Hopp til innhold
Nyhet

Nå tjener man på renter igjen!

15.09.22

Etter mer enn 10 år med pengemarkedsrente under 2 % er den nå omkring 2,75 %, og markedsforventningen er at den skal opp til 3,75 % i løpet av vinteren.Det er styringsrenten til Norges Bank som er årsaken til økt pengemarkedsrente. Norges Bank setter opp renten fordi inflasjonen er for høy, og det ser ut til at lønningene øker mer enn hva som er forenlig med inflasjonsmålet på 2 %. Norges Bank ønsker ikke en «lønns- og prisspiral».

Tabellen over viser at man kan oppnå fra 2,75 % til omkring 10 % i rentemarkedet.

 

FIRST High Yield – Forventet avkastning 10,0 %*

I FIRST High Yield er pengemarkedsrenten en komponent å regne med. Nesten alle obligasjonene i porteføljen er knyttet til Nibor eller en tilsvarende pengemarkedsrente for valutaobligasjoner pluss en avtalt kredittmargin. Brutto yield i fondet er nå 10,0 %.

Det er naturligvis kredittpremiene som er det viktigste i High Yield og disse varierer i stor grad i takt med utlandet og aksjemarkedene. Kredittpremien i fondet er nå cirka 7,5 % og den har økt i år i takt med krigen i Ukraina og noe svakere aksjemarkeder. Norsk High Yield har klart seg meget godt i forhold til High Yield i andre land og regioner hittil i år. Det skyldes både at vi har få fastrenteobligasjoner og at det i Norge er mye shipping- og oljeeksponering, to sektorer som har hatt god inntjening det siste året. Når Nibor i tillegg øker med omtrent 2 %-poeng siste året løfter det inntjeningen i fondet, alt annet like, fra 8 % til 10 %.

Les mer om FIRST High Yield her

 

FIRST Yield – Forventet avkastning 4,8%*

FIRST Yield er også dominert av obligasjoner knyttet til 3 mnd. Nibor. Etter 10 år med svært kort durasjon i fondet grunnet lave fastrenter, mener vi nå det er på tide å sikre noe fremtidig renteinntjening ved å investere deler av porteføljen i obligasjoner med fast rente.

Grafen under viser historisk utvikling for norsk renteswap med 5 års løpetid over de siste 10 år. En renteswap er en kontrakt i rentemarkedet som inneholder markedsforventningen til gjennomsnitt pengemarkedsrente fra kontraktsinngåelse og de neste 5 årene.

Vi har de siste ukene investert omkring 1/3 av FIRST Yield i obligasjoner med fast rente. De gir oss høyere inntjening i dag enn dagens pengemarkedsrente. Vi mener forventingene til pengemarkedsrenten frem i tid nå har kommet så høyt at det er riktig å sikre god inntjening i deler av porteføljen. Faller renteforventingene vil vi få kursgevinster dersom det skulle slå til.
Les mer om FIRST Yield her

 

FIRST Money Market – Forventet avkastning 2,75%*

Den økte renten gir alle våre rentefond en klar fordel nå. Pengemarkedsrenten er den viktigste inntektsdriveren i alle våre rentefond og i pengemarkedsfondet er den totalt dominerende. Når 3 måneder Nibor er 2,75 % kan man forvente en løpende avkastning på dette nivået. Dersom den stiger videre mot 3,75 % kan man forvente at løpende avkastning gradvis øker opp til 3,75 % i takt med Nibor.

Les mer om FIRST Money Market her

 

*Brutto yield er før forvaltningshonorar.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.