Hopp til innhold
Nyhet

Mer uro i markedene – «get used to it»

05.03.18

Nærmere 2 år med ekstremt lav volatilitet kan være over for denne gangen. Korreksjonen i begynnelsen av måneden kan allerede være over uten at det har gitt nevneverdig frykt i markedet. Stigende renter og usikkerhet rundt økonomisk vekst vs. inflasjonsutvikling vil sannsynligvis gi mindre stabile aksjemarkeder fremover. Allikevel tror vi hovedretningen vil være opp for aksjemarkedene i et noe lengre tidsperspektiv.

Markedsutvikling

Et sterkt januar ble avløst av en lenge etterlengtet korreksjon, med opphav i USA. Aksjer, kredittpremier og råvarepriser beveget seg helt parallelt og i løpet av èn uke falt aksjemarkedet 10 %. Uvanlig nok falt europeiske aksjer mindre enn de amerikanske. Korreksjonen er også tilsynelatende mindre langvarig og mindre dyp enn de typiske korreksjonene. Grafen under viser dette for Oslo Børs (grønn linje er dagens situasjon mens grå linje markerer gjennomsnittlig korreksjonsforløp hvor de store «krakkene» er utelatt).

Makroøkonomisk utvikling

Det siste året har vært preget av tiltagende gode makroøkonomiske vekstsignaler globalt. Veksten har forsterket seg i stort sett alle viktige økonomiske områder, om enn med et visst unntak av Kina hvor veksten grovt sett har vært opprettholdt på et forholdsvis høyt nivå.

Vi får nå noen signaler på at vekstmomentumet i global økonomi avtar. Dette er synlig både på industrisiden samt i form av at konsumet blant husholdninger viser en noe svakere tendens. Samtidig har vi fått noen nye tegn til at lønns- og prisveksten tiltar, og da først og fremst i USA. Det er naturlig at dette skjer først i USA hvor konjunktursyklusen har kommet lengst. Disse signalene har gjennom januar og februar gitt press oppover også på rentene. Usikkerhet rundt styrken på inflasjons- og rentestigning vil kunne prege markedene i tiden fremover. Historien viser at når inflasjon og renter øker raskt eller kommer opp på (for) høye nivåer representerer dette et problem for aksjemarkedene. Samtidig er det slik at rente- og inflasjonsstigning i moderat grad ikke forhindrer en videre oppgang i aksjemarkedene.

Tabellen over viser at aksjemarkedet som regel stiger i perioder med økende langrenter (amerikanske data). Historisk har rentenivå på mer enn 5 % vært negativt for aksjemarkedet, men vi bør trolig legge til grunn at det kritiske nivået nå er lavere, i tråd med hva som nå må antas å være normal-rentenivå. Like fullt er dagens langrentenivå på 2,8 % i USA et godt stykke unna nivåer for hva som burde representere et problem for aksjemarkedet.

I norsk økonomi har boligmarkedet lenge representert den største usikkerheten i forhold til hovedhypotesen om en god økonomisk utvikling. De siste boligpristallene tyder imidlertid på at markedet stabiliserer seg klart. Nedsiderisikoen er dermed betydelig redusert for norsk økonomi, noe som også burde innebære en videre styrking av den norske kronen. Tall for oljeinvesteringer taler også i favør av en styrket norsk økonomi.

Strategi

Vi må forvente mer volatile aksjemarkeder i tiden fremover, både som følge av at de siste 18 måneder har vært unormalt stabile men også som følge av at vi er lenger ut i oppgangen. I dag har vi en situasjon med tendenser til noe svakere vekstsignaler samtidig som vi ser økende inflasjonstendenser og økende renter. Usikkerheten rundt hvordan dette spiller ut vil kunne skape ekstra volatilitet i tiden fremover. Vi har fokus på å vurdere faren for et alvorlig økonomisk tilbakeslag for verdensøkonomien. Det er ikke det vi ser begynnelsen på nå, slik vi vurderer det. Tradisjonelle varsler på en snarlig kraftig økonomisk nedtur glimrer i stor grad med sitt fravær enn så lenge. Verdsettelsen av aksjemarkedene er bare marginalt lavere enn i slutten av januar, og er moderat høyere enn det langsiktige gjennomsnittet (med unntak av USA som er klart høyere). Vi beholder derfor en svak overvekt mot aksjer, hovedsakelig rettet mot kontinental-Europa og Norge. Vi tror også nordisk high yield vil gi god risikojustert avkastning i 2018.