POLICYERKLÆRING

FIRST Fondene AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av markeder og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk måte. Vi mener at ansvarlige investeringer er viktige for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre andelseiere.

Dette dokumentet fastsetter retningslinjer for ansvarlige investeringer som FIRST Fondene har integrert i sine prosesser. Hovedformålet med retningslinjene er å forhindre at FIRST Fondene, gjennom sine investeringer, bidrar til brudd på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon, miljøskader eller andre uetiske handlinger. Retningslinjene gjelder for selskapets aktivt forvaltede fond.

Som en del av vår innsats for å fremme ansvarlige investeringer, har FIRST Fondene signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, de såkalte UN PRI[1], og har på den måten forpliktet oss til å integrere prinsippene i investeringsprosesser, beslutningsprosesser og utøvelse av aktivt eierskap. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og konvensjoner, slik som UN PRI og UN Global Compact[2].


PRINSIPPER FOR ANSVARLIGE INVESTERINGER

ADFERDS-NORMER

FIRST Fondene har valgt å utelukke selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for:

 • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, barnearbeid og annen utnyttelse av barn,
 • alvorlige brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter som retten til å organisere seg, tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering i forhold til jobb og yrke
 • alvorlig miljøskade,
 • grov korrupsjon.

Alle FIRST sine fond er underlagt en kvartalsvis gjennomlysning av porteføljene i forhold til ovennevnte atferds-normer. Selskaper som viser avvik i forhold til disse normene, vil bli nærmere analysert av FIRST. Den aktuelle investeringen/selskapet vil bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Det kan være tilfeller der selskapet jobber med korrigerende tiltak, men at disse ennå ikke er implementert. Videre kan det tenkes at FIRST ønsker å gå i dialog med selskapet for å påvirke det i en mer ansvarlig retning. Avhengig av resultatene vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.

PRODUKTKATEGORIER

FIRST Fondene har valgt å utelukke selskaper som tilhører bestemte produktkategorier. Disse produktene er forbundet med betydelig risiko for skade på samfunn, miljø eller helse. FIRST utelukker selskaper som;

 • Er involvert i kontroversielle våpen, herunder:
 • Anti-personell miner[3],
 • Biologiske våpen[4],
 • Kjemiske våpen[5],
 • Klasebomber[6]
 • Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen [7]
 • Er involvert i produksjon av kull eller kullbasert energi
 • Er involvert i produksjon av tobakk


Før det treffes beslutning om investering i nye selskaper skal det alltid kontrolleres at selskapene ikke er omfattet av de ekskluderte produktkategoriene. Porteføljene er også underlagt en løpende overvåkning. Dersom den løpende overvåkningen gir mistanke til brudd på retningslinjene, vil den aktuelle investeringen/selskapet bli registrert på en observasjonsliste og det vil gjøres en konkret vurdering i forhold til den videre oppfølgingen. Avhengig av resultatene av denne vurderingen vil selskapet enten utelukkes fra FIRST sitt investeringsunivers eller tas ut av observasjonslisten.


AKTIVT EIERSKAP

FIRST ønsker å være en aktiv eier i de selskapene vi investerer i på vegne av våre fond. Ved å delta på generalforsamlinger og engasjere oss i dialog med de selskaper vi investerer i kan vi påvirke selskapene til mer fokus på ansvarlige investeringer.

BRUK AV STEMMERETT

Rammene for bruk av stemmerett er gitt i verdipapirfondforskriften § 2-24 og bransjeanbefalinger fra Verdipapirfondenes Forening. Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle verdipapirfondet med det formål å gi en best mulig risikojustert avkastning. Retningslinjer for stemmegivning ligger tilgjengelig på www.firstfondene.no. FIRST har valgt å inngå samarbeid med den uavhengige tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS) for proxy-stemmegivning. For fondene som forvaltes av FIRST, vil vi stemme i samsvar med våre egne retningslinjer for stemmegivning. Til grunn for stemmegivningen benytter vi oss av analyser og anbefalinger fra ISS. Anbefalingene støtter seg til anerkjente globale styrende organer som fremmer ansvarlig virksomhetspraksis med hensyn til blant annet miljø, arbeidsrett, ikke-diskriminering og beskyttelse av menneskerettigheter.

RAPPORTERING

FIRST Fondene vil rapportere på sitt arbeid med ansvarlige investeringer gjennom rapporteringsmekanismene i PRI rammeverket samt på selskapets hjemmeside.[1] Mer informasjon om UNPRI finnes her: www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment

[2] UN Global Compact inneholder ti prinsipper avledet fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) deklarasjon om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter og RIO deklarasjonen om miljø og utvikling, og FNs konvensjon mot korrupsjon. Mer informasjon finnes her: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

[3] Basert på minekonvensjonen av 1997

[4] basert på FN konvensjonen om forbud mot utvikling, fremstilling og lagring av biologiske våpen fra 1970

[5] basert på kjemivåpenkonvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen fra 1992

[6] basert på klasevåpenkonvensjonen om forbud mot bruk, produksjon, lagring og salg av klaseammunisjon fra 2008

[7] basert på FNs konvensjon om forbud om å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen