Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juli

06.07.22

Resesjon eller ikke (continued)

Juni ble en svak måned i aksjemarkedene og ytterligere økt fokus på resesjonsfare var hovedbekymringen. Det er noen flere tegn til at veksten i global økonomi avtar, men trolig må sentralbankene se mer av dette over lengre tid for at deres planer om fortsatte aggressive rentehevinger blir moderert. Ulike segmenter av aksjemarkedene har allerede korrigert mye, og også brede globale aksjeindekser er på et klart lavere nivå enn for 6 måneder siden. Verdensindeksen (MSCI World) er fremdeles priset høyere enn normalt, men dette er et sammensatt bilde hvor amerikanske aksjer er dyrest og Emerging Markets samtidig er lavere priset enn normalt.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst avtar, spesielt i vestlige deler av verden. Bedriftsindikatorer viser nedadgående tendens stort sett over hele verden.Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert ytterligere gjennom juni og er nå 3,2 % både for 2022 og 2023. Dette er om lag på linje med trendvekst.
I USA er nøkkeltallene gjennom juni på den svake siden. Viktigst her er avtagende ISM (ledende bedriftsindikator). Vekstmomentumet er tydelig avtagende og spørsmålet er om dette vil påvirke sentralbankens planer for hyppige rentehevinger.Vekstutsikter for 2022 og 2023 er tydelig nedjustert siste 3 måneder men kun marginalt gjennom juni. Fremdeles indikerer ikke forventningene at USA vil oppleve en resesjon.
Europa: Bedriftsundersøkelser (PMI) tenderer nedover, i likhet med resten av den vestlige verden. Inflasjonen fortsetter å stige og øker utfordringen for ECB.Selv om vekstforventninger for 2022 og 2023 har avtatt siste måneder, ligger nivåene langt over trendvekst.
Fremvoksende økonomier: Kina bedres tydelig etter opphevelse av en del av corona-restriksjonene. For resterende land er det en svak tendens nedover men ikke i samme grad som i utviklede økonomier.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt tydelig over tid og ligger nå på 4,1 % . Dette er betydelig lavere enn det offisielle målet på 5,5 %. For 2023 er forventningene på 5,2 %.
I Norge er arbeidsmarkedet meget stramt og ledigheten fortsetter å synke. Ellers er bildet noe mer blandet, bla. med sviktende optimisme blant husholdninger. Detaljomsetningen falt tydelig siste måned og vekstmomentumet avtar i Norge.Vekstforventningene avtar også i Norge og ligger nå på 3,75 % i 2022, hvilket er høyt over normalvekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Samtidig er det ingen store, alvorlige finansielle ubalanser i amerikansk økonomi. Svært høy inflasjon og tilhørende renteøkninger øker sannsynligheten for at en økonomisk nedtur starter tidligere enn hva som ville vært naturlig. Dette scenariet har økt klart i sannsynlighet siste måneder.Det er forventet at global vekst blir 3,2 % i 2022, etter en kraftig nedjustering av forventningene gjennom april. Forventningene både for 2022 og 2023 ligger nå på nivå med trendvekst, hvilket tilsier at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles god etter pandemien. Q2/22 blir viktig og det har vært noen resultatadvarsler fra toneangivende selskaper. Inntjeningsestimatene vil komme tydelig ned i tråd med lavere økonomisk vekst.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. For 2022 ventes en inntjeningsvekst på ca. 7 % (det samme i 2023). Det er en marginal nedgang for både 2022 og 2023 gjennom juni.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Verdsettelsen av internasjonale aksjer (MSCI World) er ytterligere redusert som følge av kursfall men er fortsatt høyere enn normalt. Dette gjelder spesielt USA. Indeksen i Norge er nesten uendret så langt i år og målt mot bokførte verdier er verdsettelsen om lag 40 % høyere enn normalt. I det mer kortsiktige perspektivet understøttes det norske markedet av meget sterk inntjeningsutvikling.Høyere markedsrenter har rokket ved oppfatningen om at det ikke finnes attraktive alternativer til aksjemarkedet.
Kredittpremier internasjonalt steg kraftig gjennom juni. Norske kredittpremier har nå også reagert oppover men differansen mot internasjonale kredittpremier er fremdeles større enn normalt.Kredittpremier internasjonalt er nå om lag på normale gjennomsnittsnivåer.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Verdsettelsen av aksjer er i mindre grad en negativ faktor men fremstår fremdeles ikke tilstrekkelig attraktiv.Vedvarende høy inflasjon og avtagende vekstforventninger er en dårlig miks for aksjemarkedet. Høyere renter (og utsikter til enda høyere nivåer) gjør at aksjemarkedet ikke lenger betraktes som «eneste alternativ».

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/