Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn januar

03.01.23

2023 – et bedre år for investorer?

Norske investorer opplevde nok 2022 som mindre dramatisk enn internasjonale investorer. En internasjonal investor med en portefølje bestående av obligasjoner og aksjer har typisk opplevd verdifall på 15-20 % gjennom fjoråret. Sektoreksponering på Oslo Børs (først og fremst gjennom stort innslag av energi) samt typisk lavere rentedurasjon i norske obligasjonsporteføljer har gitt klart mindre dramatiske utfall for Norges-orienterte investorer. Utviklingen for finansmarkedene i 2023 vil i stor grad avhenge av hvor kraftig den økonomiske nedturen blir, spesielt i USA. Dette vil igjen avhenge av hvor treffsikker sentralbanken i USA er i rentefastsettingen og hvor mye arbeidsmarkedet må svekkes for å dempe lønnsveksten tilstrekkelig til at inflasjonen reduseres i retning av det langsiktige målet.

Økonomisk nedgang (resesjon) i USA er uvanlig vel omtalt, og representerer således ikke en «sort svane» for markedene. Styrken i den økonomiske nedgangen er derimot høyst usikker. Sammen med det som fortsatt må karakteriseres som et relativt høyt priset aksjemarked i USA gjør det fornuftig å ha en noe lavere vekt i aksjer og high yield enn normalt ved inngangen til 2023.

Risikomomenter nevnt over samt andre viktige faktorer som f. eks. utviklingen i Kina (utfordringer med Covid og eiendomssektoren) og krigen i Ukraina vil kunne bli helt eller delvis avklart i løpet av året, noe som trolig vil gi interessante muligheter i løpet av 2023.

 

Strategi

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/