Hopp til innhold

Om FIRST Fondene

FIRST Fondene har 15 ansatte med lang erfaring fra blant annet First Securities og Swedbank. Høyt kompetansenivå og integritet er fellesnevneren blant de ansatte. De ansatte har arbeidet sammen i Swedbank Asset Management siden 2011, og har i den perioden løftet FIRST Fondene fra ca. 1,5 mrd. NOK til 10 mrd. NOK i AUM. Ansatte har en betydelig andel av sine private midler både i selskapet og i FIRST fond.

FIRST Fondene er en aktiv forvalter

 

Dette betyr at de aksjene og obligasjonene som inngår henholdsvis i våre aksje- og rentefond er valgt ut på grunnlag av en fundamentalt basert analyse og forventning om at disse vil gi en best mulig avkastning for deg som andelseier. Selskapssammensetning i fondene vil generelt avvike betydelig fra markedets. Vi tror at en slik aktiv investeringsfilosofi vil gi en klar meravkastning for deg som investor.

Vår aktive forvaltningsfilosofi reflekteres også i vårt kombinasjonsfond. I tillegg til aktive selskapsvalg blant norske aktiva, vil fondet gjøre aktive risikotilpasninger av aksjeandelen i fondet. Denne tilpasningen er basert på en disiplinert metodikk hvor verdivurdering av de ulike aktivaklassene samt en vurdering av den langsiktige makroøkonomiske syklusen er bærebjelker. Vi tror en slik disiplinert tilnærming vil gi en klart høyere risikojustert avkastning enn en passiv tilnærming til risikostyring.

Historie

Historikken til FIRST Fondene går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset FIRST Securities, som på denne tiden var dels eiet av partnere og dels Sparebank1-Gruppen og Swedbank. FIRST Securities var et velrennomert meglerhus kjent for god fundamental analyse av norske aksjer. Tanken var å kunne utnytte analysene i ulike forvaltningsprodukter. Selskapet ble startet opp med en aktiv forvaltnings­konsesjon og fondene var etablert på irsk plattform.

Swedbank overtok FIRST Securities i november 2010, og etter en restrukturering ble FIRST Asset Management AS startet opp samme år, med konsesjon også til å drive fondsforvaltning i Norge. En ny organisasjon ble etablert fra 2011. Året etter ble FAM solgt til Swedbank sitt heleide forvaltnings­selskap Robur AB som eide selskapet frem til oktober 2016. I oktober 2016 ble selskapet kjøpt ut i felleskap av Nansen Capital Partners AS og de ansatte i Swedbank Asset Management. Kunder og kunderådgivere fra Swedbank ble i denne prosessen overført til forvaltningsselskapet. Andenes Investments SL kjøpte i mai 2018 aksjeposten til Nansen Capital Partners AS. FIRST Fondene er i dag et forvaltningsforetak som driver fondsforvaltning, aktiv forvaltning og rådgivning for kundene.

«FIRST Fondene er en aktiv forvalter»

Historikken til FIRST Fondene går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset FIRST Securities, som på denne tiden var dels eiet av partnere og dels Sparebank1-Gruppen og Swedbank. FIRST Securities var et velrennomert meglerhus kjent for god fundamental analyse av norske aksjer. Tanken var å kunne utnytte analysene i ulike forvaltningsprodukter. Selskapet ble startet opp med en aktiv forvaltnings­konsesjon og fondene var etablert på irsk plattform.

Swedbank overtok FIRST Securities i november 2010, og etter en restrukturering ble FIRST Asset Management AS startet opp samme år, med konsesjon også til å drive fondsforvaltning i Norge. En ny organisasjon ble etablert fra 2011. Året etter ble FAM solgt til Swedbank sitt heleide forvaltnings­selskap Robur AB som eide selskapet frem til oktober 2016. I oktober 2016 ble selskapet kjøpt ut i felleskap av Nansen Capital Partners AS og de ansatte i Swedbank Asset Management. Kunder og kunderådgivere fra Swedbank ble i denne prosessen overført til forvaltningsselskapet. Andenes Investments SL kjøpte i mai 2018 aksjeposten til Nansen Capital Partners AS. FIRST Fondene er i dag et forvaltningsforetak som driver fondsforvaltning, aktiv forvaltning og rådgivning for kundene.

