Hopp til innhold
Nyhet

Også den nye oljeskatten er en gavepakke til oljenæringen

13.09.21

Det nye oljeskattesystemet øker lønnsomheten for nye oljeprosjekter kraftig, spesielt for større prosjekter med lang investeringsperiode.

Solberg-regjeringen la nylig frem forslag til et nytt petroleumsskattesystem. SV «jubler» i en forestilling om at oljeskattesubsidiene fjernes, mens Venstre tror endringene vil stoppe ulønnsomme prosjekter.

Frp truer derimot med å felle regjeringen, mens MDG kaller det hele en bløff og naturvernforbundet er negative. Men hvem er blitt lurt?

Det nye foreslåtte skattesystemet innebærer at oljeselskapene nå får skattemessig refundert 78 prosent av investeringsbeløpet umiddelbart, mens man tidligere fikk refundert 90 prosent over en seksårsperiode. Et enkelt kontantstrømsregnestykke vil vise at den nye ordningen i realiteten er en finansieringspakke på netto 62 prosent av investeringsbeløpet til en rentekostnad på 6,3 prosent, sammenlignet med dagens skattesystem.

I en verden der tilgang til kapital blir stadig vanskeligere for fossile prosjekter, innebærer dermed det nye foreslåtte systemet en kjærkommen håndsrekning fra staten: Den trår til når finansmarkedet «svikter» klimaødeleggende sektorer.

Fjerningen av refusjonsordningen for leting gir en liten innskjerpelse på åtte prosent fra det forrige systemet, men gitt at letekostnader representerer en brøkdel av investeringsbudsjettene på norsk sokkel, er dette kun en liten parentes.

Norsk sokkel har fremdeles et av verdens mest attraktive systemer for leteboring.

I fondet FIRST Impact har vi gjort et enkelt regnestykke på et prosjekt tilsvarende Noaka-feltet, med antatt fireårs investeringsperiode og 50 prosent olje-/gassmiks. Det viser at:

  • Balanseprisen, prisen som må til for å sikre ti prosent prosjektavkastning, faller fra 52 dollar per fat olje med det tidligere skattesystemet til 43 dollar med det nye, foreslåtte systemet.
  • Prosjektets «internrente» – et viktig lønnsomhetsmål som benyttes i investeringsanalyser – vil med olje- og gassprisantagelsene fra regjeringens perspektivmelding øke fra ni prosent til 22 prosent.

Det nye oljeskattesystemet øker dermed kraftig lønnsomheten for nye prosjekter, spesielt for større prosjekter med lang investeringsperiode.

Det midlertidige petroleumsskattesystemet fra i fjor var tidenes gavepakke til oljeselskapene, og skatteinntektene til staten fra petroleumsnæringen er på det laveste nivået siden vi startet med oljeaktivitet. Forslaget til nytt skattesystem innebærer at petroleumsinntektene vil fortsette å være lave de nærmeste årene, mens petroleumsinntektene på lang sikt vil være avhengig av hva slags priser man vil realisere på naturgass og olje i årene som kommer.

At fossile energikilder blir utkonkurrert av billig fornybar energi, og at kundene har vedtatt å avvikle bruk av fossile energikilder, indikerer høyst usikre fremtidsutsikter for olje og ikke minst naturgass.

Kort oppsummert innebærer det nye foreslåtte petroleumsskattesystemet at oljeselskapene får en gunstig finansieringspakke fra staten for å sanksjonere nye oljefelt – i en verden der FNs klimapanel og IEA sier at vi ikke trenger flere oljefelt hvis vi skal nå klimamålene.

Samtidig vil lavere petroleumsskatteinntekter de nærmeste årene kunne redusere den norske stats handlingsrom til å støtte en omstilling til en mer bærekraftig verden med nye grønne næringer og innbyggere med et lavere klimaavtrykk.

Skrevet av Ole André Hagen for Dagens Næringsliv september 2021.

Les mer om FIRST Impact her.