Hopp til innhold
Nyhet

Markedene lot seg (nesten) ikke lure en gang til

06.12.16

Markedsaktørers overraskelse ble trolig raskt etterfulgt av en følelse av déjà vu etter Trumps valgseier. Med Brexit friskt i minne var det nok mange markedsaktører som så for seg kun en kort nedtur før markedene ville snu opp igjen. Det gikk kun noen timer før markedene igjen var i balanse og siden har aksjemarkedene hatt en positiv undertone. Er markedene ukritiske eller har vi sett nok et eksempel på at markedene blir for preget av nært forestående (usikre) begivenheter?

På figuren under kan vi se at markedsutslagene av Trumps seier ikke er synlige – kun i forkant hvor markedene falt som følge av hans økte oppslutning.

Globale vekst i bedring

Makroøkonomiske nyheter fortsetter å utvikle seg positivt, og dette synes å gjelde de fleste regioner og viktige land i verden (figur under viser hvordan løpende økonomiske nyheter kommer inn i forhold til forventninger). Bedriftsundersøkelser som PMI-indeksen indikerer at global vekst er i en klar oppadgående trend.

Det er grunn til å vente høyere vekst i USA som følge av Trumps fokus på skattelette og infrastrukturinvesteringer. På den negative siden kommer hans proteksjonistiske uttalelser rundt handelspolitikken, som vil kunne gi negative effekter på lengre sikt. Generelt har Trump moderert sine uttalelser fra valgkampen kraftig, og vi legger til grunn at han ikke vil gjennomføre ekstreme tiltak i negativ retning når det gjelder handelspolitikk.

I Europa peker også de fleste økonomiske piler i riktig retning. Dette er tydelig både ut fra bedriftsbarometre samt husholdningenes optimisme og faktiske konsum. Dette står i en viss kontrast til den politiske usikkerhet som gjerne forbindes med regionen. Vi legger til grunn at den politiske usikkerheten man opplever rundt EU, som bl.a. kommer til uttrykk i de ulike valg som skal gjennomføres det neste halvåret, fortsatt vil kunne gi kortsiktig uro. Vi tror ikke dette vil rokke ved fundamentet rundt samarbeidet i Europa på lengre sikt.

I Kina ser vi gjennomgående sterke økonomiske indikatorer, men uroen for og vår beredskap for negative effekter av ubalansene som ligger latent i Kina er uforminsket. I Norge er stabilisering av den økonomiske utviklingen fortsatt et stikkord. Arbeidsmarkedet har trolig passert sitt svakeste punkt.

I Kina ser vi gjennomgående sterke økonomiske indikatorer, men uroen for og vår beredskap for negative effekter av ubalansene som ligger latent i Kina er uforminsket. I Norge er stabilisering av den økonomiske utviklingen fortsatt et stikkord. Arbeidsmarkedet har trolig passert sitt svakeste punkt.

Strategi

Vårt positive markedssyn er ytterligere forsterket gjennom de makroøkonomiske signaler vi har sett, og ikke minst som følge av at inntjeningen blant bedrifter i alle regioner nå er i ferd med å snu oppover igjen (se figur under). Trumps økonomiske politikk vil potensielt kunne forkorte den økonomiske syklusen i USA ved at økt økonomisk vekst i det korte bildet gjør at man raskere nærmer seg kapasitetsskranker i økonomien. Vi tror imidlertid ikke dette skjer i løpet av 2017.

Når det gjelder verdsettelse, vurderer vi fremdeles internasjonale aksjer sett under ett som nøytralt priset, hvor USA er noe overpriset mens Europa er underpriset. Oslo Børs anser vi som fortsatt å være attraktivt priset til tross for at prisingen er høy i forhold til neste 12 måneders forventede inntjening. Økende inntjening, spesielt innenfor sykliske bransjer, gjør Oslo Børs til et attraktivt marked fremover. Vi øker aksjevekten noe ved å øke eksponeringen i norske aksjer. Dette finansieres ved å redusere renteeksponeringen, både innenfor high yield og investment grade.