 • POLICYERKLÆRING

  Gjennom ansvarlige og etiske investeringer ønsker FIRST Fondene å bidra til langsiktig verdiskapning og positiv utvikling innenfor ESG-området. Ved å kombinere tradisjonell fundamental analyse av selskaper med ansvarlige vurderinger vil vi sikre våre kunder best mulig risikojustert avkastning.

   

  Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige investeringer som FIRST Fondene har integrert i sine prosesser. Hovedformålet med retningslinjene er å forhindre at FIRST Fondene, gjennom sine investeringer, bidrar til brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. Retningslinjene gjelder for selskapets aktivt forvaltede fond.

  Som en del av vår innsats for å fremme ansvarlige investeringer, har FIRST Fondene signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, de såkalte UN PRI[1], og har på den måten forpliktet oss til å integrere prinsippene i investeringsprosesser, beslutningsprosesser og utøvelse av aktivt eierskap. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner, slik som UN PRI og UN Global Compact[2]. FIRST Fondene rapporterer årlig til PRI på etterlevelsen av prinsippene.

  PRINSIPPER FOR ANSVARLIGE INVESTERINGER

  ADFERDS-NORMER

  Menneskerettigheter

  FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter og ikke medvirker til misbruk av menneskerettigheter.

  Arbeidsstandarder

  FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper støtter etablering av foreninger og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger, støtter eliminering av alle former for tvangsarbeid, støtter avskaffelse av barnearbeid og opprettholder eliminering av diskriminering i forhold til arbeid og yrker.

  Miljøbeskyttelse

  FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer, tar initiativer til å fremme større miljøansvarlighet og oppmuntrer til utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier.

  Anti-Korrupsjon

  FIRST skal i sine investeringsprosesser ha fokus på at selskaper jobber mot korrupsjon i alle slags former, inkludert utpressing og bestikkelser.

  Alle FIRST sine fond er underlagt en kvartalsvis gjennomlysning av porteføljene i forhold til ovennevnte atferds-normer. Selskaper som viser avvik i forhold til disse normene, vil bli nærmere analysert av FIRST. Den aktuelle investeringen/selskapet vil bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Det kan være tilfeller der selskapet jobber med korrigerende tiltak, men at disse ennå ikke er implementert. Videre kan det tenkes at FIRST ønsker å gå i dialog med selskapet for å påvirke det i en mer ansvarlig retning. Avhengig av resultatene vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.

  PRODUKTKATEGORIER

  FIRST Fondene har valgt å utelukke selskaper som tilhører bestemte produktkategorier. Disse produktene er forbundet med betydelig risiko for skade på samfunn, miljø eller helse. FIRST utelukker selskaper som;

  • Er involvert i kontroversielle våpen, herunder:
  • Anti-personell miner[3],
  • Biologiske våpen[4],
  • Kjemiske våpen[5],
  • Klasebomber[6]
  • Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen [7]
  • Er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi
  • Er involvert i produksjon av tobakk
  • Er involvert i produksjon av pornografisk materiale

  Investeringer i selskap som er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi er likevel tillatt så lenge selskapet har fattet forpliktende vedtak om å redusere produksjonen til 0 innen rimelig tid, samt at andelen i utgangspunktet ikke overstiger 10% av omsetningen.

  Før det treffes beslutning om investering i nye selskaper skal det alltid kontrolleres at selskapene ikke er omfattet av de ekskluderte produktkategoriene. Porteføljene er også underlagt en løpende overvåkning. Dersom den løpende overvåkningen gir mistanke til brudd på retningslinjene, vil den aktuelle investeringen/selskapet bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Avhengig av resultatene av denne vurderingen vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.

  FIRST investerer heller ikke i selskaper som befinner seg på eksklusjonslisten til Statens Pensjonsfond Utland.

  AKTIVT EIERSKAP

  FIRST ønsker å være en aktiv eier i de selskapene vi investerer i på vegne av våre fond. Gjennom deltakelse på generalforsamlinger og møter med de selskaper vi investerer i kan vi påvirke til mer ansvarlighet.

