Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet

Markedssyn september

07.09.22

Fornyet rentefrykt

Markedsrenter over hele den vestlige verden steg kraftig i august, bl.a. etter uttalelser fra sentralbank-sjefen i USA. Dette var heller ikke musikk i ørene for aksjemarkedene, som globalt falt ca. 3 % (i lokal valuta). Oslo Børs var mer beskyttet nok en gang og var tilnærmet uendret i august. Aksje- og rentemarkeder har vært for optimistiske ift. både nivå og tidspunkt for toppunktet i sentralbank-renter. Global økonomisk vekst har avtatt, men må ytterligere ned for å tilfredsstille sentralbankenes ønske om et kjøligere arbeidsmarked som igjen skal sikre en mer fornuftig langsiktig inflasjonsutvikling.

 

Strategi

Økonomisk vekst

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Global vekst avtar, spesielt i vestlige deler av verden. Bedriftsindikatorer viser nedadgående tendens stort sett over hele verden.Vekstforventningene for verdensøkonomien har blitt nedjustert ytterligere siste måned og er nå 2,9 % og 2,7 % for hhv. 2022 og 2023. Dette er noe lavere enn trendvekst.
I USA viser tall for arbeidsmarkedet at det fortsatt er svært god etterspørsel etter arbeidskraft. Andre indikatorer viser noe mer avmatning.Vekstutsikter for 2022 og 2023 er tydelig nedjustert også gjennom juli (ned 0,6 % til hhv. 1,7 % og 1,1 %).
Europa: Veksten svekkes men ikke på en dramatisk måte enda. Inflasjonen overrasker negativt og betyr økte renter fra ECB fremover.Vekstforventningene for 2023 falt videre i august (ned til 0,8 % hvilket er noe under trendvekst).
Fremvoksende økonomier: Etter svekkelse gjennom noen måneder synes veksten å være stabilisert i Kina.Forventningene til kinesisk vekst i 2022 falt til 3,5 % i august (fra 4,0 %) . Dette er betydelig lavere enn det offisielle målet på 5,5 %. For 2023 er forventningene uendret på 5,2 %.
I Norge er arbeidsmarkedet meget stramt og ledigheten fortsetter å synke. Husholdningene uttrykker stor pessimisme og handler også mindre enn forventet.Vekstforventningene avtar kraftig også i Norge men ligger fremdeles på 3,2 % i 2022, hvilket er høyt over normalvekst.
Global økonomisk syklus er moden, spesielt i USA men også i Europa er bl.a. arbeidsmarkedet rekord-stramt. Samtidig er det ingen store, alvorlige finansielle ubalanser i amerikansk økonomi. Standhaftig høy inflasjon og tilhørende nødvendige renteøkninger betyr at økonomisk vekst vil avta betydelig (ønsket fra sentralbankene).Aksjemarkedene kan sies å prise et mildt økonomisk tilbakeslag mens kredittmarkedene internasjonalt tilsynelatende priser inn et noe mer alvorlig økonomisk tilbakegang.

Inntjening

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Inntjeningsutviklingen i selskaper over hele verden har vært særdeles god etter pandemien. Q2 rapportering gjennomgående god også i Q2 (Norge og internasjonalt) selv om momentumet kan sies å være avtagende. Klart negativ vekst i inntjeningen er å forvente – spesielt internasjonalt inn i 2023.Estimatene for 2023 har blitt nedjustert kun med rundt 3 % siden toppen i mai/juni. Dette er for optimistisk.

Markedene

FIRST Fondenes syn:Konsensus:
Verdsettelsen av internasjonale aksjer (MSCI World) er høyere enn normalt, mest som følge av amerikanske aksjer. Norske aksjer er også priset klart høyere enn langsiktig normal-prising.Høyere markedsrenter har rokket ved oppfatningen om at det ikke finnes attraktive alternativer til aksjemarkedet.
Kredittpremier internasjonalt økte igjen gjennom august mens norske steg marginalt. Fremdeles er differansen mellom Norge og utlandet svært lav.Kredittpremier internasjonalt er nå om lag på normale gjennomsnitts-nivåer.
Aktiva allokering: Vår metodikk er å gradvis redusere risikoen i tråd med høyere prising og mer moden konjunktursituasjon. Verdsettelse er en negativ faktor fremdeles. Markedet har tatt inn over seg at veksten blir svakere men trolig i beskjeden grad. Uendret og fortsatt undervekt aksjer og kreditt-obligasjoner anbefales.Vedvarende høy inflasjon og avtagende vekstforventninger er en dårlig miks for aksjemarkedet. Høyere renter (og utsikter til enda høyere nivåer) gjør at aksjemarkedet ikke lenger betraktes som «eneste alternativ».

Du finner de enkelte fonds månedsrapporter på vår hjemmeside ved å klikke på fondet i tabellen på følgende link:

https://www.firstfondene.no/