Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mai

05.05.22

Endelig lyttet markedene til FED

Så var ikke aksjemarkedene immune mot alle negative nyheter allikevel. Spesielt USA falt betydelig i april, noe som ikke er unaturlig da det amerikanske markedet har størst forekomst av høyt prisede (IT) selskaper. Denne type aksjer er mest utsatt for endringer i renten, og april har gitt kraftig renteoppgang i USA. Sentralbanken i USA (FED) har vært meget tydelige på at rentene vil bli satt opp kraftig fremover. Det store spørsmålet er om FED klarer å få ned inflasjonen tilstrekkelig gjennom å dempe etterspørselen «akkurat passe» – dvs. unngå en kraftig økonomisk nedtur (resesjon).

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst er god men det er et visst avtagende momentum å spore, både når vi ser på varekonsum og bedriftsindikatorer. Arbeidsmarkedet i den vestlige verden synes å være uforandret sterkt.Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert ytterligere gjennom april og er nå 3,5 % for 2022. Dette er om lag på linje med trendvekst.
I USA viser makroindikatorer gjennomgående at veksttakten er god. BNP veksten i Q1 var negativ men dette var som følger av bl.a. lagerjusteringer. Underliggende etterspørsel var god også gjennom Q1.Vekstutsikter for 2022 er redusert ytterligere siste måned (fra 3.5% til 3.2%). Dette er fremdeles klart over trendvekst.
Europa: Bedriftsundersøkelser er overraskende godt opprettholdt og gir bilde av en økonomi i godt driv. Inflasjonen er tiltagende og var høyere enn ventet siste måned.Vekstforventninger er nedjustert fra 3.1% til 2.8% i løpet av april. Dette er fremdeles langt over normal vekst i EMU.
Fremvoksende økonomier: Kinesisk vekst svekkes ganske kraftig nå, først og fremst som følge av korona-restriksjoner. Samtidig iverksettes stimulative tiltak som rentenedsettelser og annonsering av infrastruktur-prosjekter. Myndighetene vil gjøre mye for at veksten skal være tilstrekkelig høy inn mot høsten og folkekongressen.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt marginalt også siste måned og ligger nå på 4.9 %. Dette er lavere enn det offisielle målet på 5.5 %.
I Norge var detaljomsetningen kraftig opp siste måned og arbeidsmarkedet viste tegn til ytterligere tilstramning.Vekstforventningene er uendret siste måned og for 2022 ventes 4 % vekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Veksten i 2022 vil også bli klart høyere enn normalt og bidra til at oppgangen blir ytterligere moden. Dette vil bidra til å øke risikoen for tilbakeslag på et senere tidspunkt (mest trolig etter årsskiftet 22/23). Ukraina krisen kan potensielt endre dette forløpet men vi legger til grunn at krisen ikke fremskynder en slik hendelse.Det er forventet at global vekst blir 3.5 % i 2022, etter en kraftig nedjustering av forventningene gjennom april. Forventningene både for 2022 og 2023 ligger nå på nivå med trendvekst, hvilket tilsier at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 18 måneder. Q1/22 synes å bli om lag som ventet i USA og Europa mens de foreløpige er klart høyere enn ventet i Norge. Svakere økonomisk vekst, høy lønnsvekst og rekordhøye marginer gjør inntjeningen utsatt fremover, spesielt i USA.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. For 2022 ventes en inntjeningsvekst på ca. 7 %.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er 40 % høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring. Prisingen anses å være høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart.Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg klart internasjonalt men var uendret til svakt fallende i Norge. Kredittpremier er under langsiktige normale nivåer.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Vi tror fremdeles at den økonomiske veksten i 2022 blir god og vi ønsker derfor ikke å redusere aksjevekten ytterligere nå ved inngangen til mai.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er at økonomisk vekst blir svært god også i 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/