Hopp til innhold
Nyhet

Markedsrapport september 2016

23.09.16

Fravær av dramatiske makroøkonomiske nyheter etter Brexit bidro til å skape ro i markedene også i august . Finansmarkedene synes å være roligere enn makroøkonomene for tiden. Vil dette endre seg inn i den «vanskelige» september måneden?

Udramatisk inngang til høsten

Markedene har forholdt seg rolige gjennom august måned. Norske aksjer steg med 1 %, om lag det samme som globalt (målt i lokal valuta). En viss styrking av NOK ga svakt negativ aksjeavkastning i internasjonale aksjer, målt i NOK. Kredittmarkedene var også positive med klar inngang i kredittpremier, både i Norge og internasjonalt.

Av grafene under ser vi at både aksje- og kredittmarkedene har utviklet seg positivt gjennom sommeren, etter Brexit.

UK og Europa lite berørt av Brexit så langt

Makroøkonomiske nyheter i verden kan sies å ha vært nøytrale gjennom august. Dette er reflektert også i de såkalte «Surprise» indikatorene som viser hvordan faktiske nyheter kommer inn i forhold til de forventningene markedsaktører har på forhånd.

I USA har privat konsum generelt utviklet seg svært god den siste tiden. Arbeidsmarkedet fortsetter å utvikle seg positivt, uten at ledigheten synes å avta videre. Lønnsveksten var også beskjeden siste måned, noe som er godt nytt ut fra bekymringen rundt et for stramt arbeidsmarked med tilhørende sterk lønns og prisvekst. Den såkalte ISM indeksen (temperaturmåler for industrien) falt overraskende mye i august, men er ikke på et nivå som indikerer noe vesentlig svakere faktisk produksjon.

I Europa falt industri PMI noe, men er fremdeles på et nivå som indikerer et fornuftig nivå på veksten, og klart høyere enn faktisk vekst industriproduksjonen. I UK, som er spesielt interessant etter Brexit-resultatet i juni, har de fleste indikatorer vært betydelig sterkere enn fryktet (se figur under som viser faktiske utfall mot forventede utfall). Den samme tendensen kan sies å være gjeldende for Europa sett under ett da markedsaktører så for seg klart svakere vekst også i kontinental-Europa. Et annet positivt tegn for EMU området er at kredittveksten fortsetter å styrke seg noe, måned til måned.

I fremvoksende økonomier er naturligvis Kina dominerende og i henhold til de siste PMI’er varsler stabil vekst fremover. I fremvoksende økonomier utenom Kina har de siste måneder tydet på en viss bedring, spesielt i utsatte økonomier som Russland og Brasil.

Norsk økonomi er, slik vi ser det, på tryggere is. Denne vurderingen er basert på BNP vekst i 2. kvartal samt tillitsindikatorer både i industrien og blant husholdningene. Privat konsum viser en temmelig flat utvikling men offisiell arbeidsledighet synes å ha stabilisert seg og faktisk gått ned siste måneder.

 

Strategi

September har tradisjonelt vært en måned hvor man har sett uroligheter i markedene. Vi tror dette i hovedsak er tilfeldigheter og legger vekt på fundamentale forhold.

Vi gjør enkelte strategiendringer inn i september. Samlet aksjeovervekt opprettholdes men vi øker Norge til en viss overvekt slik at norske og internasjonale aksjer har samme overvekt. Positive utsikter for oljemarkedet (og i andre sykliske industrier) og økt stabilitet i norsk økonomi er faktorer som ligger bak denne endringen. Bedre utsikter for norsk økonomi og oljepris gjør at vi tror den norske kronen på sikt vil kunne styrke seg. Dette innebærer at det vil være fornuftig å sikre en større andel av den internasjonale aksjeeksponeringen. Vi har fortsatt et positivt markedssyn på høyrenteobligasjoner, og da spesielt i det nordiske markedet.