  BRUK AV STEMMERETT

  Rammene for bruk av stemmerett er gitt i verdipapirfondforskriften § 2-24 og bransjeanbefalinger fra Verdipapirfondenes Forening. Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfondet med det formål å gi en best mulig risikojustert avkastning. Retningslinjer for stemmegivning ligger tilgjengelig på www.firstfondene.no. FIRST har valgt å inngå samarbeid med den uavhengige tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) for proxy-stemmegivning.For fondene som forvaltes av FIRST, vil vi stemme i samsvar med våre egne retningslinjer for stemmegivning, men det er ISS som representerer FIRST på generalforsamlinger ved hjelp av en proxy-fullmakt. Til grunn for stemmegivningen benytter vi oss av analyser og anbefalinger fra ISS. Anbefalingene støtter seg til anerkjente globale styrende organer som fremmer ansvarlig virksomhetspraksis med hensyn til blant annet miljø, arbeidsrett, ikke-diskriminering og beskyttelse av menneskerettigheter.

  Enkelte av FIRST sine fond har anledning til å låne ut aksjer. Aksjer vil normalt kalles tilbake slik at fondene kan stemme på generalforsamlingen. Utlån av aksjer skal ikke gå på bekostning av fondets mulighet til å påvirke selskapene de er investert i.

  RAPPORTERING

  FIRST Fondene vil rapportere på sitt arbeid med ansvarlige investeringer gjennom rapporteringsmekanismene i PRI rammeverket samt på selskapets hjemmeside.

  [1] Mer informasjon om UNPRI finnes her: www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

  [2] UN Global Compact inneholder ti prinsipper avledet fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) deklarasjon om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter og RIO deklarasjonen om miljø og utvikling, og FNs konvensjon mot korrupsjon. Mer informasjon finnes her: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

  [3] Basert på minekonvensjonen av 1997

  [4] basert på FN konvensjonen om forbud mot utvikling, fremstilling og lagring av biologiske våpen fra 1970

  [5] basert på kjemivåpenkonvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen fra 1992

  [6] basert på klasevåpenkonvensjonen om forbud mot bruk, produksjon, lagring og salg av klaseammunisjon fra 2008

  [7] basert på FNs konvensjon om forbud om å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen

 • Informasjon i henhold til offentliggjøringsforordningen

  EU har lansert en plan for å fremme bærekraftige investeringer, som de har kalt The Sustainable Finance Action Plan. Denne planen kommer til å utvikle seg over tid, men det startet allerede i mars 2021 med implementering av offentliggjøringsforordningen (SFDR) i EU, der den finansielle sektoren ble pålagt å forklare hvordan de håndterer bærekraft i investeringsprosesser og i rådgivningsprosesser, samt de negative effekter investeringene har på miljøet. I Norge ble regelverket gjennomført 1. januar 2023. Investeringsproduktene man tilbyr skal klassifiseres i en av tre kategorier avhengig av investeringsfokus:

  • Artikkel 9: Fond som integrerer bærekraftsrisiko og har bærekraftig investering som mål
  • Artikkel 8: Fond som integrerer bærekraftsrisiko og fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker.
  • Artikkel 6: Dekker de fondene som ikke er i artikkel 8 eller 9, men det kan fortsatt bety at bærekraftrisiko er en del av investeringsprosessen.

  Av våre fond så er FIRST Impact definert som artikkel 9, det vil si at det har bærekraftig investering som formål. Øvrige fond er definert som artikkel 8 ved at de fremmer sosiale eller miljømessige karakteristikker, og FIRST Liquidity er definert som artikkel 6. Mer informasjon om fondenes tilnærming og målsetting knyttet til bærekraft er tilgjengelig på hjemmesiden sammen med prospekt, nøkkelinformasjon og andre fondsdokumenter. FIRST Fondene er opptatt av ansvarlighet i investeringene til fondene og i dette dokumentet forsøker vi å forklare hvordan vi integrerer bærekraftsrisiko i fondenes investeringer og i rådene vi gir til våre kunder. Bærekraftige investeringer defineres av regelverket som en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. På samme måte er bærekraftsrisiko til en investering definert som miljømessige og sosiale hendelser som kan ha en mulig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. FIRST Fondene sin håndtering av dette vil utvikle seg i takt med gjennomføring av regelverket og tilgang på mer informasjon fra de underliggende investeringene.

