Hopp til innhold
Nyhet

Markedene rister av seg bekymringer – med rette?

03.05.18

Aksjemarkedene ristet av seg en del bekymringer i april og det norske aksjemarkedet har nå tatt igjen mer enn det tapte i korreksjonen, som startet i slutten av januar. Fare for handelskrig, uro rundt toneangivende IT-selskaper i USA, mindre gunstig kombinasjon av signaler rundt økonomisk vekst i forhold til inflasjonsutsikter har vært (og er fremdeles) faktorer som tynger markedene. Er det nå grønt lys for videre oppgang?

Markedsutvikling

Aksjemarkeder rundt om i verden steg i april, og spesielt gjaldt dette i Norge. Norge har utviklet seg sterkere enn internasjonale markeder det siste halvåret, både som følge av at sykliske sektorer globalt relativt sett har gjort det bedre, men også fordi de norske selskapene har utviklet seg bedre enn tilsvarende internasjonale selskaper (se under).

Markedene har latt seg berolige av fravær av ytterligere negative handelspolitiske utspill. Imidlertid ulmer dette under overflaten sammen med en fortsatt usikkerhet rundt forholdet mellom økonomisk vekst og inflasjonsutvikling. Markedet har vært nærmest hysterisk opptatt av den «magiske» 3 % grensen for 10-års statsrente i USA. Vi tror ikke 3-tallet representerer et spesielt viktig nivå – aksjemarkedene tåler klart høyere renter enn dette. Den underliggende bekymringen relaterer seg til hva som skjer med inflasjonen fremover. Selskapsrapporter for 1. kvartal i USA har vært svært positive, og har bidratt til støtte for markedet som helhet i april.

Makroøkonomisk utvikling

Gjennom de to siste månedene har vi sett en relativt klar avmatning i internasjonal økonomi, og da spesielt i Europa. Vi ser nå tegn til stabilisering i disse tallene. Svekkelsen i Europa har også vært en følge av særdeles kaldt vintervær gjennom februar og mars. I USA har de økonomiske korttidsindikatorene vært mer positive, og tall offentliggjort i april gir bilde av en økonomi med sterk underliggende vekst. Skattelettelsen vedtatt av Kongressen tidligere representerer også en positiv vekstfaktor i tiden fremover. BNP-vekst i Kina i 1. kvartal var marginalt lavere enn ventet, men samtidig viste privat konsum en sterk underliggende tendens. Kinesisk økonomi synes å utvikle seg relativt stabilt på en vekstbane rundt 6 %.

Vi ser de siste signalene fra internasjonal økonomi som en bekreftelse på at svekkelsen i februar og mars ikke markerer starten på en mer alvorlig nedtur for internasjonal økonomi.

Strategi

Erfaringsmessig vet vi at jo høyere prisingen av markedet er jo større blir nedturene. Samtidig stiger ofte markedet mye helt på slutten av en oppgangsperiode (periode med ekstrem optimisme). Forløpet i denne syklusen kan tenkes å bli forskjellig fra disse tradisjonelle «boom-bust» syklusene. Erfaringene fra finanskrisen sitter godt i og kan betyr at den siste perioden med ekstrem optimisme blir fraværende.

Vi tror fremdeles at en mer alvorlig økonomisk nedtur for verdensøkonomien, ledet an av USA, ikke er veldig sannsynlig de neste 12 månedene. Samtidig er det slik at jo lenger tid som går hvor økonomisk vekst er høyere enn den langsiktige naturlige veksten, jo mer øker sannsynligheten for tilbakeslag i økonomien. Verdsettelsen av aksjemarkedene er med unntak av USA ikke faretruende høy. Imidlertid er P/B på Oslo Børs nå i nærheten av 2,1 (se graf over). I våre aktive porteføljer redusere vi nå vekten mot Norge til nøytralt samtidig som vi opprettholder en forsiktig overvekt mot internasjonale aksjer (men med klar undervekt USA). Dette reflekterer at vi nå legger mer vekt på risikoaspektet fremfor avkastningsmulighetene – ikke at vi tror mest på et fallende marked fremover.

Provenyet fra lavere norsk aksjeeksponering allokeres til norske renter med lav kredittrisiko. Samtidig opprettholdes anbefalingen om å ha en forsiktig overvekt i det nordiske høyrente-segmentet.

Vi tror fortsatt at aksje- og kredittmarkedene vil gi fornuftig avkastning fremover. Imidlertid er ikke trafikklyset lenger like grønt og derfor er norske aksjer redusert til en nøytralvekt.