalinntekt. Evt. realisert kurstap er da fradragsberettiget.

Formueskatt for rentefond for ligningsåret er basert på ligningsverdien pr. 31.12.xxxx som er fondets markedsverdi pr. 31.12.xxxx.

Informasjonen gitt ovenfor innebærer ingen skatterådgivning. Eksisterende og potensielle andelseiere bør konsultere egne skatterådgivere i forhold til beskatning av sine investeringer i FIRST Fondene sine fond. Skattereglene er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endring i fremtiden.