  Hvordan FIRST hensyntar de viktigste negative konsekvenser av foretakets investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

  FIRST Fondene tar hensyn til de viktigste negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer, såkalt «Principal Adverse Impacts» (PAI), i investeringsprosessene. Dette gjør vi gjennom bærekraftsanalyse, eksklusjon og aktivt eierskap. Vi kjøper inn ESG data fra tredjepartsleverandør og overvåker alle de obligatoriske indikatorene i tillegg til to valgfrie. Dette vil inngå i porteføljeforvalterens generelle risikovurdering av selskapene. Vi har valgt å ekskludere selskaper som utgjør betydelig risiko for skade på samfunn, miljø eller helse, herunder selskaper som er involvert i produksjon eller salg av kontroversielle våpen, produksjon av kull og kullbasert energi, produksjon av tobakk og cannabis til rusformål og produksjon av pornografisk materiale. Vi kan også ekskludere selskaper basert på atferdsbaserte kriterier knyttet til brudd på menneske- og arbeidsrettigheter, alvorlig miljøskade og korrupsjon.

  Vi ønsker å påvirke selskaper til forbedring gjennom aktivt eierskap, herunder bruk av stemmerett. Retningslinjer for bruk av stemmerett finner du her.

  Les vår erklæring om investeringsbeslutningers viktigste negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer her.

  Hvordan FIRST hensyntar de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer i investeringsrådgivningen

  Vi vil hensynta negative effekter av vår investeringsrådgivning på bærekraftsfaktorer ved å gi kunder informasjon om produkters eksponering mot sektorer med vesentlige klima- og miljøeffekter ved å formidle den informasjonen som produktleverandørene gir i henhold til offentliggjøringsforordningen. Vi vil også gi kunder informasjon om hvordan ulike produkter hensyntar negative effekter på bærekraftsfaktorer, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av eksklusjon og aktivt eierskap. Denne bærekraftsrelaterte informasjonen er tilgjengelig på hjemmesiden sammen med øvrige fondsdokumenter. FIRST vil også innhente informasjon om kundenes bærekraftspreferanser, og hensynta disse i rådgivningsprosessen.

  Godtgjørelsesordninger i FIRST Fondene AS

  Styret i FIRST Fondene har vedtatt en godtgjørelsesordning som gjelder for alle ansatte i foretaket. Godtgjørelsesordningen er utformet slik at den tar hensyn til bærekraftsrisiko og at det ikke oppfordres til risikotaking som er uforenlig med risikoprofilen, vedtektene eller øvrige stiftelsesdokumenter til investeringsmandatene. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond og er derfor inkludert i våre retningslinjer knyttet til godtgjørelser.

Eiere

FIRST Fondene er en aktiv kapitalforvalter som driver fondsforvaltning, diskresjonær forvaltning, og rådgivning for kunder. FIRST Fondene har konsesjon til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning, og til å stå oppført som nominee i norske eierregistre. FIRST Fondene er eid av de ansatte (54%) og Andenes Investments SL (46%). Andenes Investments SL bidrar som en solid, kunnskapsrik eier som vil sikre en god utvikling for kundene, ansatte og eiere.

Styret

 • Geir Langfeldt Olsen (aksjonærvalgt styreleder)
 • Nils Petter Hollekim (andelseiervalgt medlem)
 • Morten Berg (aksjonærvalgt styremedlem)
 • Øyvind G. Schanke (aksjonærvalgt styremedlem)
 • Harald Øyen (aksjonærvalgt styremedlem)
 • Vicki Wold Mikkelsen (andelseiervalgt varamedlem)
 • Torkjell J. Nilsen (aksjonærvalgt varamedlem)
 • Martin Mølsæter (aksjonærvalgt varamedlem)
Vårt team

Hos oss møter du erfarne forvaltere ansikt til ansikt.

Få markeds­oppdateringer direkte i innboksen

Book et møte med en av våre ansatte