Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn desember

06.12.21

Omicron satte en (midlertidig) stopper for markedet

Store deler av november var preget av optimisme og stigende aksjemarkeder. Oppdagelsen av den muterte korona varianten Omicron ga imidlertid negative utslag i aksjemarkedene helt mot slutten av måneden. Selv om denne varianten kan gi negative effekter for verdensøkonomien, vil dette trolig være av midlertidig karakter. Markedene har samtidig lagt bak seg en svært lang periode med sterk oppgang uten nevneverdige korreksjoner. Dette er uvanlig og slikt sett var denne uroen «ventet». Vekst i inntjening og realøkonomi er for tiden sterk de fleste steder i verden. Det er grunn til å tro at det nye viruset i verste fall vil gi en vekstavmatning i omlag 3-6 måneder før vi senere i 2022 igjen får en sterk vekst i verdensøkonomien. Vi tror med andre ord ikke at dette er starten på en større og mer varig nedgang i økonomiene og aksjemarkedene.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst toppet ut i Q2 og vi vil få mer normal global økonomisk vekst fremover. Utfordringer bl.a. knyttet til komponentmangel i globale produksjonskjeder bremser veksten. Veksten vil trolig bli bedre enn langsiktig trendvekst også i 2022 men risikoen ligger trolig på nedsiden ift. relativt høye forventinger, særlig etter at den nye korona-varianten dukket opp.Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Over de siste månedene er forventningene marginalt redusert både for 2021 og 2022. Allikevel ligger de betraktelig over langsiktig trend-vekst.
I USA må makroøkonomiske indikatorer sies gjennomgående å ha vært positive også i november. Dette gjelder spesielt for privat konsum som steg klart mer enn ventet siste måned. Lønns- og prisstigning utvikler seg ytterligere negativt og er i økende grad en hemsko for fremtidig mulig vekst i økonomien. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt og flere må melde seg som arbeidssøkende over de neste månedene for at ubalansene ikke skal bli for store.Vekstutsikter er justert videre ned – også gjennom november – både for 2021 og 2022. Forventningene for 2022 indikerer fremdeles en vekst godt over langsiktig normal vekst i økonomien i USA.
Europeisk vekst har også passert toppen men veksten fremover vil bli god (med usikkerhet knyttet til forløpet for Omicron). PMI indikatorene peker overraskende opp igjen siste måned. Faktisk implementering av tiltakene ifm. pandemien og generell mer ekspansiv finanspolitikk, bl.a. i Tyskland, vil gi god vekst også i 2022.Vekstforventninger er godt opprettholdt de siste månedene, både for 2021 og 2022. Også for 2022 er veksten forventet langt over normalvekst.
Fremvoksende økonomier: En viss oppgang i bedriftsbarometre i Kina siste måned kan antyde at vekst-nedgangen er i ferd med å stabiliseres. Det er imidlertid for tidlig å si hvordan nedbremsingen i eiendomssektoren slår ut for hele økonomien. Strategien ift. korona («slå ned») kan gi forstyrrelser når Omicron varianten sprer seg. I fremvoksende økonomier ellers er november preget av bedring i detaljomsetning og bedriftsbarometre.Veksten nedjusteres videre for 2021 men er uendret for 2022.
I Norge er arbeidsmarkedet i sterk bedring også gjennom november og antall sysselsatte er nå klart over pre-pandemi nivå. Detaljomsetningen har vært veldig volatil siste året og var ned siste måned men er langt over gammel trend-bane.Vekstforventningene er noe oppjustert siste måned både for 2021 og 2022.
Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur uten at tradisjonelle sykliske komponenter (investeringer etc.) falt mye (hovedsakelig tjenestesektoren som ble rammet). Dette har betydning for forløp og varighet av konjunkturoppgangen vi er inne i nå. Vi vil trolig ha noen år igjen men dette avhenger mest kritisk av at arbeidsmarkedet i USA normaliserer seg i stor grad (veldig mange har i alle fall midlertidig meldt seg ut av arbeidsmarkedet). Nye nedstengninger ifm. Omicron kan gi nye nedstengninger og således faktisk bidra til å forlenge denne oppgangskonjunkturen.Det er forventet at global vekst blir 5.8% i 2021 og 4.4% i 2022 (noe nedjustert de siste månedene). For 2022 er dette fremdeles mer enn 1 % poeng høyere enn trendvekst.

Inntjening

InntjeningKonsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 5 kvartalene. Dette gjelder også Q3/21. Forventet inntjening for MSCI World i 2021 har økt med nesten 25% gjennom året mot en normal nedjustering på 10%. Forventningene for 2022 (7% vekst fra 2021) er enkelt å oppnå gitt at økonomisk vekst blir god. Imidlertid kan det bli mer utfordrende mot slutten av 2022 hvor trolig den økonomiske oppgangen er enda mer moden.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå over hva forventningene for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med over 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på drøyt 7%.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå nesten 50% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Prisingen anses med andre høyere høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart men forhold knyttet til konjunkturfase innvirker på allokeringsbeslutningen (under).Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg både i Norden og verden for øvrig gjennom november. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Vi tror fremdeles at vi har en god stund igjen før den nåværende konjunkturoppgangen blir «overmoden» (vi kan få en pause som følge av den nye korona-mutanten). Av den grunn tror vi ikke at en større nedgang i aksjemarkedene (> 20% fall) er nært forestående. Imidlertid øker risikoen med tiden og verdsettelse slik at en gradvis videre risikoreduksjon mot slutten av dette året og gjennom 2022 er den mest sannsynlige utviklingen.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er trolig at økonomisk vekst blir svært god i 2021 og 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/