Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn november

04.11.21

Inntjeningsjubelen fortsetter

Til tross for lite avklaringer rundt viktige makroøkonomiske temaer (høy inflasjon, kinesisk vekst og eiendomssektor, sentralbankenes innstramminger etc.) var det en klart positiv stemning i aksjemarkedene i oktober. Mot slutten av måneden begynte det å avtegne seg tydelige tegn på at inntjeningen også for 3. kvartal ville bli bra for verdens børsnoterte selskaper. Inntjeningen ser ut til å bli klart bedre enn ventet også dette kvartalet. Siden starten av året er inntjeningsforventningene for verden (MSCI World) for 2021 steget med 22 %, noe som er bemerkelsesverdig (faller vanligvis ca. 10 % gjennom kalenderåret). Markedsrentene steg innledningsvis i måneden men falt senere tilbake, hvilket også understøttet aksjemarkedene mot slutten av oktober.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst toppet ut i Q2 og vi vil få mer normal global økonomisk vekst fremover. Utfordringer bl.a. knyttet til komponentmangel i globale produksjonskjeder bremser veksten. Veksten vil trolig bli bedre enn langsiktig trendvekst også i 2022 men risikoen ligger trolig på nedsiden ift. relativt høye forventinger.Vekstforventningene for verdensøkonomien har konsekvent vært for lav for inneværende år. Siste måned er forventningene til vekst i 2021 noe nedjustert mens 2022 er opprettholdt på nivåer klart over langsiktig trend.
I USA må makroøkonomiske indikatorer sies gjennomgående å ha vært positive i oktober. Imidlertid er det videre tegn til at lønns- og prisoppgangen er en utfordring. Den viktigste faktoren for at veksten utover i 2022 skal bli god er at flere kommer tilbake til arbeidsmarkedet.Vekstutsikter er justert videre ned både for 2021 og 2022 (fortsatt 4% for 2022).
Europeisk vekst har også passert toppen, bl.a. basert på at PMI for industrien kommer ned (fremdeles på et høyt nivå). Komponent-mangel spesielt i bilindustrien bremser også veksten noe. Selv om veksttoppen er nådd er det grunn til å regne med sterk vekst også fremover. Det er bra potensial for gjeninnhenting i tjenestesektoren spesielt i Sør-Europa. Også finanspolitikk vil bidra positivt ut i 2022.Vekstforventninger for 2021 er økt videre til 5.0% (fra 4.2% på forsommeren) og er også stigende for 2022 (4.3% mot 4.2% på for-sommeren).
Fremvoksende økonomier: Vekstsignalene i Kina er fremdeles på den svake siden og uro i eiendomssektoren kan gi ytterligere negative effekter. I fremvoksende økonomier ellers er oktober preget av bedring i detaljomsetning og bedriftsbarometre.Veksten nedjusteres videre for 2021 men er uendret for 2022.
I Norge er arbeidsmarkedet i sterk bedring og antall sysselsatte er nå klart over pre-pandemi nivå. Detaljomsetningen har vært veldig volatil siste året men var sterkere enn antatt siste måned.Veksten i Norge er ventet å bli 3.7% både i 2021 og 2022, hvilket er uendret siste måned.
Global økonomisk syklus var relativt moden før corona-krisen. Vi har fått en historisk dyp og rask økonomisk nedtur uten at tradisjonelle sykliske komponenter (investeringer etc.) falt mye (hovedsakelig tjenestesektoren som ble rammet). Dette har betydning for forløp og varighet av konjunkturoppgangen vi er inne i nå. Vi vil trolig ha noen år igjen men dette avhenger mest kritisk av at arbeidsmarkedet i USA normaliserer seg i stor grad (veldig mange har i alle fall midlertidig meldt seg ut av arbeidsmarkedet).Det er forventet at global vekst blir 6.0% i 2021. Foreløpig lite fokus på hvor langvarig og sterk oppgangen vil være (utover 2021), men offisielle forventninger for 2022 er en vekst på 4.5%, som i så fall vil være høyere enn trendvekst. Dette innebærer at det ikke er noen forventninger om en mer alvorlig oppbremsing i verdensøkonomien neste år.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles sterk de siste 5 kvartalene. Også for Q2/21 er resultatene svært gode, både absolutt og relativt til forventninger. Selv om resultatene slår offisielle forventninger, er utslagene i aksjekurser beskjedne. Dette betyr at markedsaktører i sum har høyere forventninger enn analytikerne. Lavere økonomisk vekst og større innslag av tjenester i samlet etterspørsel kan gi noe svakere inntjeningsutvikling fremover.Estimatene har vært for konservative 4 kvartaler på rad. Ventet inntjening for globale aksjer (MSCI World) for kalenderåret 2021 er nå over hva forventningene for 2021 var rett i forkant av pandemien og forventningene har økt med over 20% siden starten av året. Forventninger til inntjeningen i 2021 har vært økende siden sommer/høst i fjor i alle regioner, og denne tendensen ser nå ut til å holde seg. For 2022 ventes gjennomgående en inntjeningsvekst på drøyt 7%.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Aksjemarkedene i Norge og verden (MSCI World) er nå nesten 50% høyere priset enn langsiktige normalnivåer. Et lavt rentenivå, som trolig er strukturelt fenomen, kompenserer noe men uansett er prisingen en utfordring ift. utforming av strategi. Prisingen anses med andre høyere høyere enn det som er langsiktig opprettholdbart men forhold knyttet til konjunkturfase innvirker på allokeringsbeslutningen.Langvarig lave renter gir grunnlag for høyere prising av aksjer men dagens ekstreme rentenivå er trolig ikke fullt ut reflektert i aksjemarkedet. Mangel på alternative avkastningsalternativer gir stigende aksjemarkeder (i fravær av alvorlige negative hendelser).
Kredittpremier steg noe i Norden gjennom oktober og var om lag uendret internasjonalt. Kredittpremier innenfor høyrente-segmentet skal være høyere i Norden enn i Europa og USA. Allikevel anser vi fremdeles at differansen taler i favør av den nordiske regionen.Kredittpremier er generelt klart lavere enn langsiktige normalnivåer. Dette gjelder i første rekke internasjonalt og spesielt i de aller mest risikable delene av high yield markedet.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Etter nedjusteringen av int. aksjer ved inngangen til oktober gjør vi ingen ytterligere endringer nå. Selv om prisingen av norske aksjer ikke fremstår billigere enn globale aksjer, vil det norske markedet trolig kunne utvikle seg bedre enn internasjonale aksjer som følge av økende energipriser og tendens til økende renter. Vi tror fremdeles at vi har en god stund igjen før den nåværende konjunkturoppgangen blir «overmoden». Av den grunn tror vi ikke at en større nedgang i aksjemarkedene (> 20% fall) er nært forestående. Imidlertid øker risikoen med tiden og verdsettelse slik at en gradvis videre risikoreduksjon mot slutten av dette året og gjennom 2022 er den mest sannsynlige utviklingen.Den dominerende oppfatningen i kapitalmarkedene er trolig at økonomisk vekst blir svært god i 2021 og 2022 samtidig som rentene forblir rekordlave. Dette er en naturligvis en optimal miks for aksjemarkedene.

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/