Hopp til innhold
Månedsrapport, Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juli

02.07.24

Revers

Etter noen måneder med sterkere utvikling på Oslo Børs gikk utviklingen i revers i juni. Norske aksjer falt noe tilbake mens internasjonale steg 3-4%, avhengig av om man målte i lokal valuta eller NOK. Internasjonalt var fokuset igjen rettet mot de store toneangivende teknologi selskapene og de såkalte «Magnificent 7» (store teknologirelaterte amerikanske aksjer) steg med 10% i juni. Sykliske aksjer som råvarer (inkl. energi) falt i juni, selv om oljeprisen steg med 5 USD/fat. I sum var det ikke store overraskelser når det gjaldt makroøkonomiske nyheter globalt. Economic surprise er en indeks som måler faktiske utfall mot forventede på alle makroindikatorer. I alle regioner viser disse at det er få overraskelser. Samtidig viser f. eks. PMI indeksen for global økonomi at verdensøkonomien vokser noe raskere enn langsiktig trend.

Markedsrenter falt noe, måneden sett under ett, både her hjemme og internasjonalt. Kredittpremier endret seg lite i måneden og vi synes fremdeles high yield representerer et godt alternativ når det gjelder risikojusterte avkastningsutsikter. Styrken i globale aksjemarkeder er veldig konsentrert i USA og rundt et fåtall selskaper. Selv om vi ikke har klare oppfatninger om disse aksjene, representerer dette en risiko som er verdt å merke seg. Høy verdsettelse i globale aksjer er utelukkende en følge av høy prising i USA. Det amerikanske markedet styrer utviklingen i resten av verden og at det er risiko forbundet med amerikanske aksjer som følge av høy prising innebærer også en risiko for andre aksjemarkeder. Vi opprettholder en viss undervekt i internasjonale aksjer av denne grunn men også fordi alternativet til aksjer (rentemarkedene) gir god forventet løpende avkastning.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/