Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn juni

08.06.22

Resesjon eller ikke?

Mai startet negativt i aksjemarkedene, men noe mer beroligende kommentarer fra sentralbanken i USA ga stabilitet rundt forventninger til størrelsen på fremtidige rentehevinger. Aksje- og kredittmarkeder reagerte positivt på dette og måneden sluttet i pluss for de fleste markeder. Det store spørsmålet som vil dominere markedene fremover er naturligvis om sentralbanken i USA klarer å kjøle ned økonomien uten at den bråbremser (en såkalt «soft-landing»). Noen måneder tilbake var økte renter alene bekymringen i markedet mens man nå i økende grad er bekymret for en mulig konsekvens av renteøkningene – nemlig resesjon.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst er fortsatt sterk (med unntak av i Kina) men momentumet avtar noe.Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert ytterligere gjennom mai og er nå 3,3% både for 2022 og 2023. Dette er om lag på linje med trendvekst.
I USA er innenlandsk etterspørsel fremdeles god og spesielt privat konsum var sterkt siste måned og dette til tross for at husholdningene uttrykker pessimisme i ulike målinger. Man ser også tegn til avmatning i boligmarkedet. Trolig vil vi se tydeligere oppbremsing enn det som er forventet men først inn i 2023.Vekstutsikter for 2022 er redusert ytterligere siste måned (fra 3.2% til 2.6%). Dette er fremdeles over trendvekst. Det ventes 2.0 % vekst i 2023 så ingen resesjon forventes.
Europa: Bedriftsundersøkelser er overraskende godt opprettholdt og gir bilde av en økonomi som vokser raskere enn normalvekst. Samtidig er inflasjonen fortsatt stigende, også utover hva som er forventet. Også den europeiske sentralbanken vil sette i gang med rentehevinger snart.Vekstforventninger fortsetter nedover og nå forventes 2,6% i år og 2,2% neste år. Dette er fortsatt klart over langsiktig normalvekst.
Fremvoksende økonomier: Kina er midt oppe i en mini-resesjon som følge av corona-nedstengninger. Makrotall fortsetter å være svake men det lettes nå tydelig på restriksjoner og sammen med stimulative tiltak (renter og infrastruktur-prosjekter) vil dette gi klart økende vekst fremover.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt tydelig over tid og ligger nå på 4,7%. Dette er lavere enn det offisielle målet på 5.5%.
I Norge er arbeidsmarkedet meget stramt og ledigheten fortsetter å synke. Ellers er bildet noe mer blandet, bla. med sviktende optimisme blant husholdninger. Veksten vil trolig fortsatt holde seg høy og Norges Bank vil fortsette å heve renten.Vekstforventningene avtar også i Norge og ligger nå på 3,75% i 2022, hvilket er høyt over normalvekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Samtidig er det ingen store, alvorlige finansielle ubalanser i amerikansk økonomi. Svært høy inflasjon og tilhørende renteøkninger øker sannsynligheten for at en økonomisk nedtur starter tidligere enn hva som ville vært naturlig.Det er forventet at global vekst blir 3.3% i 2022, etter en kraftig nedjustering av forventningene gjennom april. Forventningene både for 2022 og 2023 ligger nå på nivå med trendvekst, hvilket tilsier at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 18 måneder. Også for Q1/22 må inntjeningen karakteriseres som god. I Norge har inntjeningsutviklingen vært ekstrem, og forventningene til 2022 har doblet seg siste 12 måneder. Fremover kan det bli noe mer utfordrende, særlig internasjonalt, pga. svakere vekst.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. For 2022 ventes en inntjeningsvekst på ca. 8 %.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Verdsettelsen av internasjonale aksjer (MSCI World) er redusert som følge av kursfall men er fortsatt høyere enn normalt. Dette gjelder spesielt USA. Indeksen i Norge er uendret så langt i år og målt mot bokførte verdier er verdsettelsen om lag 40% høyere enn normalt. I det mer kortsiktige perspektivet understøttes det norske markedet av meget sterk inntjeningsutvikling.Høyere markedsrenter har rokket ved oppfatningen om at det ikke finnes attraktive alternativer til aksjemarkedet.
Kredittpremier har steget betydelig internasjonalt gjennom april og deler av mai. Kredittpremiene snudde sammen med aksjemarkedet og mai endte om lag uendret. Allikevel har nordiske high yield kredittpremier reagert lite gjennom de to siste måneder.Kredittpremier er fremdeles lavere enn langsiktige normalnivåer.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Verdsettelse er fremdeles en negativ faktor og faren for at den økonomiske veksten reduseres betydelig i relativt nær fremtid har økt de siste måneder. Vi reduserer internasjonale aksjer ytterligere ett knepp ned i begynnelsen av juni.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er at økonomisk vekst blir svært god også i 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/