Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn februar

04.02.22

Skal FED ødelegge festen?

Aggressive signaler fra den amerikanske sentralbanken (FED) ga betydelig nervøsitet i aksjemarkedene i januar. Pengepolitikken har vært ekstremt ekspansiv de siste årene, noe som gjør det ekstra vanskelig å spå hvordan markedet nå vil tåle en mer normal pengepolitikk. Tradisjonelt stiger aksjemarkedene i perioder hvor renten blir satt opp og årsaken er enkel – renten blir hevet fordi økonomien går bra. Bekymringene i markedet går på hvorvidt sentralbanken er for aggressiv og forårsaker en bråstopp i økonomien. FED kan sies å ha snudd 180 grader i kommunikasjon med markedet de siste månedene og bakgrunnen er den standhaftig høye inflasjonen. Man frykter at FED har vært for trege med å stoppe festen. De er på etterskudd og må følgelig stramme til mye og raskt. Markedsrentene har lenge ligget på historisk lave nivåer. Disse er under press som følge av agerende til FED og inflasjonsutviklingen, noe som igjen kan være problematisk for et aksjemarked som har vent seg til at alternativ-avkastningen til aksjer er «0».

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst er sterk selv om det er variasjoner regionalt og noen temporære svekkelser sfa. korona. Det er noen tegn til svakere ledende indikatorer den siste måneden men vi venter en sterk vekst, spesielt i første halvår.Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Over de siste månedene er forventningene marginalt redusert både for 2021 og 2022. Allikevel ligger de betraktelig over langsiktig trend-vekst.
I USA er makroindikatorer marginalt svakere enn ventet gjennom januar, og spesielt gjelder dette ledende indikatorer som f. eks. PMI. Flere meldte seg som arbeidssøkende i desember, noe som var nødvendig for å få et bedre balansert arbeidsmarked. Inflasjonen er fortsatt urovekkende høy og representerer en klar utfordring.Vekstutsikter for 2022 er noe redusert siste måned, men det forventes fortsatt 3,8 % vekst, hvilket er langt over normal-vekst.
Europeisk vekst har også passert toppen men veksten fremover vil bli god. Husholdningene har beholdt optimismen til tross for Omikron. Inflasjonen var overraskende høy i januar og kan representere en utfordring.Vekstforventninger er godt opprettholdt de siste månedene. For 2022 er veksten forventet å bli 4.0%, hvilket er langt over normalvekst.
Fremvoksende økonomier: Kinesisk vekst har vært svak en stund (bl.a. sfa. en svekket eiendomssektor) og tall gjennom siste måned bekrefter inntrykket av en svak økonomisk vekst. Vi er trolig i ferd med å snu opp igjen, bl.a. sfa. stimulative tiltak fra myndighetene.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt noe siste måneder men ligger på over 5%.
I Norge fortsetter detaljhandelen den volatile ferden og siste måned falt salget med 3,1%. Samtidig er arbeidsmarkedet stadig sterkere. Veksten i 2022 som helhet vil trolig bli svært god.Vekstforventningene er uendret siste måned og for 2022 ventes over 4% vekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Veksten i 2022 vil også bli klart høyere enn normalt og bidra til at oppgangen blir ytterligere moden. Dette vil bidra til å øke risikoen for tilbakeslag på et senere tidspunkt (mest trolig etter årsskiftet 22/23).Det er forventet at global vekst blir 5.8% i 2021 og 4.3% i 2022. For 2022 er dette fremdeles mer enn 1 %-poeng høyere enn trendvekst.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 18 måneder. Tidlige signaler fra USA og Europa tyder også på at 4. kvartal 2021 blir et sterkt inntjeningskvartal. Nivået på inntjeningen i dag ligger tydelig over den langsiktige trenden i de fleste større markeder. Dette representerer i seg selv en risiko for utviklingen i 2022, men spesielt for 2023.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå over hva forventningene for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med over 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på ca. 5 %.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå rundt 50% høyere priset enn langsiktige normalnivåer (også etter korreksjonen i januar). Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring. Prisingen anses med andre ord høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart, men forhold knyttet til konjunkturfase innvirker på allokeringsbeslutningen (se under).Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg betydelig gjennom januar internasjonalt, men nordiske kredittpremier var relativt uendret. Kredittpremier er generelt lavere enn hva som er naturlig på lang sikt men «feilprisingen» i det nordiske markedet er mindre enn internasjonalt.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Vi tror fremdeles at vi har en god stund igjen før den nåværende konjunkturoppgangen blir «overmoden». Mest sannsynlig er de urolighetene vi har sett i januar kun en korreksjon (som allerede kan være over), men vi legger mer vekt på at risikoen for et betydelig fall i markedene har økt i tråd med økt prising og mer moden konjunkturfase. Vi reduserte aksjevekten i begynnelsen av januar og reduserer nå vekten noe i high yield. Obligasjoner med lav rente- og kredittrisiko foretrekkes.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er at økonomisk vekst blir svært god også i 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/