Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn mars

07.03.22

Ukraina skaper ny usikkerhet

Invasjonen i Ukraina har kastet om på mange forutsetninger i markedene. Rentene har falt kraftig tilbake i slutten av februar og aksjemarkedene (med ett unntak) har falt på usikkerhet om videre utvikling. Samtidig har prisene på energi og andre råvarer steget betydelig, noe som har gjort at Oslo Børs faktisk steg i februar. Historisk har såkalte geopolitiske hendelser gitt kun kortvarig og ikke veldig alvorlige negative markedseffekter. Denne situasjonen kan potensielt være mer alvorlig, bl.a. som følge av effektene det kan ha for energipriser på lengre sikt. Det er vanskelig å vite om tidspunktet for maksimal usikkerhet er foran oss eller bak oss. Vi har allerede en forsiktig holdning til risiko i form av undervekt i aksjer og high yield og gjør denne måneden kun en mindre nedjustering av norske aksjer som følge av svært sterk utvikling siste tiden.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst er sterk selv om det er variasjoner regionalt og noen temporære svekkelser sfa. korona. Den siste måneden har indikatorene vært på den sterke siden, men krigen i Ukraina vil påvirke negativt fremover.Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Også for 2022 ventes en global vekst på 4.3%, klart over trendvekst.
I USA viser makroindikatorer at veksten er god i amerikansk økonomi. Privat konsum steg kraftig siste måned. Flere meldte seg som arbeidssøkende i desember, noe som var nødvendig for å få et bedre balansert arbeidsmarked. Inflasjonen er fortsatt urovekkende høy og representerer en klar utfordring.Vekstutsikter for 2022 er noe redusert siste måned, men det forventes fortsatt 3,7 % vekst, hvilket er langt over normal-vekst.
Europa: Høyere energipriser i kjølevannet av Ukraina-krisen vil bremse veksten og øke inflasjonen men det er i dag svært vanskelig å si i hvor stor grad. Før krisen i Ukraina var utsiktene svært gode for europeisk vekst i 2022. Vi legger til grunn at veksten vil være høyere enn normalt i 2022 på tross av Ukraina-usikkerheten.Vekstforventninger er godt opprettholdt de siste månedene. For 2022 er veksten forventet å bli 4.0%, hvilket er langt over normalvekst (1-1.5%).
Fremvoksende økonomier: Kinesisk vekst har vært svak en stund (bl.a. sfa. en svekket eiendomssektor) og tall gjennom siste måned bekrefter inntrykket av en svak økonomisk vekst. Vi er trolig i ferd med å snu opp igjen, bl.a. sfa. stimulative tiltak fra myndighetene.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 har avtatt noe siste måneder men ligger på over 5%.
I Norge er indikatorer volatile fra måned til måned men arbeidsmarkedet viser en kontinuerlig bedring og siste måned ga kraftig fall i ledigheten og antall ledige stillinger var rekordhøyt. Veksten blir sterk i 2022.Vekstforventningene er uendret siste måned og for 2022 ventes over 4% vekst.
Global økonomisk syklus har blitt relativt moden etter kortvarig nedtur i 2020 og den etterfølgende meget sterke veksten. Veksten i 2022 vil også bli klart høyere enn normalt og bidra til at oppgangen blir ytterligere moden. Dette vil bidra til å øke risikoen for tilbakeslag på et senere tidspunkt (mest trolig etter årsskiftet 22/23). Ukraina krisen kan potensielt endre dette forløpet men vi legger til grunn at krisen ikke fremskynder en slik hendelse.Det er forventet at global vekst blir 5.8% i 2021 og 4.3% i 2022. For 2022 er dette fremdeles mer enn 1 % poeng høyere enn trendvekst. Forventningene for 2023 ligger på nivå med trendvekst, hvilket tilsier at det ikke forventes noe alvorlig økonomisk tilbakeslag de neste 18-24 måneder.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk siste 18 måneder. 4. kvartal 2021 ser også ut til å bli et sterkt inntjeningskvartal. Nivået på inntjeningen i dag ligger tydelig over den langsiktige trenden i de fleste større markeder. Dette representerer i seg selv en risiko for utviklingen i 2022, men spesielt for 2023.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå over hva forventningene for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med over 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på ca. 6 %.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er 40-50% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er et strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring. Prisingen anses med andre høyere høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart, men forhold knyttet til konjunkturfase innvirker på allokeringsbeslutningen (under).Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg videre i februar internasjonalt og også i Norden steg de betydelig i februar. Kredittpremier er generelt lavere enn hva som er naturlig på lang sikt men «feilprisingen» i det nordiske markedet er mindre enn internasjonalt.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Vi tror fremdeles at vi har en god stund igjen før den nåværende konjunkturoppgangen stopper selv om Ukraina-situasjonen har økt risikoen for at dette kan skje tidligere. Vi reduserer eksponeringen mot norske aksjer et knepp til som følge av at investorene så langt synes å ha mest fokus på de positive effektene av høyere råvarepriser og lite fokus på farene dette representerer for verdensøkonomien. Obligasjoner med lav rente- og kredittrisiko foretrekkes.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er at økonomisk vekst blir svært god også i 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/